Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12535 ainekaarti
63 õppeainet
120 õpetajat

Projektõpe: 6a P, 6a T, 6b P, 6b T, 6c P, 6c T prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Sirje Kereme

õpetaja

Loodud: 6. november 2011. a. kell 18.28
Muudetud: 14. aprill 2013. a. kell 19.09

Õppeaasta: 2012/2013

Õppekava: Põhikooli õppekava, IV veerand

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Projektitund pakub võimalust õpilasel õppida midagi teistmoodi kui iga päev.
Aines toimub läbi praktiliste tööde keskkonna ja säästva arengu põhimõtete arendus.
Paljude projektide motoks on säästev ellusuhtumine ning väärtushinnangute kujundamine.
Kogu õpetuse valdkondadeks on keeled, keskkond, infotehnoloogia ja meedia.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

1. TUND- oma uurimistöö kokkuvõtte kirjutamine
Õpetaja seletab õpilastele lahti, järgneva tegevuse põhitõed, vaadatakse eelneva aasta näidistöid

.
KODUS: Püüa sõnastada kava, mida kokkuvõttes kirjutad

2. TUND- Vaatleme kavasid ning õpetaja abi ka uuringu kokkuvõtte sõnastusel
3. TUND- Õpilased loevad klassile ette oma töö kokkuvõtte, õpetaja hindab!
Kontrollime veel viitamist ja selle üles märkimist oma töösse. Kasutatud kirjandus ja selle üles märkimine oma töösse.


KODUS: Kontrolli töö vormistusnõuete kohaselt oma tööd

4. TUND- resümee töös, selle kasutamine
TUND: Koosta oma tööle resümee

5. TUND- Salvestame oma uurimistöö kausta. Arutleme teemal, milliseid kogemusi said antud töö käigus


6. TUND-Film ja selle tegemine,. arutlus tunnis, viimane lõpuprojekt rühmatööna; "valmib õpetliku sõnumiga film
KODUS: Grupid mõtlevad välja filmi teema ja teostuse, filmimise diim!

7. TUND- Film ja sellega seonduvad probleemid, vaatleme eelmise aasta huvitavaid film, arutleme, milliseid vigu peaks vältima

8. TUND- Vaatleme filme
9. TUND - Vaatleme filme; Ettevalmistus 03,. juuni esinemiseks
10. TUND- HINNE

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Grupis osalemine; vastutuse võtmine; meeskonnatöö; arvuti, kui töövahendi kasutamine; käelise oskuse arendamine; tähelepanuvõime arendamine ning keskendumisoskuse täiustamine.
Kuna tunnis on kehtestatud kindlad reeglid (reeglistiku täitmine).

Hindamine üles

Kõik kodused töö saavad õpetaja poolt hinnatud.
Poolaasta hinne II veerandi lõpul.