Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


13329 ainekaarti
63 õppeainet
122 õpetajat

Matemaatika: 8_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Maren Aaviste

matemaatikaõpetaja

Kontakt: marenaaviste@oesel.edu.ee

Loodud: 18. märts 2021. a. kell 15.55
Muudetud: 18. märts 2021. a. kell 15.55

Õppeaasta: 2020/2021

Õppekava: Põhikooli õppekava, III trimester

Kestvus: 5 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Selleks, et õpilane suudaks lahendada igapäevaelu erinevates valdkondades tekkivaid küsimusi, mis nõuavad matemaatiliste mõttemeetodite (loogika ja ruumilise mõtlemise) ning esitusviiside (valemite, mudelite, skeemide, graafikute) kasutamist.

Põhikooli matemaatikaõpetusega taotletakse, et õpilane:
1) arutleb loogiliselt, põhjendab ja tõestab;
2) modelleerib looduses ja ühiskonnas toimuvaid protsesse;
3) püstitab ja sõnastab hüpoteese ning põhjendab neid matemaatiliselt;
4) töötab välja lahendusstrateegiaid ja lahendab erinevaid probleemülesandeid;
5) omandab erinevaid info esitamise meetodeid;
6) kasutab õppides IKT vahendeid;
7) väärtustab matemaatikat ning tunneb rõõmu matemaatikaga tegelemisest;
8) rakendab matemaatikateadmisi teistes õppeainetes ja igapäevaelus.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

1. nädal 15.03.2021 - 19.03.2021
HULKNURKADE SARNASUS
*Kordamine: Võrre; võrdeline sõltuvus; võrdelised lõigud
*Kiirteteoreem
*Kiirteteoreem
*Sarnased hulknurgad
*Kolmnurkade sarnasuse tunnused
2. nädal 22.03.2021 - 26.03.2021
*Sarnaste hulknurkade ümbermõõdud
*Sarnaste hulknurkade ümbermõõdud
*Sarnaste hulknurkade pindalad
*Sarnaste hulknurkade pindalad
3. nädal 28.03.2020 - 27.03.2020
*Pikkuste kaudne mõõtmine
*Maa-ala plaanistamine
4. nädal 29.03.2021-02.04.2021
RINGJOONE KAAR, KESKNURK, PIIRDENURK
*Kesknurk ja ringjoone kaar. Kõõl.
*Piirdenurk
*Thalese teoreem
5. nädal 05.04.2021-09.04.2021
*Kolmnurga ümberringjoon
*Kolmnurga siseringjoon
6. nädal 12.04.2021-16.04.2021
*Korrapärane hulknurk
*Korrapärase hulknurga konstrueerimine
*Korrapärase hulknurga ümbermõõt ja pindala
VAHEAEG
7. nädal 26.04.2021-30.05.2021
*Probleemülesannete lahendamine
*Probleemülesannete lahendamine
*Probleemülesannete lahendamine
*Probleemülesannete lahendamine
*Probleemülesannete lahendamine
8. nädal 03.05.2021-07.05.2021
ÜLDINE KORDAMINE
9. nädal 10.05.2021-14.05.2021
10. nädal 17.05.2021-21.05.2021
11. nädal 24.05.2021-28.05.2021
12. nädal 31.05.2021-04.06.2021
*Tagasiside
*Kokkuvõtted

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

III trimestri lõpus õpilased oskavad:
*lahendada ülesandeid kolmnurga, rööpküliku ja trapetsi kohta.
*kasutada kolmnurga ja trapetsi kesklõikude teoreeme.

Hindamine üles

Hindamisel kasutatakse nii kujundavat kui kokkuvõtvat hindamist. Kujundava hindamise puhul keskendutakse eelkõige õpilase arengu võrdlemisele tema varasemate saavutustega
Kokkuvõtval hindamisel võrreldakse õpilase saavutusi taotlevate õpitulemustega. Praktiliste tööde ja ülesannete puhul hinnatakse nii tulemust kui ka protsessi.

1. III trimestri kokkuvõttev hinne kujuneb lähtuvalt III trimestriks seatud õpitulemustest. Õpilane oskab:
*lahendada ülesandeid kolmnurga, rööpküliku ja trapetsi kohta.
*kasutada kolmnurga ja trapetsi kesklõikude teoreeme.

Hinne kujuneb kahe teadmiste kontrolli ja protsessihinnete punktide summeerimisel võimalikest punktidest.
Protsessihinded: suulised vastamised, tunnikontroll või ülesannete iseseisev täitmine jne

3. Kirjalike tööde hindenormid
Hinne "5" 90-100% punktide arvust
Hinne "4" 75- 89% punktide arvust
Hinne "3" 50- 74% punktide arvust
Hinne "2" 20- 49% punktide arvust

4. Puudumine või ebaõnnestunud kirjalik töö
Kõik teadmiste lontrollid tuleb sooritada vähemalt hindele "rahuldav".
Järeltöö tuleb sooritada 10 päeva jooksul peale töö kättesaamist. Kirjaliku töö ebaõnnestumisel on õpilasel võimalik saada õpetajalt lisakonsultatsiooni ja sooritada töö kokkulepitud ajal uuesti, esitades eelnevalt ebaõnnestunud töö vigade paranduse.

5. Õpiabi võimalused
Õpilasel on võimalik saada õpetajalt lisakonsultatsiooni igal teisipäeval kell 14.00-14.45 kab. 413

6. Nõuded õppevahenditele
*õpik
*joonestusvahendid
*harjutuste vihik