Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


13004 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Inimeseõpetus: 6b prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Kristel Paju

klassiõpetaja

Kontakt: kristel.paju@oesel.edu.ee

Loodud: 16. oktoober 2020. a. kell 08.43
Muudetud: 22. oktoober 2020. a. kell 11.08

Õppeaasta: 2020/2021

Õppekava: Põhikooli õppekava, I poolaasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Selleks, et õpilane õpiks suhtlema teiste inimestega ja viisakalt käituma; õpiks väärtustama üldinimlikke kõlblusnorme; õpib tundma oma mina; õpib väärtustama perekonda; õpib tundma erinevates suhtlusolukordades toimivaid olukordi.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I nädal
Tutvumismängud

II nädal
Minu omadused ja eneseanalüüs (hinnang e-kooli) (õ lk 5 - 7)

III nädal
Enesehinnang ja usk endasse (õ lk 8 - 10)

IV nädal
Oskus ennast kontrollida (õ lk 11 - 13)

V nädal
Väärtushinnangud (hinnang e-kooli) (õ lk 14 - 18)

VI nädal
Tunnikontroll (hinnang e-kooli). Vajadused (õ lk 21, 22)

VII nädal
Vajaduste seos suhtlemisega tööleht (hinnang e-kooli)(õ lk 23 - 25)

VIII nädal
vaheaeg

IX nädal
Teabe vahetamine

X nädal
Suhtlemise komponendid (hinnang e-kooli)

11. nädal
Suhtluskaaslase tajumine

12. nädal
Mõjutamine

13. nädal
Suhtlemisvahendid ja -oskused Verbaalne ja mitteverbaalne suhtlemine

14. nädal
Aktiivne kuulamine

15. nädal
Eneseavamine ja emotsioonide väljendamine

16. nädal
KOKKUVÕTE lk 50-51

17. nädal
vaheaeg

18. nädal
Oma käitumise peremees

19. nädal
Agressiivne, alistuv ja kehtestav käitumine

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane oskab:
-selgitada oma väärtusi, osata ennast analüüsida
-anda ülevaadet mina- pildi olemasolust, kujunemisest, muutumisest
-selgitada,kuidas emotsioonid mõjutavad käitumist
-vastu võtta ja anda tagasisidet
-kujundada arusaamu, miks eelistatakse ühte või teist käitumisviisi
-näidata, kuidas suhtlemine on seotud vajadustega ja aitab elus paremini hakkama saada

Hindamine üles

Kokkuvõttev hinnang AR/MA kujuneb I poolaasta (02. sept - 22. jaan) hinnangutest : töölehed ja tunnikontrollid peavad olema kõik tehtud. Kasutatakse kujundava hindamise põhimõtteid.

,,0" pannakse, kui õpilane on arvestusliku töö sooritamise päeval puudunud. ,,0" tuleb järele vastata töö toimumise päevast alates 10 tööpäeva jooksul või kokkuleppel õpetajaga.

Konsultatsioon ja järelvastamine kolmapäeviti kell 14.00-14.45 ruumis 407.