Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


13004 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

A-võõrkeel: 9_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Marvi Mäeots

inglise keele õpetaja

Kontakt: marvi@oesel.edu.ee

Loodud: 16. oktoober 2020. a. kell 12.18
Muudetud: 21. oktoober 2020. a. kell 16.15

Õppeaasta: 2020/2021

Õppekava: Põhikooli õppekava, II trimester

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Põhikooli võõrkeeleõpetusega taotletakse, et õpilane

* huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest;
* õpib aktiivselt kuulama ja mõistma igapäevast võõrkeelset kõnet ja vestlust;
* omandab õige häälduse, intonatsiooni ja rütmi;
* omandab sõnavara, mis võimaldab tal end väljendada igapäevases suhtlemises ning vestluses õppekava temaatika piires;
* õpib lugema ja mõistma lihtsat võõrkeelset teksti ja edasi andma selle sisu;
* õpib kirjutama lihtsat seotud teksti;
* julgeb omandatud teadmisi-oskusi praktikas kasutada;
* omandab erinevaid võtteid ja viise, mis hõlbustavad võõrkeelte omandamist;
* õpib kasutama sõnaraamatuid, käsiraamatuid ja muid vajalikke teatmeteoseid;
* huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ning nende kultuurist.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I nädal
Teemad: Eesti kohta kirjutamine, Walesi ja Eesti võrdlemine, riigid/ rahvused/ keeled; otsekõne, küsimuste moodustamine, artiklid a/an, the; it`s/ there`s; avtive and passive,

1) WB ex 9 p 52 Eesti kohta kirjutamine+ posteri koostamine: Wales and Estonia- TB ex 11 p 51( similarities and differences)
2) U.7: riigid, rahvused, keeled WB p 47+ otsekõne WB ex 2 p 48+küsimuste moodustamine WB ex 3 p 48
3) U.7: artiklid a/an, the- WB p 49; it`s/ there`s WB p 50; avtive and passive WB p 50-51

II nädal
Teemad: piltide kirjeldamine, tänavaprotestide teemal vestlemine.

1) TEST( Unit 7).- kuulamisülesanne, it`s or there`s…; artiklid a/an, the; küsimuste moodustamine, lugemisülesanne+ HW: tõlkelaused WB ex 7 p 51
2) U.8: Street Protest: piltide kirjeldamine+ teemal vestlemine TB p 52-53+ harjutusi sõnavarale WB p 53-54 Ex 1-4
3) U.8: artikli lugemine+ väljendid TB p 54-56+WB Ex 10 p 57

III nädal
Teemad: so/ such, protesti miitingust kirjutamine.

1) U.8: so/such WB p 55-56 Ex 5-8+ tõlkeharjutus WB ex 9 p 57
2) U.8: WB p 58 Ex 11,12 protesti miitingust kirjutamine
3) Christmas Fun

IV nädal
jõulunädalal ei ole tundi

KOOLIVAHEAEG

V nädal
Teemad: tuttava kirjeldamine, have sth done.

1) U.8 kokkuvõtete tegemine
2) U.9: Faces of friendship: tuttava kirjeldamine TB p 58-60 Ex 1-4+ WB Ex 1 p 59
3) U.9: "My Friend Timothy" TB p 60-62 tekst+ väljendid


VI NÄDAL
Teemad: teemade kinnistamine. Have sth done- kellegi heaks või kahjuks midagi tegema.

1) U.9: WBp62-63 tõlkelaused, kirjutamisülesanne
2) U.9: have sth done WB p 59-61 Ex 2-4
3) U.10: teemade kinnistamine, mäng Bp63-66+ have sth done WBp64


VII NÄDAL
Teemad: numbrite lugemine, teemade kordamine (U.6-9)

1) TEST (Unit 9): kuulamisülesanne, have sth done, tõlkelaused, väljendite kasutamine lausetes, lemmiklooma pidamisest kirjutamine (8 lauset).
2) U.10: numbrite lugemine WB p 65-66
3) kordavad harjutused WB p 67-70

VIII NÄDAL

Teemad: leiutamisega seotud sõnavara , tingimuslausete III tüüp, sõnatuletus.

1) Unit 11: Great inventions TB p 67-69 ex 1-3 (tingimuslausete III tüüp); WB p 71 ex 1, 2
2) Unit 11: Great inventions. Töö tekstiga "Me? - A Genius?" (TB p 72 ex 10 küsimine+ vastamine; WB p 74 ex 7 tõlkelaused väljenditele)
3) Unit 11: Sõnatuletus + phrasal verbs + conditional sentences (tingimuslaused), WB p 72-73 ex 3-4

IX NÄDAL
Teemad: kuulamisülesanne leiutajast

1) Kuulamisül WB p 75 ex 8.
2) U.11 teemade kinnistamine
3) TEST (Unit 11): kuulamisülesanne, tegijanime moodustamine, III tingimuslause tüüp, väljendite kasutamine lausetes.


X NÄDAL
Teemad: dialoog poes käimisel, tingimuslaused, eessõnad.

1) Unit 12: Shopping. Pildi kirjeldamine (väljendid TB p 120), dialoogide lugemine + dialoogide moodustamine, TB p 73-74 ex 1-3, p 78 ex 10-11
2) Text "Daddy-Long-Legs" by Jean Webster (TB p 75-77). Conditionals / tingimuslaused.
3) Eessõnad; tingimuslaused (WB p 76-77 ex 1-3).

