Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12117 ainekaarti
62 õppeainet
117 õpetajat

Bioloogia: 9a, 9b prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Reene Kanemägi

bioloogiaõpetaja

Kontakt: reene@oesel.edu.ee

Loodud: 31. oktoober 2010. a. kell 09.04
Muudetud: 31. oktoober 2010. a. kell 10.07

Õppeaasta: 2010/2011

Õppekava: Põhikooli õppekava, II veerand

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Õpilane:

saab aru bioloogilise mitmekesisuse tähtsusest;
teab ja oskab kasutada bioloogiateaduses kasutatavaid põhimõisteid;
saab aru inimese eripärast loomariigis ja mõjust loodusele;
teab, millised on tervislikud eluviisid;
suhtub vastutustundlikult oma tervisesse;
õpib nägema seoseid erinevate elusorganismide, eluta ja elusa looduse ning inimtegevuse ja looduslike protsesside vahel;
teab, milline on säästlik eluviis;
suhtub vastutustundlikult elukeskkonda;
teab ja oskab kasutada usaldusväärseid bioloogiaalase info allikaid;
harjutab bioloogiainformatsiooni tõepärasuse hindamist;
harjutab bioloogiale omaste töömeetodite kasutamist;
harjutab õpitud mõistete ja saadud teabe kasutamist hinnangute andmisel ja otsustuste tegemisel;
tulevase elukutsevaliku huvides teab bioloogiateaduse uurimisobjekte, meetodeid ja tulemusi.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

01.11-05.11
1. Immuunsüsteem
2. Vaktsineerimine- Poolt- ja vastuargumnedid

08.11.-12.11
1. Hingamiselundkond
2. Sisenõrenäärmed

15.11-19.11
1. Videofilm "Hingamine"
2. Närvisüsteemi ehitus ja talitlus

22.11-26.11
1. Pea- ja seljaaju funktsioonid
2. Videofilm "Peaaju"

29.11-03.12
1. Meelelundid. Silm
2. Kuidas me näeme? Silmahaigused

06.12-10.12
1. Kõrv kui kuulmis- ja tasakaaluelund
2. Maitsmine, haistmine, kompimine

13.12-17.12

1. Toiduained ja toitained
2. Ainevahetus

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Põhikooli lõpetaja teab

* elu tunnuseid ja organisatsioonitasemeid;
* raku üldist ehitust ja talitlust;
* organismide ehitust, peamisi talitluslikke protsesse ja elutegevuse iseärasusi;
* tuntumaid organismirühmi;
* seoseid ja erinevusi organismirühmade vahel;
oskab

* eristada elusat elutust;
* ära tunda õpitud bioloogilisi liike;
* joonistelt ära tunda organismide elundeid ja elundkondi, selgitada nende ehituse ja talitluse vahelisi seoseid;

Hindamine üles

Veerandis toimuvad tunnikontrollid ja töövihiku täitmise hindamine. Veerandihinne moodustub hinnete keskmisena