Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


13004 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

A-võõrkeel: 7_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Marvi Mäeots

inglise keele õpetaja

Kontakt: marvi@oesel.edu.ee

Loodud: 15. oktoober 2020. a. kell 09.37
Muudetud: 16. oktoober 2020. a. kell 12.20

Õppeaasta: 2020/2021

Õppekava: Põhikooli õppekava, II trimester

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Põhikooli võõrkeeleõpetusega taotletakse, et õpilane

* huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest;
* õpib aktiivselt kuulama ja mõistma igapäevast võõrkeelset kõnet ja vestlust;
* omandab õige häälduse, intonatsiooni ja rütmi;
* omandab sõnavara, mis võimaldab tal end väljendada igapäevases suhtlemises ning vestluses õppekava temaatika piires;
* õpib lugema ja mõistma lihtsat võõrkeelset teksti ja edasi andma selle sisu;
* õpib kirjutama lihtsat seotud teksti;
* julgeb omandatud teadmisi-oskusi praktikas kasutada;
* omandab erinevaid võtteid ja viise, mis hõlbustavad võõrkeelte omandamist;
* õpib kasutama sõnaraamatuid, käsiraamatuid ja muid vajalikke teatmeteoseid;
* huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ning nende kultuurist.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I nädal
Teemad: oma ruumist kirjutamine (6 lauset), kaudkõne, jõulutraditsioonid.

1) Unit 7: oma ruumist kirjutamine, vajalik sõnavara WB p 51-52
2) Kaudkõne WB p 53-54; tõlkeharjutus WB p 55
3) Unit 8: Christmas Traditions TB p 49-51

II nädal
Teemad: Inglismaa ja Eesti jõulukommete võrdlemine, väljend used to, passiiv.

1) Christmas in Estonia TB p 53+ teksti jutustamine; väljend used to WB p 56
2) Passive WB p 57-58 Ex 2-4
3) Harjutusi sõnavarale WB p 59-60 Ex 5-8

III nädal
Teemad: tänukirja kirjutamine, teatris/ kinos käimisest vestlemine.

1) Writing thank you letters WB p61-62; kordamine tööks
2)TEST (Unit 8)- kuulamisül., väljendi USED TO kasutamine, passiivilausete moodustamine, kirjutamine jõuludest Britannias- 6 lauset, tõlkelaused õpitud sõnavarale ja väljenditele.
3) U.9 Entertainment TB p 54-55

IV nädal
Teemad: passiiv, tõlkelaused, jõululaulud.
1) G.B. Shaw tekstide lugemine+ väljendid TB p 56-59 ; WB p 63-65 Ex 1-2 harjutusi sõnade moodustamisele
2) Passive WB p 66-67, tõlkelaused WB p 68, Christmas Carols
3) jõulupäev

KOOLIVAHEAEG

V nädal
Teemad: erinevate numbrite lugemine, klassikaaslase intervjueerimine muusika ja filmide teemal ja filmiarvustuse kirjutamine; suffixes -ant, -al, -ish, -able, -ous; HAVE väljendid.

1) Erinevate numbrite lugemine, klassikaaslase intervjueerimine muusika ja filmide teemal TB p 60; WB p 69 Ex6,7 filmiarvustuse kirjutamine
2) Unit 9 tööleht kinnistamiseks.
3) phrases with have, a general knowledge quiz

VI NÄDAL
Teemad: Briti ja Ameerika aktsendist; kordamine.

1) Unit 10: British and American accents
2) Unit 10 (U.6- U.9) teemade kordamine
3) grammatika teemade kordamine WB p 70-73

VII NÄDAL
Teemad: tekst Londonist (tänapäev ja minevik), artiklite kasutamise reeglid.

Passive

https://www.youtube.com/watch?v=AQNvhUrAn7o

1) grammatika teemade kordamine WB p74-76
2) TEST (Unit 10): passive, used to…, question tags, lugemisülesanne.
3) Unit 11: London TB p 67-69, artiklite kasutamise reeglid; WB p 77 Ex 1

VIII NÄDAL
Teemad: Londonist jutustamine (8 lauset), Londoni vaatamisväärsustest kirjutamine ja Londonist kirjutamine (8 lauset).

1) U.11: töö tekstiga London TB p 70-72
2) Londonist jutustamine; WB p 77-80
3) Londoni vaatamisväärsustest kuulamine ja kirjutamine WB p 81-82

IX NÄDAL
Teemad: have been read, tähestikuline järjekord, tekstide jutustamine (eelarvamustest), kaudkõne.

1) Unit 12: Superstitions TB p 73-75 tekst+ väljendid
2) harjutusi sõnavarale WB p 83-85 alphabetical order; erinevatest eelarvamustest lood TB p 76-77, tekstide jutustamine
3) Reported Speech (kaudkõne) WB p 86-87

X NÄDAL
Teemad: verb+ to, verb+ ing, kaudkõne, heade soovide kaardi kirjutamine.

1) Kuulamisülesanne; WB p 87 Ex 6; verb+ to, verb+ ing, kaudkõne WB p 88-89
2) TEST (Unit 12): tähestikuline järjekord, kaudkõne, tõlkelaused, lugemisülesanne.
3) Unit 12: tõlkelaused, a good-luck card- heade soovide kaardi kirjutamine WB p 90-91


KOOLIVAHEAEG
XI NÄDAL
Teemad: Londoni vaatamisväärsused, enneminevik, määrsõnad.

