Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12882 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Matemaatika: 10abc_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Ulvi Vahter

matemaatikaõpetaja

Kontakt: ulvi.vahter@oesel.edu.ee

Loodud: 15. september 2020. a. kell 06.01
Muudetud: 16. september 2020. a. kell 05.00

Õppeaasta: 2020/2021

Õppekava: Põhikooli õppekava, aasta

Kestvus: 35 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Matemaatikapädevus tähendab matemaatiliste mõistete ja seoste süsteemset tundmist, samuti suutlikkust kasutada matemaatikat temale omase keele, sümbolite ja meetoditega erinevate ülesannete modelleerimisel nii matemaatika sees kui ka teistes õppeainetes ja eluvaldkondades. Matemaatikapädevus hõlmab üldist probleemi lahendamise oskust, mis sisaldab endas oskust probleeme püstitada, sobivaid lahendusstrateegiaid leida ja neid rakendada, lahendusideed analüüsida, tulemuse tõesust kontrollida. Matemaatikapädevus tähendab loogilise arutlemise, põhjendamise ja tõestamise oskust, samuti erinevate esitusviiside (sümbolid, valemid, graafikud, tabelid, diagrammid) mõistmise ja kasutamise oskust. Matemaatikapädevus hõlmab ka huvi matemaatika vastu, matemaatika sotsiaalse, kultuurilise ja personaalse tähenduse mõistmist ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia võimaluste kasutamist.

Gümnaasiumi lõpetaja:
1) väärtustab matemaatikat, suudab hinnata ja arvestada oma matemaatilisi võimeid karjääri planeerides;
2) on omandanud süsteemse ja seostatud ülevaate matemaatika erinevate valdkondade mõistetest, seostest ning protseduuridest;
3) mõistab ja analüüsib matemaatilisi tekste, esitab oma matemaatilisi mõttekäike nii suuliselt kui ka kirjalikult;
4) arutleb loovalt ja loogiliselt, leiab probleemülesande lahendamiseks sobivaid strateegiaid ning rakendab neid;
5) püstitab matemaatilisi hüpoteese, põhjendab ja tõestab neid;
6) mõistab ümbritsevas maailmas valitsevaid kvantitatiivseid, loogilisi, funktsionaalseid, statistilisi ja ruumilisi seoseid;
7) rakendab matemaatilisi meetodeid teistes õppeainetes ja erinevates eluvaldkondades, oskab igapäevaelu probleemi esitada matemaatika keeles ning interpreteerida ja kriitiliselt hinnata matemaatilisi mudeleid igapäevaelu kontekstis;
8) tõlgendab erinevaid matemaatilise info esituse viise (graafik, tabel, valem, diagramm, tekst), oskab valida sobivat esitusviisi ning üle minna ühelt esitusviisilt teisele;
9) kasutab matemaatilises tegevuses erinevaid teabeallikaid (mudelid, teatmeteosed, IKT vahendid jne) ja hindab kriitiliselt neis sisalduvat teavet.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

01.09.2020-04.09.2020
Arvuhulgad

07.09.2020-11.09.2020
Reaalarvu absoluutväärtus
Täisarvulise astendajaga aste
Ruutjuur
Arvu n-es juur

14.09.2020-18.09.2020
Juurte omadusi
Juurte koondamine

21.09.2020-25.09.2020
Tehted astmete ja juurtega

28.09.2020-02.10.20
Tehted astmete ja juurtega
KONTROLLTÖÖ: tehted astmete ja juurtega

05.10.2020-08.10.2020
Ratsionaalavaldised

12.10.2020-16.10.2020
Irratsionaalavaldised

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Kursuse eesmärkide seadmisel juhindun vabariiklikus matemaatika ainekavas antud eesmärkidest ja püüan tagada samas nõutud õpioskused.

Hindamine üles

Perioodi jooksul etteteatatud kontrolltöö. Kõik kontrolltööd peavad olema sooritatud vähemalt hindele 3.
Mitterahuldvalt hinnatud tööle on võimalik teha üks järeltöö,tööle järgneva 10 päeva jooksul.
Tööde hindamine: 90-100% hinne 5; 75-89% hinne 4; 50-74% hinne 3; 20-49% hinne 2; 0-20% hinne 1, ettenähtud ajal tegemata jäänud töö hinne on 0.

[url=https://www.oesel.ee/kg/bin/kg_oppekava_gym.pdf]Kuressaare Gümnaasiumi gümnaasiumiastme õppekava[/url]
Lõpphinne-summeeritakse õpilase poolt kontrolltööde eest saadud punktid ja arvutatakse protsent kogu (max) punktide summast eelpool antud skaala järgi.

Õpilase kohustuslikud töövahendid:
* kalkulaator
* matemaatikavihik/-kaustik vms
* mittekustutav kirjutusvahend
* joonestusvahendid (igapäevaselt joonlaud ja harilikpliiats kustukummiga; teised joonestusvahendid etteteatamisel).

Konsultatsioon toimub vastavalt tunniplaanile ruumis 405. Konsultatsioonis osalemine tuleb eelnevalt registreerida õpetaja juures.
Järeltöid sooritatakse vastavalt Kuressaare Gümnaasiumis kehtestatud korrale.