Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


13329 ainekaarti
63 õppeainet
122 õpetajat

Matemaatika: 9_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Maria Koppel

huvijuht

Kontakt: maria@oesel.edu.ee

Loodud: 23. märts 2021. a. kell 14.16
Muudetud: 23. märts 2021. a. kell 14.16

Õppeaasta: 2020/2021

Õppekava: Põhikooli õppekava, III trimester

Kestvus: 4 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Põhikooli matemaatikaõpetusega taotletakse, et õpilane:
1) arutleb loogiliselt, põhjendab ja tõestab;
2) modelleerib looduses ja ühiskonnas toimuvaid protsesse;
3) püstitab ja sõnastab hüpoteese ning põhjendab neid matemaatiliselt;
4) töötab välja lahendusstrateegiaid ja lahendab erinevaid probleemülesandeid;
5) omandab erinevaid info esitamise meetodeid;
6) kasutab õppides IKT vahendeid;
7) väärtustab matemaatikat ning tunneb rõõmu matemaatikaga tegelemisest;

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

15.-21.märts
algebralise murru laiendamine ühise nimetajani
erinimeliste algebraliste murdude liitmine ja lahutamine
ratsionaalavaldiste lihtsustamine
kordamine

22.-28.märts
kordamine
KT
Pythagorase teoreem
Teoreemi kasutamine

29.märts-4.aprill
korrapärase hulknurga pindala
nurga mõõtmine
teravnurga siinus

5.-11.aprill
teravnurga koosinus
teravnurga tangens
täisnurkse kolmnurga lahendamine
kordamine

12.-18.aprill
kordamine
KT
püramiid
püramiidi pindala

19.-25.aprill
vaheaeg

26.aprill-2.mai
püramiidi ruumala
silinder
silindri pindala
silindri ruumala

3.-9.mai
koonus
koonuse pindala
koonuse ruumala
kera

10.-16.mai
kordamine
KT

17.-23.mai
KORDAMINE

24.-30.mai
KORDAMINE

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

1) selgitab arvu ruutjuure tähendust ja leiab peast või taskuarvutil ruutjuure;
2) tegurdab hulkliikmeid (toob sulgude ette, kasutab abivalemeid, tegurdab ruutkolmliiget);
3 )taandab ja laiendab algebralist murdu ning liidab, lahutab, korrutab ja jagab algebralisi murde
4) lihtsustab kahetehtelisi ratsionaalavaldisi;
5) lahendab võrrandi põhiomadusi kasutades võrdekujulisi võrrandeid;
6) lahendab täielikke ja mittetäielikke ruutvõrrandeid;
7) lahendab tekstülesandeid võrrandite abil.
8) selgitab eluliste näidete põhjal võrdelise sõltuvuse tähendust;
9) joonestab valemi järgi funktsiooni graafiku (nii käsitsi kui ka arvutiprogrammiga) ning loeb
graafikult funktsiooni ja argumendi väärtusi;
10) selgitab (arvutiga tehtud dünaamilisi jooniseid kasutades) funktsiooni graafiku asendi ja kuju
sõltuvust funktsiooni avaldises olevatest kordajatest (ruutfunktsiooni korral ainult ruutliikme
kordajast ja vabaliikmest);
11) selgitab nullkohtade tähendust ning leiab nullkohad graafikult ja valemist;
12) loeb jooniselt parabooli haripunkti ja arvutab parabooli haripunkti koordinaadid
13) joonestab ja konstrueerib (käsitsi ja arvutiga) tasandilisi kujundeid etteantud elementide
järgi;
14) arvutab kujundite joonelemendid, ümbermõõdu, pindala ja ruumala
15) lahendab geomeetrilise sisuga probleemülesandeid;
16) leiab täisnurkse kolmnurga joonelemendid;
17) kasutab seaduspärasusi avastades ja hüpoteese püstitades infotehnoloogilisi vahendeid

Hindamine üles

Hindamisel kasutatakse nii kujundavat kui kokkuvõtvat hindamist. Kujundava hindamise puhul keskendutakse eelkõige õpilase arengu võrdlemisele tema varasemate saavutustega
Kokkuvõtval hindamisel võrreldakse õpilase saavutusi taotlevate õpitulemustega. Praktiliste tööde ja ülesannete puhul hinnatakse nii tulemust kui ka protsessi.

Kirjalike tööde hindenormid
Hinne "5" 90-100% punktide arvust
Hinne "4" 75- 89% punktide arvust
Hinne "3" 50- 74% punktide arvust
Hinne "2" 20- 49% punktide arvust

Puudumine või ebaõnnestunud kirjalik töö
Kõik teadmiste kontrollid tuleb sooritada vähemalt hindele "rahuldav".
Järeltöö tuleb sooritada 10 päeva jooksul peale töö kättesaamist. Kirjaliku töö ebaõnnestumisel on õpilasel võimalik saada õpetajalt lisakonsultatsiooni ja sooritada töö kokkulepitud ajal uuesti, esitades eelnevalt ebaõnnestunud töö vigade paranduse.

Õpiabi võimalused
Õpilasel on võimalik saada õpetajalt lisakonsultatsiooni vastastikusel kokkuleppele