Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12117 ainekaarti
62 õppeainet
117 õpetajat

Bioloogia: 8b, 8c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Reene Kanemägi

bioloogiaõpetaja

Kontakt: reene@oesel.edu.ee

Loodud: 27. oktoober 2011. a. kell 12.41
Muudetud: 27. oktoober 2011. a. kell 12.52

Õppeaasta: 2011/2012

Õppekava: Põhikooli õppekava, II veerand

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Õpilane:

saab aru bioloogilise mitmekesisuse tähtsusest;
teab ja oskab kasutada bioloogiateaduses kasutatavaid põhimõisteid;
saab aru inimese eripärast loomariigis ja mõjust loodusele;
teab, millised on tervislikud eluviisid;
suhtub vastutustundlikult oma tervisesse;
õpib nägema seoseid erinevate elusorganismide, eluta ja elusa looduse ning inimtegevuse ja looduslike protsesside vahel;
teab, milline on säästlik eluviis;
suhtub vastutustundlikult elukeskkonda;
teab ja oskab kasutada usaldusväärseid bioloogiaalase info allikaid;
harjutab bioloogiainformatsiooni tõepärasuse hindamist;
harjutab bioloogiale omaste töömeetodite kasutamist;
harjutab õpitud mõistete ja saadud teabe kasutamist hinnangute andmisel ja otsustuste tegemisel;
tulevase elukutsevaliku huvides teab bioloogiateaduse uurimisobjekte, meetodeid ja tulemusi.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

1. Seened-orgaanilise aine lagundajad
2. Hallitusseened ja kübarseened
3. Samblikud
4. Ökosüsteem
5. Organismidevahelised suhted (sümbioos, kisklus, parasitism, konkurents)
6. Toiduahel, selle koostamise põhimõtted
7. Looduslik tasakaal
8. Looduskaitse
9. Selgrootute loomade eripära
10. Käsnad
11. Ainuõõssed
12. Ussid. Parasiitussid
13. Limused
14. Vähid
15. Ämblikud
16. Putukad

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

õpilane oskab

* eristada elusat elutust;
* ära tunda õpitud bioloogilisi liike;
* joonistelt ära tunda organismide elundeid ja elundkondi, selgitada nende ehituse ja talitluse vahelisi seoseid;

Hindamine üles

Veerandis toimuvad tunnikontrollid ja töövihiku täitmise hindamine. Veerandihinne moodustub hinnete keskmisena