Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


13279 ainekaarti
63 õppeainet
122 õpetajat

Matemaatika: 7a prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Ulvi Vahter

matemaatikaõpetaja

Kontakt: ulvi.vahter@oesel.edu.ee

Loodud: 14. veebruar 2021. a. kell 17.27
Muudetud: 17. veebruar 2021. a. kell 12.38

Õppeaasta: 2020/2021

Õppekava: Põhikooli õppekava, III trimester

Kestvus: 4 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Selleks, et õpilane suudaks lahendada igapäevaelu erinevates valdkondades tekkivaid küsimusi, mis nõuavad matemaatiliste mõttemeetodite (loogika ja ruumilise mõtlemise) ning esitusviiside (valemite, mudelite, skeemide, graafikute) kasutamist
Põhikooli matemaatikaõpetusega taotletakse, et õpilane:
1) arutleb loogiliselt, põhjendab ja tõestab;
2) modelleerib looduses ja ühiskonnas toimuvaid protsesse;
3) püstitab ja sõnastab hüpoteese ning põhjendab neid matemaatiliselt;
4) töötab välja lahendusstrateegiaid ja lahendab erinevaid probleemülesandeid;
5) omandab erinevaid info esitamise meetodeid;
6) kasutab õppides IKT vahendeid;
7) väärtustab matemaatikat ning tunneb rõõmu matemaatikaga tegelemisest;
8) rakendab matemaatikateadmisi teistes õppeainetes ja igapäevaelus.

https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1140/1201/1001/VV1_lisa3.pdf#

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

15.03.2021-19.03.2021
Hulknurk
Hulknurga nurkade summa
Rööpkülik

23.03.2021-26.03,2021
Rööpkülik
Romb

29.03.2021-02.04.2021
Kordamine: hulknurk, rööpkülik, romb

05.04.2021-09.04,2021
Kordamine: hulknurk, rööpkülik, romb
KONTROLLTÖÖ: hulknurk, rööpkülik ja romb
Kolmnurkne püstprisma

12.04.2021-16.04.2021
Kolmnurkne püstprisma
Püströöptahukas

19.04.2021-23.04.2021
Vaheaeg

26.04.2010-30.04.2021
Kordamine: kolmnurkne püstprisma ja püströöptahukas

03.05.2021-07.05.2021
Kordamine: kolmnurkne püstprisma ja püströöptahukas
KONTROLLTÖÖ: kolmnurkne püstprisma ja püströöptahukas

10.05.2021-14.05.2021
Üksliikmed

17.05.2021-21.05.2021
Üksliikmed

24.05.2021-28.05.2021
Kordamine: üksliikmed
KONTROLLTÖÖ: üksliikmed
Kordamine

31.05.2021-04.06.2021
Kordamine

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Trimestri lõpuks õpilane:
*oskab lahendada võrrandeid võrde põhiomadusele toetudes;
*sõnastada funktsioonidega seotud uusi mõisteid;
*joonestada funktsioonide y=ax , y=a:x ja y=ax+b graafikuid;
*teab, mis on hulknurk;
*oskab arvutada hulknurga sisenurkade summat;
*teab rööpküliku ja rombi mõistet ja omadusi;
* oskab arvutada rööpküliku ja rombi ümbermõõtu ja pindala;
* teab kolmnurkse püstprisma ja rööptahuka mõistet ning oskab arvutada täispindala ja ruumala;
*oskab tehteid astmetega;
*oskab tehteid üksliikmetega.

Hindamine üles

Trimestri hinne kujuneb kontrolltööde, tunnikontrollide ja muude hindeliste tööde punktide summa alusel: saadud punktide summa protsent maksimumpunktide summast. Mitterahuldavalt hinnatud tööle on võimalik teha üks järeltöö, tööle järgneva 10 päeva jooksul. Õpetajal on õigus arvestada edukalt sooritatud kontrolltööd ka eelnevate väiksemate tööde hinnete parandusena, kui teema kattub. Järeltööle saab õpilane ainult vigade paranduse ettenäitamisel. Vigade parandust saab teha ka koos õpetajaga konsultatsiooni tunnis. Kui õpilane puudub kohustusliku hindelise töö tunnist märgitakse eKooli päevikusse koos puudumistähisega märk „0“ (nt -/0).

Kirjalike tööde hindenormid:
Hinne - vastav protsent töö maksimumpunktide arvust.
5 90-100%
4 75-89%
3 50-74%
2 20-49%
1 0-19%

Konsultatsioon toimub tunniplaani kantud ajal ruumis 405. Vajadusel ka muul ajal. Osalemine tuleb eelnevalt õpetaja juures registreerida.
Õpilase töövahendid
*õpik, igapäevane kaustik/vihik (96 lehte), mittekustutav sinine või must kirjutusvahend (pastakas või tintenpen), harilik pliiats, kustukumm, joonlaud, midagi värvilist;
* peavad olema korrektse välimusega;
* mõjutavad õpilase hindeid!
Joonestusvahendeid, nagu mall, sirkel jne igapäevaselt kaasas kandma ei pea

Kasutatud kirjandus:E.Nurk,A.Telgmaa,A.Undusk; Matemaatika 7.kl.
E.Nurk; Jaotusmaterjale matemaatikast.
Kinnistamisülesannete kogu.

https://www.oesel.ee/kg/bin/kg_oppekava_pk_2015.pdf