Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


13004 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

A-võõrkeel: 6_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Marvi Mäeots

inglise keele õpetaja

Kontakt: marvi@oesel.edu.ee

Loodud: 15. oktoober 2020. a. kell 09.28
Muudetud: 21. oktoober 2020. a. kell 15.32

Õppeaasta: 2020/2021

Õppekava: Põhikooli õppekava, II trimester

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Põhikooli võõrkeeleõpetusega taotletakse, et õpilane

* huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest;
* õpib aktiivselt kuulama ja mõistma igapäevast võõrkeelset kõnet ja vestlust;
* omandab õige häälduse, intonatsiooni ja rütmi;
* omandab sõnavara, mis võimaldab tal end väljendada igapäevases suhtlemises ning vestluses õppekava temaatika piires;
* õpib lugema ja mõistma lihtsat võõrkeelset teksti ja edasi andma selle sisu;
* õpib kirjutama lihtsat seotud teksti;
* julgeb omandatud teadmisi-oskusi praktikas kasutada;
* omandab erinevaid võtteid ja viise, mis hõlbustavad võõrkeelte omandamist;
* õpib kasutama sõnaraamatuid, käsiraamatuid ja muid vajalikke teatmeteoseid;
* huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ning nende kultuurist.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I nädal
Teemad: the United Kingdom, Eesti kohta kirjutamine.

1) U.7 kinnistamine
2) TEST ( Unit 7): geograafiliste nimede kirjutamine, harjutus sõnavarale, eessõnad, tõlkelaused, a ten-year-old jne omadussõnad.
3) U.8 A Christmas Tree TB p 44-47; WB p 44

II nädal
Teemad: täisminevik; jõuluteema, jõulusoovid ja traditsioonid.
1)The elves and shoemaker TBp 48-50 Ex 6-8; ajad WB p 45-46 Ex 2-5
2) U. 8 täismineviku ajamäärused WB p 46-47. Vt ka
https://www.youtube.com/watch?v=AKaD2btS1A4 , https://www.youtube.com/watch?v=Dkln8PfE1xE , https://www.youtube.com/watch?v=t9t4rt7M6wU , https://www.youtube.com/watch?v=LmdK2PKoC9w
3) WBp50 ristsõna. Unit 9-family TB p 51-52 Ex 1-4; WB ex 1-3.

III nädal
Teemad: töö tekstiga; jõulukaardi kirjutamine
1) The Cantervile Ghost - töö tekstiga TB ex 4-8, WB ex 2-3; https:// http://www.youtube.com/watch?v=5wVY5uJ0yOc
2) 3) WB p 49 Drawing and writing your own Christmas card

IV nädal
1) Talk about Christmas TB p 50; WB p 47-48 sõnavara kinnistamine
2)3) jõuluvaheaeg


KOOLIVAHEAEG

V NÄDAL
Teemad: loendatavad ja loendamatud nimisõnad (a/an, some), modaalverbid (can, may, must); pereliikmed, oma pereliikmetest kirjutamine (Family Tree).

1) Loendatavad ja loendamatud nimisõnad (a/an, some) WB Ex 4-5
2) Modaalverbid (can, may, must) WB ex 5-7.
3) Writing about family members WBp56-57

VI NÄDAL
Teemad: Scotland, Edinburgh Festival, punctuation (kirjavahemärgid), capital letters(suurtäht)

Scotland
https://www.youtube.com/watch?v=fUnSB-E0rDM
1) TEST (Unit 9): harjutused sõnavarale, a/ an/ some, tõlkelaused, lugemisülesanne, oma perest kirjutamine- 6 lauset.
2) U.10: Scotland TB p 56-60
3) Scotland- jutustamine+ WB p 58-60.

VII NÄDAL
Teemad: teemade kordamine ja kinnistamine (U.6-9).

1) Unit 10: teemade kordamine TB p 61-63
2) WB p 61-64 grammatika teemade kordamine
3) U.10 tööleht kinnistamiseks

VIII NÄDAL
Teemad: kurbade uudiste teatamine/ saamine, koertest rääkimine ja lemmikloomast kirjutamine.


1) Unit 11. Küsimuste esitamine. Lein ja kurbade uudiste teatamine TB p 64-66; WB ex 1-3
2) Unit 11: Greyfriars Bobby - töö tekstiga. TB ex 7-11
3) Lemmikloomast kirjutamine WB p 70

IX NÄDAL
Teemad: ajad, personaalsed detailid, puuetega inimesed, endast kirjutamine.

1) Kestva ja lihtmineviku eristamine, kestva mineviku ja oleviku eristamine (present simple, past simple, past continuous) WB p 66-69
2) TEST (Unit 11): kuulamisülesanne, harjutus sõnavarale, lihtminevik ja kestev minevik, tõlkelaused, oma lemmikloomast kirjutamine- 6 lauset.
3) Unit 12 sõnavara harjutamine, ankeedi täitmine ja endast kirjutamine B p 70-71, WB ex 8

X NÄDAL
Teemad: kaudkõne- jutustav lause olevikus, omadussõnad ja määrsõnad: exact, exactly, ajavormide kasutamine lauses

1) Helen and Anne - töö tekstiga TB ex 5-9, WB ex 1, 2, 5
2) Kaudkõne- jutustav lause olevikus, omadussõnad ja määrsõnad: exact, exactly, ajavormide kasutamine lauses WB ex 3, 4, 6
3) Eesti päev

KOOLIVAHEAEG

XI NÄDAL 02.-06. märts
Teemad: enesetunde kirjeldamine, kaudkõne.

