Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


13162 ainekaarti
63 õppeainet
122 õpetajat

B-võõrkeel (V): 9c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Maren Asumets

võõrkeeleõpetaja

Kontakt: maren@oesel.edu.ee

Loodud: 11. jaanuar 2021. a. kell 00.42
Muudetud: 11. jaanuar 2021. a. kell 00.42

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, II trimester

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Võõrkeeleõpetuses taotleme, et õpilane
* huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest;
* õpib aktiivselt kuulama ja mõistma igapäevast võõrkeelset kõnet ja vestlust;
* omandab õige häälduse, intonatsiooni ja rütmi;
* omandab sõnavara, mis võimaldab tal end väljendada igapäevases suhtlemises ning vestluses õppekava temaatika piires;
* õpib lugema ja mõistma lihtsat võõrkeelset teksti ja edasi andma selle sisu;
* õpib kirjutama lihtsat seotud teksti;
* julgeb omandatud teadmisi-oskusi praktikas kasutada;
* omandab erinevaid võtteid ja viise, mis hõlbustavad võõrkeelte omandamist;
* õpib kasutama sõnaraamatuid, käsiraamatuid ja muid vajalikke teatmeteoseid;
* huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ning nende kultuurist B-võõrkeele kui teise omandatava võõrkeele õpe võimaldab õpilasel laiendada oma suhtlemisvõimalusi ja kultuurilist silmaringi, tagab juurdepääsu teadmisallikaile ning loob eeldused vahetuks suhtlemiseks, toetab edasisi õpinguid ja tegevust ühiskonnas.

Põhikooli B-võõrkele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab keeleoskuse taseme,mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I nädal (30.11-4.12):
1. Huvialad. Väljendid, harj.1-36,1-37,1-38
2. Huvialad. Väljendid harj.1-39....1-43
3. Vaba aeg - jutukese koostamine 1-45

II nädal (7.12-11.12):
1. Sport. Vaba aeg - väljendid, harj. lk.17
2. Tegelema, mängima, huvituma koos käänamisega
3. Iseseisev töö. Õpiku ja TV harjutused - sport

III nädal ( 14.12-18.12):
1. Tund Teams'is Jutustuse koostamine 1-45
2. Film "Issi näärideks"
3. Film "Issi näärideks"

IV nädal (21. - 22.12):
1. Laul https://www.youtube.com/watch?v=8PzPHKGpNXs

V nädal (11.01.-15.01):
1. Vaba aeg - väljendid, harj. 1-46...1-51
2. Grammatika (huvialad, sport), kordamine, harj.1-53
3. Test - 14.01

VI nädal (18.01-22.01):
1. Enesetunne. Tervis. Kehaosad. Lk.20, harj.1-57, 1-58
2. Tervis, arsti juures. Dialoogide koostamine. Harj.1-59....1-62
3. Enesetunne, harjutused lk.22,23

VII nädal (25.01-29.01):
1.Tund 2A. Pere ja sugulased. Lk.31, 33 dialoogid.
2. Käskiv kõne (harjutused töölehelt), harjutused lk.32
3. Sõnavara: perekonnaseis lk.33, harj.2-6

VIII nädal (1.02-05.02):
1. Dialoogi koostamine. harj.2-7
2. Sõnavara vastamine(perekond, perekonnaseis)
3. Kordamine: eluruumid. Mitmendal korrusel? Mitmendas korteris? Lk.36-37

IX nädal (08.02-12.02):
1. Tund 2A. Sõprade tulek ja minek. Lk.37-38, väljendid, kuulamisharjutused
2. Tund 2A. Dialoogid ja harjutused lk.38,39
3. Kordamine

X nädal (15.02-19.02):
1. Maaklerite kool lk.40, sõnavara
2. Töö tekstiga lk.40-43
3. Plaan ja jutustus lk.43

VAHEAEG

XI Nädal (01.03-05.03):
1. Reklaamid harj.2-27, korteri kirjeldamine
2. Dialoogid. Sõbrad Teema 3A - välimus (sõnavara)
3. Harjutused lk.56-58

XII NÄDAL (08.03-12.03):
1. Iseloom (sõnavara) lk.59, dialoog 3-14
2. Iseloomujooned sõnavara lk.61
3. Kordamine, kokkuvõtted trimestrist

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane:
1) saab õpitud temaatika piires aru lausetest ja sageli kasutatavatest väljenditest, oskab neist leida tuttavaid keelendeid ja lausestruktuure; oskab eristada üleminekut ühelt teemalt teisele;
2) mõistab ja oskab kasutada nii kõnes kui kirjas õpitud temaatika piires olulist - II trimestri teemad: huvialad ja sport, enesetunne ja tervis, pere ja sugulased, külaskäik, eluruumid, esemed ruumides;
3) oskab lugeda ja saab aru lihtsamatest adapteeritud ja originaaltekstidest; loeb häälega, korrektse häälduse ja intonatsiooniga;
4) oskab kasutada vajaliku info saamiseks sõnaraamatut, internetti;
5) oskab moodustada küsimusi ja neile vastata, koostada minidialooge näidete põhjal, leida olulist infot;
6) oskab kasutada kõnes ja kirjas II trimestril läbitud keelematerjali: käskiv kõneviis, tegusõna ajad, omastav kääne ;
7) oskab töötada iseseisvalt, grupis ja rühmas;
8) suudab mõista tuttaval keelematerjalil põhinevat õpetaja ja kaasõpilaste kõnet.

Hindamine üles

Hindamise eesmärk on toetada õpilase arengut, anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta. Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele. Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid kujundava hindamise ja kokkuvõtva hindamise meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Teadmiste ja oskuste hindamisel kasutatakse hindeid viiepallisüsteemis (kajastuvad eKoolis). Õppetegevuse vältel saab õpilane õpetajalt ka suulist või kirjalikku sõnalist tagasisidet.

II trimestri kokkuvõttev hinne kujuneb lähtuvalt õpitulemustest:
sõnade tööd, mis hõlmab selle õppetüki raames õpitud sõnavara
jooksev hindamine(tunnitöö, koduse ettevalmistusega vastamised, töövihiku harjutused valikuliselt)
suulised vastamised (dialoogid, jutustused, õpiku harjutused valikuliselt)
Test

Hinde skaala:
„5“ 90-100%
„4“ 75-89 %
„3“ 50-74 %
„2“ 25- 49%
„1“ 0 – 24%

Õpilasel on kohustus ebaõnnestunud töö, mida on hinnatud hindega «puudulik» või «nõrk» järele vastata 10 päeva jooksul alates töö kätte saamisest. Kui õpilane puudub kohustusliku hindelise töö ajal vm arvestuslikust õppeülesandest märgitakse eKooli päevikusse märk „0“. Hindelise töö järeletegemine on kohustuslik. Märk "0" asendub hindega pärast töö tegemist/ esitamist või "1"-ga, kui 10 päeva jooksul ei ole tööd järele vastatud.

Konsultatsioon reedeti kell 14.00 - 15.30 ruumis 005 või kokkuleppel õpetajaga.
Õppematerjal:
I.Mangus - Kiiresti ja lõbusalt. Õpik ja töövihik 9.klassile.
Õppetaja lisamaterjalid.