Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


13162 ainekaarti
63 õppeainet
122 õpetajat

Kirjandus: 7b prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Marit Tarkin

eesti keele ja kirjanduse õpetaja

Kontakt: marit@oesel.edu.ee

Loodud: 11. jaanuar 2021. a. kell 21.04
Muudetud: 11. jaanuar 2021. a. kell 21.12

Õppeaasta: 2020/2021

Õppekava: Põhikooli õppekava, II trimester

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Kirjandusõpetuse õppe-eesmärgid on:
* tekitada õpilases lugemishuvi;
* õpilane loeb eakohast ilukirjandust, arendab oma lugemisoskust ning mõistab seeläbi iseend ja maailma;
* väärtustab kirjandust oma rahvuskultuuri olulise osana ning tutvub eri rahvaste kirjanduse
ja kultuuriga;
* mõistab ilukirjanduse kujundlikku keelt, rikastab oma sõnavara ning arendab suulist ja
kirjalikku väljendusoskust;
* arendab oma loomevõimeid ja suhtub lugupidamisega loometöösse;
* kujundab kirjanduse abil oma esteetilisi ja eetilisi väärtushoiakuid;
* laiendab oma silmaringi ning rikastab mõtte- ja tundemaailma;
* oskab diskuteerida ning annab iseseisvaid hinnanguid neid põhjendades ning sõnastab ja esitab oma mõtteid.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

30.11-04.12.2020

Exupery "Väike prints" analüüs

07.-11.12.2020
Filmistsenaarium "Kas päkapikud on olemas"
Ülle Jasmini klassis filmide ettekandmine

14.-18.12.2020
Jõulumõtisklused

21.-22.12.2020
* Jõuluülesanne, luuletused, videotund


11.-15.01.2021
Rahvaluule erinevad vormid

18.-22.01.2021
Gerd Kanter "15 sammu võiduni"

25.-29.01.2021
Kirjand

01.-05.02.2021

Mis on kriminull? Vabalt valitud krimka vastamine

08.-12.02.2021
Uurimist toimetavad asjatundjad. Loominguline ülesanne.

15.-19.02.2021
Mis on luule, luule lugemine ja analüüs.

VAHEAEG

01.-05.03.2021

Kirjutan ise luuletusi ja teen luulekava.

08.-12.03.2021
Luulekavade lavastamine. Sõbralt sõbrale.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Milliseid oskusi õpilased saavad?
Klassi lõpetamisel õpilane
1) on lugenud eakohast eri˛anrilist väärtkirjandust, kujundanud selle kaudu oma kõlbelisi tõekspidamisi ning arendanud lugejaoskusi;
2) väärtustab kirjandust kui oma rahvuskultuuri olulist osa ja eri rahvaste kultuuri tutvustajat;
3) tõlgendab, analüüsib ning mõistab kirjandusteost kui erinevate lugude ja inimsuhete, elamuste ja väärtuste allikat ning erinevate seisukohtade peegeldajat;
4) mõistab ja aktsepteerib teose lugemisel tekkivate seisukohtade paljust, väärtustab erinevaid ideid ja kujutamisviise;
5) väljendab end korrektselt suuliselt ja kirjalikult, jutustab kokkuvõtvalt teoses toimunust, arutleb teoses kujutatu üle ning kirjutab eriliigilisi omaloomingulisi töid;
6) kasutab vajaliku teabe hankimiseks eri allikaid, nii teatmeteoseid kui ka internetti.

Hindamine üles

Hindamine
Kirjanduse II trimestri kokkuvõttev hinne kujuneb kõigi õppeprotsessis saadud hinnete põhjal:
1) lugemisanalüüs: EXUPERY
2) lugemisanalüüs: GERD KANTER
3) LUGEMISANALÜÜS vabalt valitud krimiaalromaan
4) korrektse kirjanduse vihiku hinne.
5) luulekava hinne
6) kirjandi hinne

*Töö ebaõnnestumise või koolist puudumise korral on õpilasel kohustus hindeline töö järele vastata.