Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


13162 ainekaarti
63 õppeainet
122 õpetajat

A-võõrkeel: 9_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Ave Jõgi

võõrkeeleõpetaja

Kontakt: ave.jogi@oesel.edu.ee

Loodud: 12. jaanuar 2021. a. kell 08.08
Muudetud: 12. jaanuar 2021. a. kell 08.09

Õppeaasta: 2020/2021

Õppekava: Põhikooli õppekava, II trimester

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Põhikooli lõpuks õpilane:
1) saavutab iseseisva keelekasutaja taseme, mis võimaldab selles keeles igapäevastes situatsioonides suhelda ning lugeda ja mõista eakohaseid võõrkeelseid originaaltekste;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) omandab oskuse edaspidi õppida võõrkeeli ning pidevalt täiendada oma keeleoskust;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteoseid, sõnaraamatuid, internetti), et leida vajalikku infot teisteski valdkondades ja õppeainetes.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

30.11-04.12
Unit 7: Wales, Wales`i teemal jutustamine, esitlus
"The Story of Gelert"

7.- 11.12
Eesti kohta kirjutamine, Walesi ja Eesti võrdlemine (similarities and differences), riigid/ rahvused/ keeled
Otsekõne, küsimuste moodustamine, artiklid a/an, the; it`s/ there`s; active and passive,

14.-18.12
Unit 8: Street protest - piltide kirjeldamine, tänavaprotestide teemal vestlemine.
It`s or there`s…; artiklid a/an, the;
Küsimuste moodustamine

21.-22.12
Protesti miitingust kirjutamine; so/ such
Jõulupäev

KOOLIVAHEAEG 23.12 - 10.01.2021

11.-15.01
Unit 9: Faces of friendship: tuttava kirjeldamine
"My Friend Timothy"
have sth done

18.-22.01
Teemade kinnistamine
Lemmiklooma pidamisest jutustamine ja kirjutamine

25.-29.01
Unit 10: numbrite lugemine
Kordavad harjutused

01.-5.02
Unit 11: Films - filmindusega seotud sõnavara ja väljendid, kinno kutsumine ja kutsele vastamine
Küsilaused kaudkõnes
Sõnavara kinnistavad harjutused

08.-12.02
Sõnade all ja every kasutamisest loendatavate ja loendamatute nimisõnadega
Tegijanime moodustamine, III tingimuslause tüüp, väljendite kasutamine lausetes
Unit 12 Music : muusikaga seotud sõnavara, teksti jutustamine.

15.-19.02
My favourite music
Tingimuslaused.
Kirjavahemärkide kasutamisest inglise keeles

22.02 – 28.02 KOOLIVAHEAEG

01.-05.03
U 12 teemade kinnistamine
Unit 13: Museums

08.-12.03
COME väljendid
Tõenäosuse ja võimalikkuse väljendamine, pildi kirjeldamine
Ebareaalset või ebatõenäolist olukorda kajastavad tingimuslaused

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

II trimestri lõpuks õpilane:
* on õpilane omandanud sõnavara ja väljendid õpitu piires (U.6-U.12);
* oskab jutustada Walesist 8 lauset;
* oskab kasutada artikleid a/an, the;
* oskab lausetes kasutada it`s/ there`s;
* oskab moodustada passiivis lauseid;
* oskab kasutada so/ such;
* oskab kasutada struktuuri have sth done lausetes;
* oskab kirjutada lemmikloomade pidamise plussidest ja miinustest (8 lauset);
* oskab lugeda numbreid;
* oskab nimetada erinevaid filmi˛anreid;
* oskab kutsuda kaaslast kinno ja kutsele vastata
* oskab vestelda oma lemmikmuusikast ja -bändist( 10 lauset), dialoogid Ex9p79-80
* oskab kirjeldada etteantud pilti 10 lausega
* oskab kasutada sõnu all ja every loendatavate ja loendamatute nimisõnadega
* oskab panna küsilauseid kaudkõnesse
* oskab kasutada kirjavahemärke( punkt, koma) inglise keeles
* oskab kasutada COME väljendeid;
* oskab moodustada tingimuslausete I , II ja III tüüpi lauseid
* oskab kirjutada kunsti teemal ( umbes 10 lauset)
* teab inglise keeles suuremaid riike ja rahvuseid( õpitu piires)

Hindamine üles

Trimestri hinne kujuneb tunnikontrollide ja igapäevase õppetöö käigus saadud hinnete (õpitud ja tundmatu teksti lugemine, jutustamine, funktsionaalne lugemine/kuulamine, sõnade tööd, kodutööd, TV täitmine jne) põhjal. Õpilane peab olema valmis esitama iga tunni lõpus oma tunnitöö õpetajale hindamiseks.
Töö ebaõnnestumisel (puudulik hinne) on õpilasel võimalik saada õpetajalt lisakonsultatsiooni ning töö uuesti sooritada.

Konsultatsioon teisipäeviti 14.00-14.45 ruumis 002 (või õpetajaga kokkuleppel ka muul ajal).
Tööde järelevastamine puuduliku hinde korral 10 päeva jooksul peale töö kättesaamist, nimetatud tööd tuleb järele vastata ka siis, kui õpilane on töö toimumise päeval puudunud haiguse tõttu. Tööd on võimalik järele vastata vaid üks kord. Järelvastamine õpetajaga kokkuleppel ruumis 002.

Kirjalike tööde hindamise skaala:
hinne 5 ... 90-100% punktide arvust
hinne 4 ... 75-89%
hinne 3 ... 50-74%
hinne 2 ... 20-49%
hinne 1 ... 0- 19%
Kui töö on esitamata või sooritamata, kajastub see eKoolis nullina. "0" asendub hindega pärast töö tegemist / esitamist või "1"-ga, kui veerandi lõpuks tööd järele ei vastata.

Vajalikud töövahendid:
Ülle Kurm, Mare Jõul "I Love English" Book 7 + WB 7.