Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


13329 ainekaarti
63 õppeainet
122 õpetajat

Matemaatika: 6a prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Maren Aaviste

matemaatikaõpetaja

Kontakt: marenaaviste@oesel.edu.ee

Loodud: 19. märts 2021. a. kell 15.54
Muudetud: 19. märts 2021. a. kell 15.54

Õppeaasta: 2020/2021

Õppekava: Põhikooli õppekava, III trimester

Kestvus: 5 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Selleks, et õpilane suudaks lahendada igapäevaelu erinevates valdkondades tekkivaid küsimusi, mis nõuavad matemaatiliste mõttemeetodite (loogika ja ruumilise mõtlemise) ning esitusviiside (valemite, mudelite, skeemide, graafikute) kasutamist.
Põhikooli matemaatikaõpetusega taotletakse, et õpilane:
1) arutleb loogiliselt, põhjendab ja tõestab;
2) modelleerib looduses ja ühiskonnas toimuvaid protsesse;
3) püstitab ja sõnastab hüpoteese ning põhjendab neid matemaatiliselt;
4) töötab välja lahendusstrateegiaid ja lahendab erinevaid probleemülesandeid;
5) omandab erinevaid info esitamise meetodeid;
6) kasutab õppides IKT vahendeid;
7) väärtustab matemaatikat ning tunneb rõõmu matemaatikaga tegelemisest;
8) rakendab matemaatikateadmisi teistes õppeainetes ja igapäevaelus.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

1. nädal 15.03.2021- 19.03.2021
* Kolmnurk
* Programmi GeoGebra tutvustus
2. nädal 22.03.2021 - 26.03.2021
POSITIIVSED JA NEGATIIVSED ARVUD
*Negatiivsed arvud
*Negatiivsed arvud
*Arvtelg
*Arvtelg
*Vastandarvud. Arvu absoluutväärtus
3. nädal 29.03.2021 - 02.04.2021
*Naturaalarvud, täisarvud ja ratsionaalarvud
*Positiivsete ratsionaalarvude võrdlemine
*Ratsionaalarvude võrdlemine
*Ratsionaalarvude võrdlemine
*SUUR REEDE
4. nädal 05.04.2021-09.04.2021
TEHTED TÄISARVUDEGA
*Positiivse arvu liitmine ja lahutamine
*Positiivse arvu liitmine ja lahutamine
*Negatiivse arvu liitmine ja lahutamine
*Negatiivse arvu liitmine ja lahutamine
*Liitmise seadused. Mitme arvu summa
5. nädal 12.04.2021-16.04.2021
*Liitmise seadused. Mitme arvu summa
*Täisarvude korrutamine ja jagamine
*Täisarvude korrutamine ja jagamine
*Mitmesuguseid ülesandeid
*Mitmesuguseid ülesandeid
VAHEAEG
6. nädal 26.04.2021-30.04.2021
*Teadmiste kontroll: "Negatiivsed arvud. Tehted täisarvudega"
KOORDINAATTASAND
*Punkti asukoht tasandil
*Punkti asukoht tasandil
*Punkti asukoht tasandil
7. nädal 03.05.2021-07.05.2021
*Ühtlase liikumise graafik
*Ühtlase liikumise graafik
*Koordinaattasand
*Koordinaattasand
8. nädal 10.05.2021-14.05.2021
*Graafiku joonestamine koordinaattasandil
*Graafiku joonestamine koordinaattasandil
*Mitmesuguseid ülesandeid
*Teadmiste kontroll: "Koordinaattasand. Ühtlase liikumise graafik"
9. nädal 17.05.2021-21.05.2021
ÜLDINE KORDAMINE
*Harilike murdude omadused. Liitmine ja lahutamine
*Murdude teisendused. Harilike murdudega korrutamine ja jagamine
10. nädal 24.05.2021-28.05.2021
*Protsent
11. nädal 31.05.2021-04.06.2021
*Ringjoon ja ring; kolmnurk.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane oskab III trimestri lõpuks:
*sooritada nelja põhitehet negatiivsete täisarvudega
*kasutada arvtelge ja ristkoordinaadistikku tasandil
*rakendada riikliku õppekavaga ettenähtud oskusi ja teadmisi

Hindamine üles

1. Hindamisel kasutatakse nii kujundavat kui kokkuvõtvat hindamist. Kujundava hindamise puhul keskendutakse eelkõige õpilase arengu võrdlemisele tema varasemate saavutustega. Kujundav hindamine annab infot ülesannete üldise lahendamisoskuse ja matemaatilise mõtlemise ning õpilase suhtumise kohta matemaatikasse. Koostöös kaaslaste ja õpetajaga saab õpilane seatud eesmärkide ja õpitulemuste põhjal täiendavat tagasisidet oma tugevuste ja nõrkuste kohta.
Kokkuvõtval hindamisel võrreldakse õpilase saavutusi taotlevate õpitulemustega, kasutades numbrilist hindamist viie palli süsteemis. Praktiliste tööde ja ülesannete puhul hinnatakse nii tulemust kui ka protsessi.

2. III trimestri kokkuvõttev hinne kujuneb lähtuvalt III trimestriks seatud õpitulemustest. Õpilane oskab:
*nelja põhitehet negatiivsete täisarvudega;
*kasutada arvtelge ja ristkoordinaadistikku tasandil;
*rakendada riikliku õppekavaga ettenähtud oskusi ja teadmisi.

Hinne kujuneb kahest teadmiste kontrolli ja protsessihinnete punktide summeerimisel võimalikest punktidest.
Protsessihinded: suulised vastamised, tunnikontroll või ülesannete iseseisev täitmine jne

3. Kokkuvõtvad hindelised tööd e. teadmiste kontrollid:
1) "Negatiivsed arvud. Tehted täisarvudega"
2) "Koordinaattasand. Ühtlase liikumise graafik"

4. Kirjalike tööde hindenormid
Hinne "5" 90-100% punktide arvust
Hinne "4" 75- 89% punktide arvust
Hinne "3" 50- 74% punktide arvust
Hinne "2" 20- 49% punktide arvust

5. Puudumine või ebaõnnestunud kirjalik töö
Hindelise töö tunnist puudunud õpilasele märgitakse e-Kooli null "0", mis asendatakse pärast töö tegemist/esitamist hindega.
*Kõik teadmiste kontrollid tuleb sooritada vähemalt hindele "rahuldav" ( 3 ).
*Järeltöö tuleb sooritada 10 päeva jooksul peale töö kättesaamist.
*Kirjaliku töö ebaõnnestumisel on õpilasel võimalik saada õpetajalt lisakonsultatsiooni ja sooritada töö kokkulepitud ajal uuesti, esitades eelnevalt ebaõnnestunud töö vigade paranduse.


6. Õpiabi võimalused
Õpilasel on võimalik saada õpetajalt lisakonsultatsiooni igal teisipäeval kell 14.00-15.00 kab. 413.

7. Nõuded õppevahenditele
*õpik
*töövihik
*joonestusvahendid
*harjutuste vihik