Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12880 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Inimeseõpetus: 5d prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Ruth Jasmin

klassiõpetaja

Kontakt: ruth@oesel.edu.ee

Loodud: 11. september 2020. a. kell 13.53
Muudetud: 11. september 2020. a. kell 14.14

Õppeaasta: 2020/2021

Õppekava: Põhikooli õppekava, I poolaasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

5. klassi inimeseõpetusega taotletakse, et õpilane

• õpib väärtustama tervise erinevaid aspekte;
• õpib väärtustama tervislikku eluviisi;
• õpib tundma end erinevates suhtlusolukordades;
• õpib hoiduma alkoholist, narkootikumidest ja suitsetamisest;
• õpib tundma psüühilisi ja füsioloogilisi muutusi murdeeas;
• õpib abistama end ja oma kaaslasi õnnetuste korral.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

03.09 Sissejuhatus. Tervise olemus: füüsiline, vaimne ja sotsiaalne tervis. õ lk 7-8
10.09. Tervisenäitajad. Tervist mõjutavad tegurid. õ lk 9-12 Hea ja halb stress. Keha reaktsioonid stressile. Pingete maandamise võimalused. õ lk 12-16
17.09.
Õuesõppepäev
24.09
Spordipäev
01.10
Tervisliku eluviisi komponendid. õ lk 17
08.10-õppereis Haapsallu
15.10
Tervislik toitumine. Tervisliku toitumise põhimõtted. õ lk 18-22
30.09.
Toitumist mõjutavad tegurid õ lk 23-24
Tervislik päeva-ja nädalamenüü õ lk 25-27
15.10.
Kehalise aktiivsuse tähtsus igapäevaelus
VAHEAEG
29.10 Sobiva kehalise aktiivsuse valik. Enesetestimine seoses kehalise aktiivsusega. Karastamine. õ lk 33-36
05.11. Päevakava ning töö ja puhkuse vaheldumine. Uni. õ lk 35-38. Praktiline töö: päevakava koostamine
12.11. Kordamine kontrolltööks õ lk 39-41
19.11.KONTROLLTÖÖ
26.11 Murdeiga ja kehalised muutused. Emotsionaalsed muutused õ lk 41-50
03.12. Suhtumine kehasse ja keha eest hoolitsemine. Suguline küpsus ja soojätkamine. õ lk 51-55
10.12. Kordamine.
17.12.KONTROLLTÖÖ
VAHEAEG
14.01
Kordamine
21.01
Kordamine

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilased teavad:
*tervist mõjutavaid tegureid
*kuidas oma tervist hinnata
*tervislikke eluviise, järgivad neid
*kuidas hoida puhtust ja end karastada
*inimese vaimset heaolu mõjutavaid tegureid

Hindamine üles

Hindamise eesmärk on toetada õpilase arengut, anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta. Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele. Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid kujundava hindamise ja kokkuvõtva hindamise meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Teadmiste ja oskuste hindamisel kasutatakse hindeid viiepallisüsteemis (kajastuvad eKoolis). Õppetegevuse vältel saab õpilane õpetajalt ka suulist või kirjalikku sõnalist tagasisidet.
Inimeseõpetuses (terviseõpetuses) hinnatakse õpilaste teadmisi ja nende rakendamise oskust, aga mitte hoiakuid.

Inimeseõpetuses pannakse poolaasta hinne õppeprotsessi käigus saadud hinnetest.
Konsultatsioon esmaspäeviti kell 13.00

Hindelised tööd:
Hinne ,,5" pannakse 90 -100% punktisummast
,,4" ,, 75 - 89% ,,
,,3" ,, 50 - 74% ,,
,,2" ,, 18 -49% ,,
,,1" ,, alla 18% ,,

Õpilasel on kohustus ebaõnnestunud töö järele vastata 10 päeva jooksul. Õpilasele ja lapsevanemale meeldetuletuseks kajastub esitamata töö või sooritamata kontrolltöö eKoolis nullina. "0" asendub hindega pärast töö tegemist/ esitamist või "1"-ga, kui 10 päeva jooksul ei ole tööd järele vastatud.