Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


13162 ainekaarti
63 õppeainet
122 õpetajat

Ajalugu: 5c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Reet Lasn

klassiõpetaja

Kontakt: reetv@oesel.edu.ee

Loodud: 14. jaanuar 2021. a. kell 08.27
Muudetud: 14. jaanuar 2021. a. kell 08.27

Õppeaasta: 2020/2021

Õppekava: Põhikooli õppekava, II poolaasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

5. klassi ajalooõpetuses kasutatakse õpilase aktiivse tegutsemise keskset, mängulist ning arutelu- ja lugudepõhist käsitlust, millega ei taotleta tervikliku ajaloopildi loomist, vaid äratatakse huvi ajaloo vastu. Õppesisu tugineb õpilast vahetult ümbritsevatele allikatele, koduloolisele ainestikule ning Eesti või maailma ajaloole. Kasutatakse erinevaid ajalooallikaid ning minevikust jutustavaid pilte ja lugusid, toetudes varasematele teadmistele.
Õppes tutvuvad õpilased ajaloo põhimõistetega ning omandavad mitmesuguseid oskusi: küsimuste esitamine ja neile vastamine, informatsiooni hankimine, suuline ja kirjalik eneseväljendus, koostööoskus ja kujutlusvõime, funktsionaalne kirjaoskus.
Õpitakse kasutama aja mõistega seonduvaid sõnu ja fraase; tutvutakse erinevate ajalooallikatega; kasutatakse ajalooalast sõnavara. Arutletakse mineviku erinevate esituste ja tõlgenduste üle, millega õpilane kokku puutub. Õpitakse kasutama ajatelge ja ajalookaarti ning täitma kontuurkaarti; jutustama ümber teksti ja sellest olulisemat esile tooma, koostama kava ning lühijuttu. Võimaluse korral tehakse õppekäike ning muuseumi- ja arhiivitunde, kutsutakse tunnikülalisi (nii mineviku vahetuid tunnistajaid kui ka uurijaid), õpitakse tundma ajaloolisi paiku. Toetutakse koduloolisele ainestikule, õpitakse tundma kodukoha ajaloolisi paiku.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

25.-29.01 Lähme mõisnikule külla õ lk 74 - 77, tv lk 76 - 78
01. - 05.02 Kordamine kontrolltööks õ lk 70 - 85
08. - 12.02 Kontrolltöö . Priius, kallis anne õ lk.78 - 81, tv lk 79 - 82
15. - 19.02 Eestlane astub ülikooli õ lk 82 - 85, tv lk 83 - 86
VAHEAEG
01. - 05.03 Aeg ärgata õ lk 86 - 89, tv lk 87 - 90
08. - 12.03 Eesti Vabariigi esimene tulemine õ lk 90 - 93, tv lk 91 - 94
15. - 19.03 Kahekordne vabadussõda õ lk 94 - 97, tv lk 95 - 97
22. - 26.03 Kordamine õ lk 86 - 101
29.03 - 01.04 Kontrolltöö Eesti aeg ja Eesti asjad õ lk 98 - 101, tv lk 98 - 103
05. - 09.04 Jälle võõra võimu alla õ lk 102 - 105, tv lk 104 - 106
12. - 16.04 kordamine
VAHEAEG
26. - 30.04 Eesti rahva kannatuste aastad õ lk 106 - 109, tv lk 108 - 111
03. - 07.05 Nõukogude aeg õ lk 110 - 113 , tv lk 112 - 114
10. - 14.05 Pääsemine õ lk 114 - 117, tv lk 115 - 117
17. - 21.05 Kordamine
24. - 28.05 Loovuslaager
31.05 - 11.06 Praktika

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane
-väljendab oma teadmisi nii suuliselt kui ka kirjalikult, koostab kava ja lühijuttu;
-leiab õpitu põhjal lihtsamaid seoseid;
- teab, kuidas on mälestus muistsest vabadusvõitlusest eestlasi mõjutanud, mis on selle positiivsed ja negatiivsed tagajärjed
- elust keskaegses linnas
- milliseid muutusi eestlaste usuelus tõi endaga kaasa Eestimaa vallutamine
- miks puhkesid sõjad Liivimaa pärast ja kuidas mõjutasid sõjad eestlaste elu
- tunnevad olulisemaid teemakohaseid mõisteid ja daatumeid
- teavad olulisemaid ärkamisaja eelseid suurmehi ja oskab kirjeldada nende panust Eesti kultuurile
- annavad hinnangu Tartu ülikooli taasavamisele
- teavad millal ja miks toimus esimene maailmasõda ja kuidas see mõjutas Eestit ja Venemaad
- teavad millal, kus ja kuidas kuulutati välja Eesti Vabariik ning annavad sellele hindavad selle tähtust
- kirjeldavad eluolu esimeses Eesti Vabariigis
- teavad miks ja kuidas kaotati iseseisvus
- teavad kes olid Adolf Hitler ja Jossif Stalin ning hindavad nende tegevuse tagajärgi Eesti Vabariigile
- kirjeldavad eluolu Nõukogude ajal
- teavad, milliseid muudatusi tõi kaasa Nõukogude aeg
- kirjeldavad taasiseseisvumise protsessi ja annavad hinnangu selle olulisusele
- teavad miks, kuidas ja millal saavustas Eesti Vabariik taasiseseisvumise

Hindamine üles

Hindamise eesmärk on toetada õpilase arengut, anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta. Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele. Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid kujundava hindamise ja kokkuvõtva hindamise meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Teadmiste ja oskuste hindamisel kasutatakse hindeid viiepallisüsteemis (kajastuvad eKoolis). Õppetegevuse vältel saab õpilane õpetajalt ka suulist või kirjalikku sõnalist tagasisidet.

Poolaasta kokkuvõttev hinne kujuneb lähtuvalt õpitulemustest (rühma- ja paaristööd, tunnitöö, vihiku ja töölehtede täitmine, tunnikontrollid ja kontrolltööd) .

Hindelised kokkuvõtvad tööd:
90-100% "5"
75-89% "4"
50-74% "3"
49-18% "2"
17- 9 % "1"

Õpilasel on kohustus ebaõnnestunud töö järele vastata 10 päeva jooksul. Õpilasele ja lapsevanemale meeldetuletuseks kajastub esitamata töö või sooritamata kontrolltöö eKoolis nullina. "0" asendub hindega pärast töö tegemist/ esitamist või "1"-ga, kui 10 päeva jooksul ei ole tööd järele vastatud.

Konsultatsioon E kell 14:45 - 15:30 ruumis 308 või mõnel muul ajal kokkuleppel õpetajaga.