1) U.12 tööleht kinnistamiseks
2) U.13 Enesetunde kirjeldamine, kaudkõne TB p 75-76, WB p 77-78
3) Feeling stressed - töö tekstiga B p 77-78, WB ex 4, 5, 9

XII nädal
1) Unit 13: Feeling stressed - töö tekstiga TB p 77-78, WB ex 4, 5, 9
2) Omadussõnade järjekord nimisõnade ees, juhtumi kirjeldus B p 79, WB p 80-82
3) trimestrist kokkuvõtete tegemine

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

II trimestri lõpuks:
* teab sõnavara ja väljendeid ( Unit 7-12);
* oskab kuulata teksti kindla informatsiooni saamiseks;
* paarilisega dialoogi harjutades on õppinud suhtlema õpitud suhtlusfraasidega;
* oskab kirjutada enda pereliikmetest ja sugupuust;
* oskab moodustada loendatavate ja loendamatute nimisõnade ainsust ja mitmust;
* oskab kasutada lauses modaalverbe can, may, must;
* oskab moodustada kaudkõne (jutustav lause olevikus);
* oskab kasutada tekstis kirjavahemärke ja suurt, väikest algustähte;
* oskab kasutada eessõnu after, for, in, on, up (õpitud väljendites);
* oskab kirjutada inglise keeles jõulukaarti;
* oskab kirjutada geograafilisi nimesid;
* oskab jutustada Edinburghi festivalist (8 lauset);
* oskab kirjutada Eestist (8 lauset), oma lemmikloomast (6 lauset);
* oskab moodustada lauseid minevikuaegades ( lihtminevik, kestev minevik, täisminevik);
* oskab edastada/ vastu võtta kurbi uudiseid.

Kuulamisülesannete ja rütmisalmide kaudu õpivad õpilased korrektset inglise keele hääldust ja intonatsiooni, omandavad õige kõnerütmi.

Hindamine üles

Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele.
Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Kasutatakse nii kujundavat hindamist kui kokkuvõtvat hindamist, mida kombineeritakse suulise või kirjaliku tagasi-/edasisidega; hinnangutega.

Inglise keele kokkuvõttev hinne tunnistusele kujuneb I trimestri (2. sept kuni 27. nov), II trimestri (30. nov kuni 12. märts) ja III trimestri (15. märts kuni 4. juuni) lõpus + aastahinne (trimestri kokkuvõtvate hinnete põhjal) õppeaasta lõppedes.

Trimestri vältel toimub
1) protsesshindamine ettevalmistuseta( tunnitöö )
2) protsesshindamine ettevalmistusega, ka kodutöö; sõnavara+väljendite tundmise kontrollimine
3) 3 testi( kontrolltööd), mis puudumise korral tuleb järele vastata
4) TV harjutuste hindamine valikuliselt

Testide hindamise skaala:
hinne 5 ... 90-100% punktide arvust
hinne 4 ... 75-89%
hinne 3 ... 50-74%
hinne 2 ... 20-49%
hinne 1 ... 0- 19%

Arvestuslikud kontrolltööd( testid) peab järgi vastama mitterahuldava hinde korral 10 päeva jooksul peale töö kätte saamist. Arvestuslikud tööd tuleb järgi vastata ka siis, kui õpilane on olnud haige( siis saab aja õpetajaga kokku leppida). Kui kaks arvestuslikku hinnet( kontrolltööd) jäävad trimestri hinde välja panemise ajaks "2" või "1", on trimestri hinne automaatselt"2"( olenemata ülejäänud hinnetest).

Konsultatsioon toimub neljapäeviti kell 15.00-15.45 (8.tund) ruumis 200. Võib muutuda seose tunniplaani muutumisega.


Kui töö on esitamata või kontrolltöö sooritamata, kajastub see eKoolis nullina. "0" asendub hindega pärast töö tegemist / esitamist või "1"-ga, kui 10 koolipäeva jooksul tööd järele ei vastata.

Trimestri koondhinne kujuneb kõigi trimestri vältel saadud hinnete keskmise põhjal, kui hinne jääb kahevahele, siis on kontrolltööde hinded suurema kaaluga protsesshinnetest.

Märkused:
õppekomplekt
Ülle Kurm, E. Soolepp "I Love English" Book 4 + WB 4 + CD, kirjastus Studium, Tartu 2015

INDIVIDUAALSE ÕPPEKAVA KORRAL:
IÕK õpilased õpivad tavakooli õppekava järgi,aga selles on tehtud kohandusi. Õppematerjali maht viidud miinimumini-ainult põhivara.
Õpilane võib kasutada abivahendeid, toimub koostegevus õpetajaga.
Õppematerjali kohandamise protsessis on arvestatud HEV õpilaste õpioskuste iseärasustega ( nende tagasihoidlikud kognitiivsed võimed: taju, mälu ja eriti arenemata või arendamata arutlev mõtlemine.)
Vähendatakse ülesannete mahtu (tee pool) , antakse rohkem lisaselgitusi (puust ja punaseks).
Õpilaselt nõutakse ainult põhioskusi.

Õppematerjali kohandamise 1.samm

jaotatud põhiteemad alateemadeks
toodud välja PÕHIVARA, ilma milleta ei saa järgmisi teemasid õppida
vaadatud põhivara vastavust reaalses elus toimetuleku vajadustega