Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


13162 ainekaarti
63 õppeainet
122 õpetajat

A-võõrkeel: 8_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Maren Asumets

võõrkeeleõpetaja

Kontakt: maren@oesel.edu.ee

Loodud: 11. jaanuar 2021. a. kell 01.51
Muudetud: 11. jaanuar 2021. a. kell 01.51

Õppeaasta: 2020/2021

Õppekava: Põhikooli õppekava, II trimester

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Põhikooli A-võõrkeele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab iseseisva keelekasutaja taseme, mis võimaldab selles keeles igapäevastes situatsioonides suhelda ning lugeda ja mõista eakohaseid võõrkeelseid originaaltekste;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) omandab oskuse edaspidi õppida võõrkeeli ning pidevalt täiendada oma keeleoskust;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes

Põhikooli lõpuks õpilane:
1) omandab keeleoskuse tasemel, mis võimaldab autentses teiskeelses keskkonnas iseseisvalt toimida;
2) on võimeline osalema erinevates võõrkeelsetes projektides, jätkama õpinguid emakeelest erinevas keeles ning on konkurentsivõimeline tulevases tööelus;
3) tunneb erinevaid keeli kõnelevaid rahvaid ja nende kultuure;
4) mõistab oma ning teiste kultuuride sarnasusi ja erinevusi ning väärtustab neid;
5) omandab edasiseks õppimiseks vajalikud oskused, mis tõstavad enesekindlust võõrkeelte õppimisel ja võõrkeeltes suhtlemisel

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I nädal (30.11-4.12)
1. Ühest kunstnikust jutustamine (TB p 29 ex 9); Unit 5: õpitud grammatika kinnistamine (WB p 32-34 ex 2-4)
2. Unit 5: Phrases with DO (TB p 31-32, 34 + p 128), dialoogide koostamine, esitamine
3. Eessõnad (prepositions), WB p 35 ex 5. Revision / kordamine

II nädal (7.12-11.12)
1. Kordamine (grammar)
2. Passive, reported speech
3. Test - 11.12

III nädal (14.12-18.12)
1. Tund Teams'is (The Great Fire) Unit 6 ex 1-4
2. Iseseisev töö The Great Fire (töö tekstiga) ex 6-11
3. Iseseisev töö (WB ex Unit 6)

IV nädal (21.-22.12)
1. https://www.youtube.com/watch?v=E8gmARGvPlI&pbjreload=101

VAHEAEG

V nädal (11.01-15.01)
1. Töö tekstiga "The Great Fire of London" + WB p 41 ex 4.
2. There.... algusega lausete moodustamine (WB p 42 ex 5), Kuulamisül. (WB p 42-44
3. Teksti" The Great Fire of London" jutustamine hindele + WB p 43 ex 7. Kordamine / Revision.

VI nädal (18.01-22.01)
1. Tutvumine unit 7 sõnavaraga, WB p 45.
2. Money matters. Filler words (TB p 42-44); Sõnatuletus (nouns - verbs), WB p 46-47 ex 3-4. Töö sõnaraamatuga.
3. "One Thousand Dollars" part I - teksti lugemine + väljendid TB p 45-47 ex 4-7 + WB p 50 ex 8 (part 1)

VII nädal (25.01-29.01)
1. "One Thousand Dollars" part II + väljendid (TB p 47-49 ex 8-11 + WB p 51 ex 8 (part 2); teksti lõpu kuulamine/kirjutamine WB p 51 ex 9
2. "One Thousand Dollars" jutustamine (kava TB p 49 ex 13). Much/ many/ a lot of; little/ a little/ few/a few - reeglid + ex WB p 48 ex 5-6
3. Zero, first, and second conditionals (WB p 49-50 ex 7). Tulpdiagrammi kirjeldamine (WB p 52-53)

VIII nädal (01.02-05.02)
1. Kordamine. Unit 8. The phone vocabulary (TB p 50-52 ex 1-4), dialoogide lugemine ja koostamine.
2. Tegusõnast nimisõna moodustamine; much/ many/ a lot of; little/ a little/ few/a few
3. Töö tekstiga "The Foundling Museum" (TB p 52-55 ex 4-9) + väljendid; telefonivestluse koostamine (TB p 55 ex 12)

IX nädal (08.02-12.02)
1. Homophones (WB p 54-55); tingimuslaused (WB p 56 Ex 5 ,6); WB p 57-58 ex 7, 8 (tõlkelaused)
2. Tõlkelausete kontroll (WB p 57-58). Kuulamisül "The Strangest Museums of the World" (WB p 58).
3. Unit 8 tööleht kinnistamiseks.

