Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


13329 ainekaarti
63 õppeainet
122 õpetajat

A-võõrkeel: 3_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Reet Lasn

klassiõpetaja

Kontakt: reetv@oesel.edu.ee

Loodud: 18. märts 2021. a. kell 11.15
Muudetud: 18. märts 2021. a. kell 11.15

Õppeaasta: 2020/2021

Õppekava: Põhikooli õppekava, aasta

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Võõrkeeleõpetus taotleb, et õpilane
· on huvitatud võõrkeele õppimisest ja selle kaudu silmaringi laiendamisest;
· õpib aktiivselt kuulama ja mõistma igapäevast võõrkeelset kõnet ja vestlust;
· omandab õige häälduse, intonatsiooni ja rütmi;
· omandab sõnavara, mis võimaldab end väljendada igapäevases suhtlemises ning vestluses õppekava temaatika piires;
· õpib lugema ja mõistma lihtsat võõrkeelset teksti ja suudab edasi anda selle sisu;
· õpib kirjutama lihtsat seotud teksti;
· julgeb omandatud teadmisi - oskusi praktikas kasutada;
· omandab erinevaid võtteid ja viise, mis hõlbustavad võõrkeelte omandamist

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I NÄDAL

1) U.11 kontrolltööks kordamine
2) TEST (Unit 11): nädalapäevad, am/is/are, kestev olevik, küsilaused kestvas olevikus+ vastamine, U.11 sõnavara- 10.03
3) U. 12 sõnavaraga tutvumine

II NÄDAL
Teemad: eluruumid, kestev olevik.

1) U. 12 Home: TB p 80- 81 Eluruumid WB p 51
2) TB p 82 Kestev olevik. WB p 52
3) TB p 83-84 Ex 8-10 What are you doing? WB p 53

III NÄDAL
Teemad: I can… (ma oskan...); linnaga seotud sõnavara

1) TB p 84 I can... Ex11, WB p 54 -55
2) U. 12 tööleht kinnistamiseks
3) U. 13 TOWN tutvumine sõnavaraga

IV NÄDAL
Teemad: there is…, there are... (kusagil asub midagi); eessõnad

1) TB p 85-86. WB p 56
2) TB p 87 there is, there are WB p 57
3) TB p 87 eessõnad; WB p 58

V NÄDAL
Teemad: U.13 teemade kinnistamine (linnaga seotud sõnad; there is…, there are...; küsisõnad); erinevate aastaaegade ilm

1) TB p 88-89; WB p 59
2) TEST (Unit 13): U.13 sõnavara, küsisõnad , there is/there are, tähereast lausete kirjutamine, there is/ there are lausetest aru saamine- 07.04
3) WB p 60-61 ( päevad, kuud, aastaajad)

KOOLIVAHEAEG

VI NÄDAL
Teemad: päevad/ kuud/ aastaajad; you can...

1) U.14 Seasons TB p 90- 91 Erinevate aastaaegade ilm.
2) WB p 61-62 Ex 4-6 you can...
3) Pühad TB p 92. Loominguline töö aastaaegade kohta.

VII NÄDAL
Teemad: U.14 sõnavara kinnistamine (kuud, aastaajad)

1) U.14 sõnavara kinnistamine WB p 63. Tõlkelaused (etteütluseks harjutamine).
2) WB Ex 9 p 63 peale etteütlus.
3) U.14 tööleht kinnistamiseks

VIII NÄDAL
Teemad: poodlemisega seotud sõnavara- toiduained; How much is…?

1) Unit 15: Shopping. TB p 93-94
2) Teemade kordamine TB p 95; grammatika kinnistamine WB p 64- 65.
3) Teemade kordamine TB p 96; grammatika kinnistamine WB p 66- 67.

IX NÄDAL
Teemad: grammatika teemade kinnistamine (kestev olevik, määravad eessõnad, there is/ there are...)

1) Teemade kordamine TB p97; grammatika kinnistamine WB p 68-69.
2) Grammatika kordamine WB p 70-71.
3) TEST (Unit 15): ristsõna sõnavarale, küsisõnad, küsimustele vastamine, lausetest arusaamine pildi kohta, harjutus sõnavarale- 13.05

X NÄDAL
Teemad: extra reading, õpitu kinnistamine

1) Extra reading TB p 100-103
2)-3) teemade kinnistamine, kokkuvõtete tegemine

XI NÄDAL
Teemad: õpitu kordamine

1) Kordav tööleht.
2) Songs and rhymes TB p 106-108
3) Kooliaastast kokkuvõtete tegemine.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

III trimestri lõpul hinnatakse järgmisi osaoskuseid (kajastuvad eKoolis tunnistusel):
• tead õpitud sõnade tähendust, oskad sõnu hääldada ja kirjutada, tunned hääldusmärke.
• loed ilmekalt ning õige intonatsiooniga.
• mõistad loetud teksti õpitud sõnavara piires.
• oskad kasutada asesõnu.
• oskad kasutada eessõnu.
• oskad esitada kas-küsimust ja sellele vastata.

Hindamine üles

3. klassi õpilaste teadmistele ja oskustele antakse sõnalisi hinnanguid. Hinnangud kajastuvad õpilaspäevikus, kirjalikul tööl või eKoolis. Sõnaliste hinnangute andmisel toetutakse kujundava hindamise põhimõtetele. Hinnang on õpilase positiivse enesehinnangu kujunemise aluseks.

Osaoskuste hindamisel on kasutusel tähed:
T - tead ja oskad
P - pead veel harjutama
O - oskus omandamata

Lisaks on eKoolis kasutusel tähekombinatsioon KH (kujundav hindamine), millele järgneb selgitus, milline on osaoskuse saavutus.
* Kasutusel (eKoolis) on ka kirjaliku töö puhul saavutatud punktide arv, mille puhul selgitusse on lisatud maksimumpunktid ja viide osaoskustele.
Kui töö on esitamata või kontrolltöö (TEST) sooritamata, kajastub see eKoolis nullina. "0" asendub sõnalise hinnanguga pärast töö tegemist / esitamist.
Kirjaliku töö ebaõnnestumisel on õpilasel võimalik saada õpetajalt lisakonsultatsiooni ja sooritada töö kokkulepitud ajal uuesti.
KonsultatsiooniÕppekomplekt:
Ü. Kurm, Ene Soolepp "I love English" 1., Book + WB + CD, Studium 2011