Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


13279 ainekaarti
63 õppeainet
122 õpetajat

Matemaatika: 6d prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Ulvi Vahter

matemaatikaõpetaja

Kontakt: ulvi.vahter@oesel.edu.ee

Loodud: 13. veebruar 2021. a. kell 18.38
Muudetud: 17. veebruar 2021. a. kell 12.40

Õppeaasta: 2020/2021

Õppekava: Põhikooli õppekava, III trimester

Kestvus: 5 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Selleks, et õpilane suudaks lahendada igapäevaelu erinevates valdkondades tekkivaid küsimusi, mis nõuavad matemaatiliste mõttemeetodite (loogika ja ruumilise mõtlemise) ning esitusviiside (valemite, mudelite, skeemide, graafikute) kasutamist
Põhikooli matemaatikaõpetusega taotletakse, et õpilane:
1) arutleb loogiliselt, põhjendab ja tõestab;
2) modelleerib looduses ja ühiskonnas toimuvaid protsesse;
3) püstitab ja sõnastab hüpoteese ning põhjendab neid matemaatiliselt;
4) töötab välja lahendusstrateegiaid ja lahendab erinevaid probleemülesandeid;
5) omandab erinevaid info esitamise meetodeid;
6) kasutab õppides IKT vahendeid;
7) väärtustab matemaatikat ning tunneb rõõmu matemaatikaga tegelemisest;
8) rakendab matemaatikateadmisi teistes õppeainetes ja igapäevaelus.

https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1140/1201/1001/VV1_lisa3.pdf#

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

15.03.2021-19.03.2021
Kordamine
KONTROLLTÖÖ: positiivsed ja negatiivsed arvud
Täisarvud

22.03.2021-26.03.2021
Kahe negatiivse täisarvu liitmine
Kahe erimärgilise täisarvu liitmine

29.03.2021-02.04.2021
Täisarvude lahutamine
Täisarvude liitmine ja lahutamine

05.04.2021-09.04.2021
Kordamine: täisarvude liitmine ja lahutamine
KONTROLLTÖÖ: erimärgiliste täisarvude liitmine ja lahutamine
Kahe täisarvu korrutamine

12.04.2021-16.04.2021
Täisarvude jagamine
Tehted erimärgiliste täisarvudega

19.04.2021-223.04.2021
VAHEAEG

26.04.2021-30.04.2021
Tehted erimärgiliste täisarvudega
KONTROLLTÖÖ: tehted erimärgiliste täisarvudega
Punkti asukoha määramine tasandil

03.05.2021-07.05.2021
Punkti asukoha määramine tasandil
Temperatuuri graafik
Ühtlase liikumise graafik

10.05.2021-14.05.2021
Kordamine: punkti asukoha määramine tasandil, graafikute lugemine
KONTROLLTÖÖ: punkti ristkoordinaadid tasandil, temperatuuri ja liikumis graafikute lugemine
Üldine kordamine

17.05.2021-21.05.2021
Üldine kordamine

24.05.2021-28.05.2021
Üldine kordamine

31.06.2021-04.06.2021
Üldine kordamine

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Trimestri lõpuks õpilane:
* selgitab negatiivsete arvude tähendust, toob nende kasutamise kohta elulisinäiteid;
* leiab kahe punkti vahelise kauguse arvteljel;
* teab, et naturaalarvud koos oma vastandarvudega ja arv null moodustavad täisarvude hulga;
* võrdleb täisarve ja järjestab neid;
* teab arvu absoluutväärtuse geomeetrilist tähendust;
* leiab täisarvu absoluutväärtuse;
*oskab liita ja lahutada erimärgilisi täisarve:
*liidab ja lahutab positiivsete ja negatiivsete täisarvudega, tunneb arvutamise reegleid;
*vabaneb sulgudest, teab, et vastandarvude summa on null ja rakendab seda teadmist arvutustes;
*rakendab korrutamise ja jagamise reegleid positiivsete ja negatiivsete täisarvudega arvutamisel;
*arvutab kirjalikult täisarvudega;
*joonestab koordinaatteljestiku, märgib sinna punkti etteantud koordinaatide järgi;
*määrab punkti koordinaate ristkoordinaadistikus;
*joonestab lihtsamaid graafikuid;
*loeb andmeid graafikult.

Hindamine üles

Trimestri hinne kujuneb kontrolltööde, tunnikontrollide ja muude hindeliste tööde punktide summa alusel: saadud punktide summa protsent maksimumpunktide summast. Mitterahuldavalt hinnatud tööle on võimalik teha üks järeltöö, tööle järgneva 10 päeva jooksul. Õpetajal on õigus arvestada edukalt sooritatud kontrolltööd ka eelnevate väiksemate tööde hinnete parandusena, kui teema kattub. Järeltööle saab õpilane ainult vigade paranduse ettenäitamisel. Vigade parandust saab teha ka koos õpetajaga konsultatsiooni tunnis. Kui õpilane puudub kohustusliku hindelise töö tunnist märgitakse eKooli päevikusse koos puudumistähisega märk „0“ (nt -/0).

Kirjalike tööde hindenormid:
Hinne - vastav protsent töö maksimumpunktide arvust.
5 90-100%
4 75-89%
3 50-74%
2 20-49%
1 0-19%

Konsultatsioon toimub tunniplaani kantud ajal ruumis 405. Vajadusel ka muul ajal. Osalemine tuleb eelnevalt õpetaja juures registreerida.

Õpilase töövahendid
*õpik, igapäevane kaustik/vihik (96 lehte), mittekustutav sinine või must kirjutusvahend (pastakas või tindipliiats), harilik pliiats, kustukumm, joonlaud, midagi värvilist;
* peavad olema korrektse välimusega;
* mõjutavad õpilase hindeid!
Joonestusvahendeid, nagu mall, sirkel jne igapäevaselt kaasas kandma ei pea.
Hindelistes töödes ei kasuta paranduste tegemiseks kustutavat tindipliiatsit ja korrektorit.

Kasutatud kirjandus:E.Nurk,A.Telgmaa,A.Undusk; Matemaatika 6.kl.
E.Nurk; Jaotusmaterjale matemaatikast.
Kinnistamisülesannete kogu.

https://www.oesel.ee/kg/bin/kg_oppekava_pk_2015.pdf