Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


13329 ainekaarti
63 õppeainet
122 õpetajat

A-võõrkeel: 4_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Reet Lasn

klassiõpetaja

Kontakt: reetv@oesel.edu.ee

Loodud: 18. märts 2021. a. kell 11.07
Muudetud: 18. märts 2021. a. kell 11.07

Õppeaasta: 2020/2021

Õppekava: Põhikooli õppekava, aasta

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Põhikooli A-võõrkeele õpetusega taotletakse, et õpilane:
* saavutab iseseisva keelekasutaja taseme, mis võimaldab selles keeles igapäevastes
situatsioonides suhelda ning lugeda ja mõista eakohaseid võõrkeelseid originaaltekste;
* huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest;
* omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
* omandab oskuse edaspidi õppida võõrkeeli ning pidevalt täiendada oma keeleoskust;
* huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
* oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud,
internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I NÄDAL
Teemad: Kinnistamine (järgarvsõnad, lihtmineviku ajamäärused, be pööramine olevikus ja minevikus)

1. WB p 128 põhivormide vastamine; WB p 83-85
2. TEST( Unit 14): järgarvsõnad, lihtmineviku ajamäärused, be pööramine olevikus ja minevikus, harjutus lihtolevikule ja lihtminevikule, tähereast lausete kirjutamine- 19.03
3. U.15 TB p 93-95 tekst+ väljendid

II NÄDAL
Teemad: ilmaga seotud sõnavara, kuude nimetuste kordamine, U.11-14 teemade kinnistamine: ebareeglipärased tegusõnad, määrsõnad.

1. U.15 teemade kinnistamine
2. WB p 88-89 ebareeglipärased tegusõnad; ajamäärused; harjutused WB p 89-91
3. WB Exercises Unit 15 p 92-95

III NÄDAL
Teemad: sünnipäeva teema, söömisega seotud väljendid, järgarvsõnad 8.-100.

1. U.16 TB p 98-99 sünnipäeva teema
2. U.16 TB p 100-101 dialoog+ väljendid (söömisega seotud väljendid); WB p 96-97
3. Unit 16: Bp102 järgarvsõnad 8.-100.

IV NÄDAL
Teemad: U.16 teemade kinnistamine, järgarvsõnad 8.-100., lihtminevikus enda kohta lausete moodustamine (mis ma tegin eile)

1. Unit 16: TK järgarvsõnadele. TB p103 kuupäevade lugemine.
2. Unit 16: WB p 98-100 grammatika kinnistamine
3. TEST (Unit 16): U.16 sõnavara, järgarvud 8.-100., lihtolevik/ lihtminevik, sõnavara paigutamine lausesse piltide põhjal, lihtminevikus enda kohta lausete moodustamine- 09.04

V NÄDAL
Teemad: küsilaused lihtminevikus

1. Unit 17: TB p106-107 dialoog+ väljendid, uus sõnavara; WB p101
2. Unit 17: lihtminevik (küsilaused) TB p 108-109; WB p 102-103
2. Unit 17: aegade harjutamine WB p104-105

KOOLIVAHEAEG

VI NÄDAL
Teemad: väljendi "Excuse me..," kasutamine (tee küsimine)

1. Unit 17: Tõlkelaused WB p 106
2. U.17 tööleht kinnistamiseks
3. Unit 18 TB p 110-111 Excuse me..., dialoogid; WB p107 Ex 1

VII NÄDAL
Teemad: niisõnade ainsus ja mitmus, eessõnad, pildi kirjeldamine

1. Unit 18 WB p 107 nimisõna ainsus ja mitmus+ erandid, eessõnad WB p108-109
2. U.18 TB p 112-114 Ex 4-10;
3. WB p 109 pildi kirjeldamine, p 110 lihtoleviku ja lihtmineviku kinnistamine

VIII NÄDAL
Teemad: iseenda kodust lugemine ja kirjutamine.

1. WB p 111-112 dialoogid, iseenda kodust 6 lause kirjutamine.
2. TEST (Unit 18): nimisõnade mitmus, eessõnad, kas... küsimused lihtolevikus ja lihtminevikus, lihtolevik/ lihtminevik, lausete moodutamine- sõnajärg lauses- 13.05
3. Uniy 19: jokes TB p 115-118

IX NÄDAL
Teemad: ebareeglipärased tegusõnad, vastandid

1. Unit 19 ebareeglipärased tegusõnad minevikus WB p 113-114
2.Unit 19: sõnade hääldamine p 119 +grammatika teemad WB p 115-116
3. Unit 19 vastandid WB p 117-119

X nädal
Teemad: kokkuvõtete tegemine, suvest rääkimine, Ameerika Ühendriigid.

