Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


13329 ainekaarti
63 õppeainet
122 õpetajat

Loodusõpetus: 4c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Ülle Jasmin

klassiõpetaja

Kontakt: ylle@oesel.edu.ee

Loodud: 17. märts 2021. a. kell 11.43
Muudetud: 17. märts 2021. a. kell 11.43

Õppeaasta: 2020/2021

Õppekava: Põhikooli õppekava, III trimester

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Loodusõpetuse eesmärk on tekitada ja hoida huvi enda ümber oleva ja toimuva suhtes. Oluline on õpilasel kujundada algteadmised ja -oskused teiste loodusteaduslike ainete (bioloogia, füüsika, geograafia ja keemia) õppimiseks ning luua alus teadusliku mõtlemisviisi kujunemisele. Aitan õpilasel omandada üldised alused looduskeskkonna terviklikuks tajumiseks ning esmaste seoste mõistmiseks inimese ja tema elukeskkonna vahel. Suunan õpilast märkama ning eesmärgistatult vaatlema elus- ja eluta looduse objekte ning nähtusi, andmeid koguma ning analüüsima ning nende põhjal järeldusi tegema.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

15.-19.03
Elundid :silmad, kõrvad, kael, nina
Meeleelundid. Nahk. Kordamine

22.-26.03
Kordamine. Kontrolltöö
Tugi- ja liikumiselundid

29.-01.04
Hingamiselundid
Vereringe

05.-09.04
Kordamine kontrolltööks
Kontrolltöö

12.-16.04
Suguelundid
Närvisüsteem

19.-23.04
KOOLIVAHEAEG

26.-30.04
Näärmed
Inimene on imetaja

03.-07.05
Inimesed ja ahvid
Inimese põlvnemine

10.-14.05
Filmi vaatamine
Kordamine

17.-21.05
Kordamine. Kontrolltöö
Taimed inimese elus

24.-28.05
Loomad inimese elus
Seened inimese elus
Bakterid inimese elus

31.05-04.06
Kordamine
Kontrolltöö

01.-09.06
Praktikapäevad

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilased:
- oskavad nimetada ja näidata inimese kehaosi
- teavad elundkondi ja nende ülesandeid
- oskavad tekstist ja internetist iseseisvalt leida infot ja seda töödelda
- teavad: Elundkondade elundeid ja nende ülesandeid.

Hindamine üles

Hindamisel kasutatakse nii kujundavat hindamist (sh sõnalisi ja kirjalikke hinnanguid) kui ka kokkuvõtvat hindamist. Kujundava hindamise puhul keskendutakse eelkõige õpilase arengu võrdlemisele tema varasemate saavutustega. Praktiliste tööde ja ülesannete puhul ei hinnata mitte ainult töö tulemust, vaid ka protsessi.
Kasutatakse ka kokkuvõtvat hindamist (tunnikontrollid, kontrolltööd, iseseisvad- ja rühmatööd) .
Kokkuvõtva hindamise korral võrreldakse õpilase arengut õppekavas taotletatavate õpitulemustega, kasutades numbrilist hindamist viie palli süsteemis.

Hinne "5": õpilane vastab iseseisvalt, õigesti ja täpselt kogu õppematerjali, oskab praktiliste tööde tegemisel iseseisvalt kasutada omandatud teadmisi
Hinne "4". vastuses esineb 1-2 ebatäpsust faktides, õpilane vastab küsimustele suuremate raskusteta
Hinne "3": esitab õigesti põhilise materjali õpetaja suunavate küsimuste abil, teadmiste praktilisel rakendamisel vajab õpetaja abi
Hinne "2": õpilane ei suuda vastata suuremat ja olulisemat osa õppematerjalist, ei tule toime praktiliste ülesannete lahendamisega, teeb rohkesti sisulisi vigu
Hinne "1": läbivõetud materjal on täielikult omandamata, õpilasel puuduvad rakenduslikud oskused, õpilane keeldub vastamast, õpilane ei esita nõutud materjali arvestatava põhjuseta

Hindelistes töödes arvestatakse punkte ja hinne tuletatakse alljärgnevalt:
Hinne "5" 90- 100% punktide arvust
Hinne "4" 75- 89% punktide arvust
Hinne "3" 50- 74% punktide arvust
Hinne "2" - 20-49% punktide arvust
Hinne "1" - 0-19% punktide arvust

Kui töö on esitamata või kontrolltöö sooritamata, kajastub see e-Koolis nullina. "0" asendub hindega pärast töö tegemist / esitamist või "1"-ga, kui 10 päev jooksul tööd järele ei vastata.
Trimestri hinde kujunemisel võetakse arvesse nii arvestuslikke hindeid kui ka jooksvaid hindeid.


Konsultatsioon esmaspäeval kell 13.00 ruumis 208.