Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


13329 ainekaarti
63 õppeainet
122 õpetajat

A-võõrkeel: 11c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Irina Mulenok

inglise keele õpetaja

Kontakt: irina@oesel.edu.ee

Loodud: 24. märts 2021. a. kell 20.35
Muudetud: 24. märts 2021. a. kell 20.35

Õppeaasta: 2020/2021

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, IV kursus

Kestvus: 4 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

ümnaasiumi võõrkeeleõpetusega taotletakse, et õpilane
huvitub võõrkeelte õppimisest,on võimeline enesetäiendamiseks võõrkeeltes;
kasutab,täiendab ja arendab omandatud õpiviise ja -võtteid;
omandab lugemisvilumuse,mõistab ja oskab tõlgendada erinevaid tekste(ilukirjanduslik,populaarteaduslik jne.),oskab kasutada seletavat sõnaraamatut;
julgeb ja oskab suhelda õpitavates võõrkeeltes;
suudab aru saada erinevate inimeste võõrkeelsest kõnest ja vestlusest;
oskab ennast kõnes ja kirjas väljendada õpitud temaatika piires;
tunneb õpitavate keelte maade kultuurile iseloomulikke käitumis- ja suhtlusnorme;
tunneb huvi õpitavate keelte maade kultuuri ja kirjanduse vastu;
suudab omandatud keeleoskust iseseisvalt edasi arendada ja teisi võõrkeeli juurde õppida.
omandab keeleoskuse tasemel,mis võimaldab autentses võõrkeelses keskkonnas iseseisvalt toimida,
on võimeline jätkama õpinguid võõrkeeles,
on võimeline kasutama võõrkeeli rahvusvahelises töökeskkonnas
Gümnaasiumi lõpuks on õpilase eeldatavaks keeletasemeks B2

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

4.kursus kestab 29.03 - 4.06.2021

I nädal
Iseseisev valmistumine testiks u.12 vocabulary
Varasema riigieksami kuulamisülended.
Classroom work: Progress test 4 (units 10-12)
TEST: u.12 vocabulary 1.04

II nädal
U.13 "Against the odds". Money-words and vocabulary. Miscellanous nouns (word formation)
"Life in the fast lane" - reading, work with the new vocabulary
Worksheet - Money (additional vocabulary)
"Life in the fast line" - discussion and analysis. Make or do? Make and do - expressions and phrasal verbs.

III nädal
Make and do - expressions and phrasal verbs.
Practice exercises: Make and do - expressions and phrasal verbs.
Expressing ability (can, be able to, manage)
Practice: expressing ability (online exercises9

Vaheaeg

IV nädal
Ways of looking. Listening pract. Verbs followed by prepositions.
Verbs followed by prepositions. "My river hero"
Practice: prepositions, verbs followed by prepositions.
Review: unit 13

V nädal
Revision and studying for the test. Õpetaja RE komisjonis.
TEST: 13 (vocabulary and grammar) - 5.05
NE Listening tasks.
NE Reading tasks

Vaheaeg

VI nädal
U.14 Arts, animals - vocabulary. Listening ex.
"The Pallette of Apes"
Phrasal verbs revision.
Word formation, transformations exercises.

VII nädal
Hypothetical situations.Revision: conditionals.
Expressing wishes and related forms.
Wishes and related forms. Vocabulary - Television
Review u.14

VIII nädal
Test: unit 14 - 25.05
U.15: Mind your language.Listening/ practice.
US English vs. UK English
Ready for reading (B p.38-41)

IX nädal
NE 2016 Listening
NE 2016 Reading tasks (2 hours)
Enging the schoolyear. Giving grades.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

V kursuse lõpuks on õpilane:
-õppinud ja korranud järgnevate teemadega seotud sõnavara: raha,, tahaga seonduvad tegusõnad;loomad;kunst,ballett,kirjandus,muusika,ooper,skulptuur,teater,televisioon.
-harjutanud erinevate tüüpülesannete tegemist (kuulamine,lugemine,keelestruktuurid);
-korranud baaskeelestruktuure ja õppinud põhjalikumalt järgmiste keelestruktuuride kasutamist:modaalverbid -võimed;verb+eessõna+-ing-vorm;hüpoteetiliste situatsioonide väljendusvormid
-korranud essee ja ametliku kirja kirjutamist, kirjutanud hindele essee ja tööavalduse
-teinud tüüpülesandeid ja harjutusi kõigis osaoskustes
-Sooritanud aasta materjali hõlmava arvestustesti.

Hindamine üles

Kursuse koondhindeks on õpilasel vajalik sooritada järgnevad arvestuslikud tööd ja tegemised:
testid sõnavarale ja grammatikale
1 monoloog-esitlus + suuline asjakohane aktiivsus klassis
tunnikontrollid ja teised õppetöö käigus saadud hinded/ hinnangud (moodustavad kokku ühe arvestusliku hinde

Testid ja kirjandid-kirjad peavad olema sooritatud vähemalt hindele \"3\".
Testide hinne: \"5\" = 91 -100%, \"4\"= 75-90%, \"3\"=50-74%, \"2\"= vähem kui 50%

Kirja ja kirjandi hindamisel arvestatakse grammatikat ja õigekirja, ülesehitust,, ülesande täitmist, loetavust ja stiili.

Järeltööd saab teha testidele ja kirjale ja kirjanditele, kui töö hinne on mitterahuldav.

Võlad likvideerida kuni 10 päeva jooksul.
Hinne "0" tähistab tegemata või esitamata tööd.
Hindelise ülesande /testi hinne võib olla madalam, kui töö esitatakse/tehakse kokkulepitud tähtajast hiljem ilma õpetajaga eelnevalt kokku leppimata.
Ettenähtud ülesande tegemata jätmine annab selle töö hindeks "1".
1 arvestusliku töö mitterahuldavaks jätmine madaldab perioodi hinnet 1 palli võrra.
Kahe või enama mitterahuldava arvestusliku hinde korral on kursuse hinne mitterahuldav.
Puudumine 6 ja enam tundi madaldab perioodi hinnet 1 palli võrra ( va haigus/esindamine)

*11.klassi lõpus arvestustöö.


Konsultatsioon neljapäeviti 15.00 - 15.45, ruum 204. Järelvastamine kokkuleppel.