1. Unit 19 tööleht kinnistamiseks. Unit 20 Summer TB p 120-121.
2. A Trip to the Seaside TB p122-124. Gram. teemade kinnistamine.
3. TB p126 The United States. Gram. teemade kinnistamine.

IX NÄDAL
Teemade kinnistamine ja aastast kokkuvõtete tegemine.
1.-3. Unit 20.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

III trimestri lõpuks:
1. Omandavad vajaliku sõnavara õppetükkide kaupa.
2. Kuulamisülesannete ja rütmisalmide kaudu õpivad korrektset inglise keele hääldust ja intonatsiooni.
3. Paarilisega dialoogi harjutades õpivad õpitud keelefraasidega suhtlema inglise keeles.
4. Oskavad panna tegusõna be minevikku( was/ were)
5. Oskavad moodustada lihtsamaid lauseid lihtminevikus( reegliparased ja ebareeglipärased tegusõnad).
6. Oskavad moodustada küsilauseid lihtolevikus, teavad küsisõnu.
7. Teavad järgarve 1.-100.
8. Oskavad järgarve kasutada kuupäevade ütlemisel.
9. Oskavad kirjutada 5 lauset selle kohta, et mis eile tegid.
10. Oskavad laustes kasutada omadussõnade kesk- ja ülivõrret.
11. Teavad asesõnu something, somebody, everybody, nobody
12. Oskavad rääkida ilmast 5 lauset.
13. Teavad ja oskavad kasutada väljendeid talviste tegemiste kohta.
14. Oskavad kasutada viisakusväljendit "excuse me" tee küsimisel.
15. Oskavad moodustada there is..., there are...lauseid
16. Oskavad moodustada nimisõna mitmust+ teavad olulisemaid erandeid.
17. Oskab kirjutada oma kodust 6 lauset (WB p 112).

Hindamine üles

Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele.
Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Kasutatakse nii kujundavat hindamist kui kokkuvõtvat hindamist, mida kombineeritakse suulise või kirjaliku tagasi-/edasisidega; hinnangutega.
Inglise keele kokkuvõttev hinne tunnistusele kujuneb I trimestri, II trimestri ja III trimestri lõpus + aastahinne (trimestri kokkuvõtvate hinnete põhjal) õppeaasta lõppedes.

Trimestri vältel toimub
1) protsesshindamine ettevalmistuseta (tunnitöö )
2) protsesshindamine ettevalmistusega, ka kodutöö; sõnavara+väljendite tundmise kontrollimine
3) 3 testi (kontrolltööd), mis puudumise korral tuleb järele vastata
4) TV harjutuste hindamine valikuliselt

Testide hindamise skaala:
hinne 5 ... 90-100% punktide arvust
hinne 4 ... 75-89%
hinne 3 ... 50-74%
hinne 2 ... 20-49%
hinne 1 ... 0- 19%

Arvestuslikud kontrolltööd (testid) peab järgi vastama mitterahuldava hinde korral 10 päeva jooksul peale töö kätte saamist. Arvestuslikud tööd tuleb järgi vastata ka siis, kui õpilane on olnud haige( siis saab aja õpetajaga kokku leppida). Kui kaks arvestuslikku hinnet ( kontrolltööd) jäävad trimestri hinde välja panemise ajaks "2" või "1", on trimestri hinne automaatselt "2" (olenemata ülejäänud hinnetest).
Kui töö on esitamata või kontrolltöö sooritamata, kajastub see eKoolis nullina. "0" asendub hindega pärast töö tegemist / esitamist või "1"- ga, kui 10 koolipäeva jooksul tööd järele ei vastata.

Trimestri koondhinne kujuneb kõigi trimestri vältel saadud hinnete keskmise põhjal, kui hinne jääb kahevahele, siis on kontrolltööde hinded suurema kaaluga protsesshinnetest.
Konsultatsioon
Märkused:
õppekomplekt
Ülle Kurm, E. Soolepp "I Love English" Book 2 + WB 2 + CD, kirjastus Studium, Tartu 2012