X nädal (15.02-19.02)
1. Unit 9. Kujundite ja arvutamisega seotud sõnavara (TB p 56-58, WB p 60-61 ex 1-2)
2. A newspaper article about time capsule (TB p 58-61 ex 6-11); väljendid TB p 60 ex 7 + WB p 67
3. Sõnade tuletamine, tingimuslaused (WB p 62-65 ex 4-8, vt reeglid WB p 49, 68)

KOOLIVAHEAEG

XI nädal (01.03-05.03)
1. Sõnade tuletamine, tingimuslaused (WB p 62-65 ex 4-8, vt reeglid WB p 49, 68)
2. Sõnavara kordamine, tõlkelaused WB ex 9 p 65, kuulamisül WB p 66 ex 10
3. Unit 9 tööleht kinnistamiseks.

XII nädal (08.03-12.03)
1. Estonia (WB p 120 ex 6, WB p 122 - writing a letter). Tallinn - old and modern attractions (TB p 116)
2. Conditionals (tingimuslaused), TB p 65, WB p 68-71.
3. Kordamine

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

II poolaasta lõpuks õpilane:
1) oskab vestelda oma II trimestril läbitud teemadel, oskab küsida teemakohast informatsiooni
2) oskab rääkida Londoni tulekahjust, rahast, katastroofidest, muuseumitest, ajaloost (10 lauset)
3) teab aegade moodustamise reegleid, oskab lausetes kasutada järgmisi aegu: the Past Simple/ Continuous/ Perfect; the Present Simple/ Continuous/ Perfect; the Future Simple;
4) oskab lausetes kasutada little/ a little/ few/a few; much/ many/ a lot of (teab reegleid)
5) oskab moodustada omadussõnast määrsõnu -ly liite lisamisega
6) oskab kasutada väljendit used to
7) oskab moodustada lauseid umbisikulises tegumoes (present/past simple passive)
8) oskab vestelda/ kirjutada spordist oma peres ning ametitest, kunstist, taskurahast (6 lauset)
9) oskab panna lauseid kaudkõnesse
10) teab tingimuslausete 0/ I/II tüübi reegleid ja oskab selle järgi tingimuslauseid moodutada
11) oskab moodustada nimisõnast tegijanime (art-artist), tegusõnast nimisõna
12) on omandanud õppetükkide 5-10 sõnavara ja väljendid
13) oskab kirjeldada pilti 10 lausega

Hindamine üles

Hindamise eesmärk on toetada õpilase arengut, anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele. Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid kujundava hindamise ja kokkuvõtva hindamise meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Õppetegevuse vältel saab õpilane õpetajalt ka suulist või kirjalikku sõnalist tagasisidet.

Trimestri hinne kujuneb:
Kontrolltööde hinded (2 testi)
Jooksev igapäevase õppetöö käigus saadud suulised hinded - arvestuslik hinne
Jooksev igapäevase õppetöö käigus saadud kirjalikud hinded - arvestuslik hinne
Sõnavara vastamine - arvestuslik hinne

Töö ebaõnnestumisel (puudulik hinne) on õpilasel võimalik saada õpetajalt lisakonsultatsiooni ning töö uuesti sooritada, konsultatsioon reedeti 14.00-15.30 ruumis 005 (või õpetajaga kokkuleppel ka muul ajal).
Kontrolltööde järelevastamine puuduliku hinde korral 10 päeva jooksul peale töö kättesaamist, nimetatud tööd tuleb järele vastata ka siis, kui õpilane on KT toimumise päeval puudunud haiguse tõttu.

Testide hindamise skaala:
hinne 5 ... 90-100% punktide arvust
hinne 4 ... 75-89%
hinne 3 ... 50-74%
hinne 2 ... 20-49%
hinne 1 ... 0- 19%
Kui töö on esitamata või kontrolltöö sooritamata, kajastub see eKoolis nullina. "0" asendub hindega pärast töö tegemist / esitamist või "1"-ga, kui veerandi lõpuks tööd järele ei vastata.


Märkused:
õppekomplekt
Ülle Kurm, Mare Jõul "I Love English" Book 6 + WB 6 + CD, kirjastus Studium, Tartu 2017
Ü. Kurm, E.Soolepp "I Love English 6 Tests" 2017