Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


13329 ainekaarti
63 õppeainet
122 õpetajat

Matemaatika: 9_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Maren Aaviste

matemaatikaõpetaja

Kontakt: marenaaviste@oesel.edu.ee

Loodud: 17. märts 2021. a. kell 14.57
Muudetud: 17. märts 2021. a. kell 14.57

Õppeaasta: 2020/2021

Õppekava: Põhikooli õppekava, III trimester

Kestvus: - tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Selleks, et õpilane suudaks lahendada igapäevaelu erinevates valdkondades tekkivaid küsimusi, mis nõuavad matemaatiliste mõttemeetodite (loogika ja ruumilise mõtlemise) ning esitusviiside (valemite, mudelite, skeemide, graafikute) kasutamist.

Põhikooli matemaatikaõpetusega taotletakse, et õpilane:
1) arutleb loogiliselt, põhjendab ja tõestab;
2) modelleerib looduses ja ühiskonnas toimuvaid protsesse;
3) püstitab ja sõnastab hüpoteese ning põhjendab neid matemaatiliselt;
4) töötab välja lahendusstrateegiaid ja lahendab erinevaid probleemülesandeid;
5) omandab erinevaid info esitamise meetodeid;
6) kasutab õppides IKT vahendeid;
7) väärtustab matemaatikat ning tunneb rõõmu matemaatikaga tegelemisest;
8) rakendab matemaatikateadmisi teistes õppeainetes ja igapäevaelus.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

III trimester
1. nädal 15.03.2021- 19.03.2021
PÜRAMIID. SILINDER. KOONUS. KERA
*Püramiid
*Püramiid
*Püramiid
*Püramiid
2. nädal 22.03.2021 - 26.03.2021
PÖÖRDKEHAD
*Silinder, omadused, pindala ja ruumala arvutamine
*Silindri pindala ja ruumala arvutamine
*Silindri pindala ja ruumala arvutamine
*Silinder
3. nädal 29.04.2021 - 01.04.2021
*Silinder
*Silinder
*Silinder
*Silinder
4. nädal 05.04.2021 - 09.04.2021
*Koonus, tema omadused ja valemid
*Koonuse pindala ja ruumala arvutamine
*Koonus, tema omadused ja valemid
*Koonuse pindala ja ruumala arvutamine
5. nädal 12.04.2021- 16.04.2021
*Koonuse pindala ja ruumala arvutamine
*Koonuse pindala ja ruumala arvutamine
*Kera pindala ja ruumala arvutamine
*Kera pindala ja ruumala arvutamine
VAHEAEG
6. nädal 26.04.2021-30.04.2021
KORDAMINE
*Tehted astmete ja juurtega
*Avaldiste lihtsustamine
*Avaldiste lihtsustamine
*Avaldiste lihtsustamine
7. nädal 03.05.2021-07.05.2021
KORDAMINE:
*Võrrandid ja võrrandisüsteemid
*Võrrandid ja võrrandisüsteemid
*Võrrandid ja võrrandisüsteemid
*Võrrandid ja võrrandisüsteemid
8. nädal 10.05.2021- 14.05.2021
*Graafikud
*Graafikud
*Graafikud
*Graafikute joonestamine
9. nädal 17.05.2021-21.05.2021
*Protsent
10. nädal 24.05.2021 - 28.05.2021
*Statistika

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

III trimestri lõpuks õpilased oskavad:
*kasutada ruumiliste kujundite-prisma, püramiid, silinder, koonus, kera pindala ja ruumala valemeid
*lahendada riikliku õppekavaga ettenähtud ülesandeid põhikooli lõpetamiseks

Hindamine üles

Hindamisel kasutatakse nii kujundavat kui kokkuvõtvat hindamist. Kujundava hindamise puhul keskendutakse eelkõige õpilase arengu võrdlemisele tema varasemate saavutustega
Kokkuvõtval hindamisel võrreldakse õpilase saavutusi taotlevate õpitulemustega. Praktiliste tööde ja ülesannete puhul hinnatakse nii tulemust kui ka protsessi.

1. III trimestri kokkuvõttev hinne kujuneb lähtuvalt III trimestriks seatud õpitulemustest. Õpilane oskab:
*kasutada ruumiliste kujundite-prisma,püramiid,silinder,koonus,kera pindala ja ruumala valemeid
*lahendada riikliku õppekavaga ettenähtud ülesandeid põhikooli lõpetamiseks

Hinne kujuneb protsessihinnete punktide summeerimisel võimalikest punktidest.
Protsessihinded: suulised vastamised, tunnikontroll või ülesannete iseseisev täitmine jne

3. Puudumine või ebaõnnestunud kirjalik töö
Kõik teadmiste kontrollid tuleb sooritada vähemalt hindele "rahuldav" (3).
Järeltöö tuleb sooritada 10 päeva jooksul peale töö kättesaamist. Kirjaliku töö ebaõnnestumisel on õpilasel võimalik saada õpetajalt lisakonsultatsiooni ja sooritada töö kokkulepitud ajal uuesti, esitades eelnevalt ebaõnnestunud töö vigade paranduse.

4. Õpiabi võimalused
Õpilasel on võimalik saada õpetajalt lisakonsultatsiooni iga teisipäev kell 14.00-15.00. Konsultatsioon kab. 413