1) Unit 13: Big Wheel- Londoni vaatamisväärsustest TB p 78-79, ennemineviku reeglid; WB p 94 Ex5
2) määrsõnad WB p 92-93
3) Eesti päev

XII NÄDAL
Teemad: teemapargi külastusest rääkimine ja kirjutamine.

1) S. Dowd tekstide lugemine TB p 80-82+ väljendid
2) tekstide jutustamine; tõlkelaused WB p 94-95 Ex 6,7
3) Kuulamisül. WB Ex 8 p 95,teemapargi külastusest kirjutamine WB Ex 9 p 96. II trimestrist kokkuvõtete tegemine.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles
II trimestri lõpuks õpilane:
* on omandanud uue sõnavara ja väljendid (ka viisakusväljendid) unit 7-12 piires;
* õpib kuulamisülesannete ja rütmisalmide kaudu korrektset inglise keele hääldust ja intonatsiooni, omandab õige kõnerütmi;
* õpib paarilisega dialoogi harjutades suhtlema õpitud suhtlusfraasidega;
* oskab kasutada väljendit used to;
* oskab rääkida ja kirjutada jõuludest Britannias, Londonist, Londoni vaatamisväärsustest (8-10 lauset teemal) , oskab jutustada eelarvamustest (2 jutukest);
* oskab moodustada küsijätke;
* teab artiklite kasutamise reegleid( a/an; the, -);
* oskab kasutada järelliiteid -ant, -al, -ish, -able-, ous;
* oskab moodustada ennemineviku aega ja võrrelda seda lihtminevikuga;
* oskab moodustada passiivis lauseid;
* teab määrsõnade erinevaid tähendusi;
* oskab panna otsekõne lauseid kaudkõnesse;
* teab, millistel tegusõnadel lisandub to+ verb, millistel verb+ ing;
* oskab kirjutada head soovimise kaarti( good-luck card), filmiarvustust( 8 lauset) ja 8 lauset mingi teemapargi külastuse kohta;
* oskab rääkida ja kirjutada vaatamisväärsusest( 8-10 lauset);
* teeb vahet aegadel: lihtminevik ja enneminevik, oskab neid aegu lausetes kasutada.

Hindamine üles

Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele.
Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Kasutatakse nii kujundavat hindamist kui kokkuvõtvat hindamist, mida kombineeritakse suulise või kirjaliku tagasi-/edasisidega; hinnangutega.

Inglise keele kokkuvõttev hinne tunnistusele kujuneb I trimestri (2. sept kuni 27. nov), II trimestri (30. nov kuni 12. märts) ja III trimestri (15. märts kuni 4. juuni) lõpus + aastahinne (trimestri kokkuvõtvate hinnete põhjal) õppeaasta lõppedes.

Trimestri vältel toimub
1) protsesshindamine ettevalmistuseta( tunnitöö )
2) protsesshindamine ettevalmistusega, ka kodutöö; sõnavara+väljendite tundmise kontrollimine
3) 3 testi( kontrolltööd), mis puudumise korral tuleb järele vastata
4) TV harjutuste hindamine valikuliselt

Testide hindamise skaala:
hinne 5 ... 90-100% punktide arvust
hinne 4 ... 75-89%
hinne 3 ... 50-74%
hinne 2 ... 20-49%
hinne 1 ... 0- 19%

Arvestuslikud kontrolltööd( testid) peab järgi vastama mitterahuldava hinde korral 10 päeva jooksul peale töö kätte saamist. Arvestuslikud tööd tuleb järgi vastata ka siis, kui õpilane on olnud haige( siis saab aja õpetajaga kokku leppida). Kui kaks arvestuslikku hinnet( kontrolltööd) jäävad trimestri hinde välja panemise ajaks "2" või "1", on trimestri hinne automaatselt"2"( olenemata ülejäänud hinnetest).

Konsultatsioon toimub neljapäeviti kell 15.00-15.45 (8.tund) ruumis 200.


Kui töö on esitamata või kontrolltöö sooritamata, kajastub see eKoolis nullina. "0" asendub hindega pärast töö tegemist / esitamist või "1"-ga, kui 10 koolipäeva jooksul tööd järele ei vastata.

Trimestri koondhinne kujuneb kõigi trimestri vältel saadud hinnete keskmise põhjal, kui hinne jääb kahevahele, siis on kontrolltööde hinded suurema kaaluga protsesshinnetest.

Märkused:
õppekomplekt
Ülle Kurm, E. Soolepp "I Love English" Book 5 + WB 5 + CD, kirjastus Studium, Tartu 2015

INDIVIDUAALSE ÕPPEKAVA KORRAL:
IÕK õpilased õpivad tavakooli õppekava järgi,aga selles on tehtud kohandusi. Õppematerjali maht viidud miinimumini-ainult põhivara.
Õpilane võib kasutada abivahendeid, toimub koostegevus õpetajaga.
Õppematerjali kohandamise protsessis on arvestatud HEV õpilaste õpioskuste iseärasustega ( nende tagasihoidlikud kognitiivsed võimed: taju, mälu ja eriti arenemata või arendamata arutlev mõtlemine.)
Vähendatakse ülesannete mahtu (tee pool) , antakse rohkem lisaselgitusi (puust ja punaseks).
Õpilaselt nõutakse ainult põhioskusi.

Õppematerjali kohandamise 1.samm

jaotatud põhiteemad alateemadeks
toodud välja PÕHIVARA, ilma milleta ei saa järgmisi teemasid õppida
vaadatud põhivara vastavust reaalses elus toimetuleku vajadustega