KOOLIVAHEAEG

XI NÄDAL
Teemad: kirja kirjutamine.

1)Kirja kirjutamine (WB p 79-80)
2) U.12 tööleht kinnistamiseks.
3) Eesti päev

XII NÄDAL
Teemad: teatriskäimisest vestlemine, W. Shakespeare;, tngimuslausete II ja III tüüp

1) Unit 13: Theatre, TB p 79-82 ex 1-5. W. Shakespeare; WB p 81 ex 1, 2
2) Unit 13; Töö tekstiga "A Class Act", TB p 82-84
3) Tingimuslausete II ja III tüüp. WB p 83.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles
II trimestri lõpuks õpilane:
* on õpilane omandanud sõnavara ja väljendid õpitu piires (U.6-U.12);
* oskab jutustada Walesist 8 lauset;
* oskab kasutada artikleid a/an, the;
* oskab lausetes kasutada it`s/ there`s;
* oskab moodustada passiivis lauseid;
* oskab kasutada so/ such;
* oskab kasutada struktuuri have sth done lausetes;
* oskab kirjutada lemmikloomade pidamise plussidest ja miinustest (8 lauset);
* oskab lugeda numbreid;
* oskab nimetada erinevaid filmi˛anreid;
* oskab kutsuda kaaslast kinno ja kutsele vastata
* oskab vestelda oma lemmikmuusikast ja -bändist( 10 lauset), dialoogid Ex9p79-80
* oskab kirjeldada etteantud pilti 10 lausega
* oskab kasutada sõnu all ja every loendatavate ja loendamatute nimisõnadega
* oskab panna küsilauseid kaudkõnesse
* oskab kasutada kirjavahemärke( punkt, koma) inglise keeles
* oskab kasutada COME väljendeid;
* oskab moodustada tingimuslausete I , II ja III tüüpi lauseid
* oskab kirjutada kunsti teemal ( umbes 10 lauset)
* teab inglise keeles suuremaid riike ja rahvuseid( õpitu piires)

Hindamine üles

Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele.
Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Kasutatakse nii kujundavat hindamist kui kokkuvõtvat hindamist, mida kombineeritakse suulise või kirjaliku tagasi-/edasisidega; hinnangutega.

Inglise keele kokkuvõttev hinne tunnistusele kujuneb I trimestri (2. sept kuni 27. nov), II trimestri (30. nov kuni 12. märts) ja III trimestri (15. märts kuni 4. juuni) lõpus + aastahinne (trimestri kokkuvõtvate hinnete põhjal) õppeaasta lõppedes.

Trimestri vältel toimub
1) protsesshindamine ettevalmistuseta( tunnitöö )
2) protsesshindamine ettevalmistusega, ka kodutöö; sõnavara+väljendite tundmise kontrollimine
3) 3 testi( kontrolltööd), mis puudumise korral tuleb järele vastata
4) TV harjutuste hindamine valikuliselt

Testide hindamise skaala:
hinne 5 ... 90-100% punktide arvust
hinne 4 ... 75-89%
hinne 3 ... 50-74%
hinne 2 ... 20-49%
hinne 1 ... 0- 19%

Arvestuslikud kontrolltööd( testid) peab järgi vastama mitterahuldava hinde korral 10 päeva jooksul peale töö kätte saamist. Arvestuslikud tööd tuleb järgi vastata ka siis, kui õpilane on olnud haige( siis saab aja õpetajaga kokku leppida). Kui kaks arvestuslikku hinnet( kontrolltööd) jäävad trimestri hinde välja panemise ajaks "2" või "1", on trimestri hinne automaatselt"2"( olenemata ülejäänud hinnetest).

Konsultatsioon toimub neljapäeviti kell 15.00-15.45 (8.tund) ruumis 200. Aeg võib muutuda seoses tunniplaani muutumisega. Vaata päevakava juurest kooli kodulehel.


Kui töö on esitamata või kontrolltöö sooritamata, kajastub see eKoolis nullina. "0" asendub hindega pärast töö tegemist / esitamist või "1"-ga, kui 10 koolipäeva jooksul tööd järele ei vastata.

Trimestri koondhinne kujuneb kõigi trimestri vältel saadud hinnete keskmise põhjal, kui hinne jääb kahevahele, siis on kontrolltööde hinded suurema kaaluga protsesshinnetest.

Märkused:
õppekomplekt
Ülle Kurm, E. Soolepp "I Love English" Book 7 + WB 7 + CD, kirjastus Studium, Tartu 2015

INDIVIDUAALSE ÕPPEKAVA KORRAL:
IÕK õpilased õpivad tavakooli õppekava järgi,aga selles on tehtud kohandusi. Õppematerjali maht viidud miinimumini-ainult põhivara.
Õpilane võib kasutada abivahendeid, toimub koostegevus õpetajaga.
Õppematerjali kohandamise protsessis on arvestatud HEV õpilaste õpioskuste iseärasustega ( nende tagasihoidlikud kognitiivsed võimed: taju, mälu ja eriti arenemata või arendamata arutlev mõtlemine.)
Vähendatakse ülesannete mahtu (tee pool) , antakse rohkem lisaselgitusi (puust ja punaseks).
Õpilaselt nõutakse ainult põhioskusi.

Õppematerjali kohandamise 1.samm

jaotatud põhiteemad alateemadeks
toodud välja PÕHIVARA, ilma milleta ei saa järgmisi teemasid õppida
vaadatud põhivara vastavust reaalses elus toimetuleku vajadustega