Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


13162 ainekaarti
63 õppeainet
122 õpetajat

Eesti keel: 7b prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Marit Tarkin

eesti keele ja kirjanduse õpetaja

Kontakt: marit@oesel.edu.ee

Loodud: 11. jaanuar 2021. a. kell 21.22
Muudetud: 11. jaanuar 2021. a. kell 21.22

Õppeaasta: 2020/2021

Õppekava: Põhikooli õppekava, II trimester

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Põhikooli aineõpetus taotleb, et õpilane
* mõistab eesti keele tähtsust rahvuskultuuris ning hea keeleoskuse vajalikkust;
* tuleb toime eesti kirjakeelega isiklikus ja avalikus elus ning edasi õppides; järgib kirjutades eesti õigekirja aluseid ja põhireegleid;
* suhtleb eesmärgipäraselt, valib konteksti sobiva suhtluskanali; väljendub kõnes ja kirjas asjakohaselt ja selgelt;
* osaleb diskussioonides ja rühmatöös, avaldab oma arvamust põhjendatult ja keeleliselt korrektselt;
* kuulab ja loeb arusaamisega eri liiki tekste, teeb kuuldu ja loetu põhjal järeldusi ning annab hinnanguid; vahendab loetut ja kuuldut suuliselt ning kirjalikult;
* leiab asjakohast teavet meediast ja internetist, hindab seda kriitiliselt ning kasutab sihipäraselt;
* tunneb tekstiliike ja nende kasutusvõimalusi ning oskab eesmärgipäraselt valmistuda eri liiki tekstide koostamiseks ja esitamiseks;
* kirjutab eri liiki tekste ja vormistab need korrektselt;
* kasutab sõna- ja käsiraamatuid ning leiab õigekeelsusabi veebiallikatest.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

30.11-04.12.2020
Sõnaliigid

07.-11.12.2020
Sõnaliikide harjutused. Alus ja õeldis

14.-18.12.2020
Häälikud, silp ja välde
Kordamine

21.-22.12.2020
Jõulufilmid

11.-15.01.2021
Ortograafia põhireeglid. Tunnikontroll

18.-22.01.2021
Lõiminguprojekt


25.-29.01.2021
Lõiminguprojekt: kirjelduse kirjutamine. Kirjelduse hindamine
Kokkuvõte

01.-05.02.2021
Silp ja silbituum
Sõna rõhk ja välde
Laadi- ja vältevaheldus. Käändsõna laadivaheldus

08.-12.02.2021
Silp ja silbituum
Sõna rõhk ja välde
Harjutused, tunnikontroll.

15.-19.02.2021
Astmevahelduse NB!

VAHEAEG

01.-05.03.2021
Ajakirjandustekstid. Meedia
Artiklte tutvustamine, klassile.

08.-12.03.2021
Artiklte tutvustamine, klassile.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Klassi lõpetamisel õpilane
* oskab valida suhtluskanalit; peab asjalikku kirja- ja meilivahetust;
* esitab kuuldu ja loetu kohta küsimusi, teeb kuuldu ja loetu põhjal järeldusi ning annab hinnanguid;
* võtab loetut ja kuuldut eesmärgipäraselt kokku ja vahendab nii suulises kui ka kirjalikus vormis;
* seostab omavahel teksti, seda toetavat tabelit, pilti ja heli;
* reageerib tekstidele sihipäraselt nii suuliselt kui ka kirjalikult ning sobivas vormis: võrdleb tekste omavahel, selgitab arusaamatuks jäänut, esitab küsimusi, vahendab ja võtab kokku, kommenteerib, esitab vastuväiteid, loob tõlgendusi ja esitab arvamusi ning seostab teksti oma kogemuse ja mõtetega;
* kasutab omandatud keele- ja tekstimõisteid teksti tõlgendamisel, tekstide seostamisel ja tekstile reageerimisel;
* eristab kirjakeelt argikeelest;
* teab eesti keele murdeid;
* järgib eesti õigekirja aluseid ja põhireegleid;
* oskab õigekirjajuhiseid leida veebiallikatest, sõna- ja käsiraamatutest;
* teab eesti keele sõnaliike ja -vorme;
* rakendab omandatud keeleteadmisi tekstiloomes, tekste analüüsides ja hinnates;
* teab õpitud tekstiliikide keelelisi erijooni;
* kasutab tekstide koostamisel tavakohast ülesehitust ja vormistust.

Hindamine üles

Eesti keele II trimestri kokkuvõttev hinne kujuneb kõigi õppeprotsessis saadud hinnete põhjal. Iga õpilane saab hinded järgmiste tööde eest:
1) tunnikontrollid;
2) etteütlus;
3) AV töö;
4) lõiminguprotsessis osalemine;
5) ajaleheartikli tutvustamine
5) korrektse vihiku hinne.
.

Kõik tööd peavad õpilasel olema tehtud. Hinde 2 peab õpilane kokkuleppel õpetajaga järele vastama. Puudumise korral on e-koolis märge 0, mis tuleb samuti õpetajaga kokkuleppel vastata.