Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12880 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Praktiline inglise keel: 5_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Kersti Kirs

klassiõpetaja

Kontakt: kersti@oesel.edu.ee

Loodud: 9. september 2020. a. kell 11.34
Muudetud: 9. september 2020. a. kell 11.34

Õppeaasta: 2020/2021

Õppekava: Põhikooli õppekava, I poolaasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Praktiline inglise keel toetab inglise keele õpetamise eesmärke.
Taotletakse, et õpilane:
1. väärtustab inglise keelt kui avaliku suhtluse vahendit, suhtub lugupidamisega teiste rahvaste keeltesse ja kultuuridesse;
2. tajub keeleoskust õpioskuste osana, kujuneb teadlikuks keelekasutajaks;
3. omandab põhiteadmised keelest ja õigekirjaoskuse, huvitub võõrkeeleõppes kasutatava materjali sisust;
4. arendab keeleoskust kui eneseväljendus- ja suhtlusvahendit; osaleb aktiivselt võõrkeeleõppes,
5. õpib asjakohaselt kasutama eri suhtluskanaleid; harjub oma kirjakeeleoskuse täiendamiseks kasutama sõna- ja käsiraamatuid ning veebiallikaid;
6. osaleb aktiivselt erinevates võõrkeele tundides kasutatavates aktiivõppevormides (sh. paaris- ja rühmatöö, diskussioon jne) ja on huvitatud loovtööde teostamisest ja projektides osalemisest võõrkeeles;
7. õpib suhtlema inglise keeles;
8. seab endale õpieesmärke ning hindab koostöös kaaslaste ja õpetajaga oma saavutusi.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I poolaasta
1. tund (seotud unit 1-ga): Rollimängud, dialoogid (TB p 9-11). Did you... ? - küsimuste esitamine ja vastamine. Dialoog. Ebareeglipärased tegusõnad. B ex 4, 5, 6; WB ex 2,3.
2. tund (unit 1-2): Tänuteksti koostamine (WB p 9, 16). Linnaplaani joonistamine.
3. tund (unit 2): Linnaplaan (sõnavara laiendamine), tee küsimine ja juhatamine linnaplaani järgi.
4. tund (unit 3): Spelling (tähthaaval sõnade, nimede ütlemine) – mängud (B p 18) Võistlus „Spelling Bee“ (TB p 20 ex 6).
5. tund : reisimisest rääkimine+ postkaardi kirjutamine
6. tund (unit 4): Kodused toimingud, peresisene koostöö, taaskasutus (kodust jutustamine, dialoogide koostamine, rollimängud) (TB ex 8-10)
7. tund (unit 4): Lühisõnumi kirjutamine (WB p 27-28)
8. tund (unit 5): Minu kodukoht; kodumaa Eesti (stendiettekande koostamine) (TB p 34, WB p 35 ex 11)
9. tund (unit 5): Minu kodukoht; kodumaa Eesti (stendiettekande koostamine, sellele tuginedes esinemine)
10. tund (unit 6): Enda ja oma kaaslase välimuse ja iseloomu kirjeldamine nii suuliselt kui ka kirjalikult (TB p 37-38, WB p 41)
11. tund (unit 6): Old time photos (oma pere vanade fotode põhjal jutustamine) (TB p 41 ex 10)
12. tund (unit 7): Games (mängude õpetamine, mängimine inglise keeles) (TB p 47)
13. tund (unit 8): Christmas fair (jõululaadaks valmistumine, laada korraldamine) (TB p 49-51)
14. tund (unit 8): Jõulukaartide meisterdamine, jõulukaartide kirjutamine (WB p 56 ex 11)
15. tund (unit 9): Lühinäidendi koostamine ja esitamine (TB p 57 ex-9)
16. tund (unit 10): USA-st jutustamine või loominguline töö USA kohta
17. tund (unit 10): Kutse kirjutamine (TB ex 7-8; WB p 70)
18. tund poolaastast kokkuvõtete tegemine

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

5. klassi lõpetaja:
1) saab õpitud temaatika piires aru lausetest ja sageli kasutatavatest väljenditest;
2) mõistab olulist õpitud temaatika piires;
3) oskab kirjutada lihtsat seotud teksti õpitud temaatika piires;
4) tuleb toime teda puudutavates igapäevastes suhtlusolukordades õpitavat keelt emakeelena
kõnelejaga;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ning nende kultuurist ja oskab näha õpitava maa ja oma maa kultuuri sarnasusi ja erinevusi;
6) rakendab õpetaja juhendamisel varem omandatud õpioskusi ja -strateegiaid;
7) töötab õpetaja juhendamisel iseseisvalt, paaris ja rühmas; osaleb projektides;
8) seab endale õpieesmärke ning hindab koostöös kaaslaste ja õpetajaga oma saavutusi;
9) oskab kasutada sõnaraamatuid, käsiraamatuid, veebimaterjale.

Lõiming
Praktiline inglise keel lõimub kõigi 5. kl õppeainetega (ilukirjanduslike ja teabetekstide, sõnavara õppimise ja kasutamise kaudu).

Hindamine üles

Praktilise inglise keele kursuses kasutatakse kujundava hindamise põhimõtteid. "Arvestatud" - AR, "mittearvestatud" - MA. Valikaine "Praktiline inglise keel" arvestus (AR/MA) eKoolis 2X aastas poolaasta lõppedes. I poolaasta(2. sept - 17. jaanuar) ja II poolaasta (20. jaanuar - 2. juuni) .

I poolaastal arvestuse saamiseks õpilane
1) osaleb aktiivselt tunnitegevustes
2) jutustab vähemalt kahel teemal kolmest( kaaslasest/vanade fotode järgi/the USA)
3) koostab linnaplaani ja oskab selle järgi teed juhatada
4) koostab posteri ja sellele vastava esitluse( Eesti kohta)
5) on õppinud selgeks "Spelling Bee" mängu

Õpilasel on kohustus ebaõnnestunud arvestuslik töö järele vastata 10 päeva jooksul alates töö toimumise päevast. Kui õpilane puudub arvestuslikust õppeülesandest( need, mis on üleval välja toodud), siis märgitakse eKooli päevikusse märk „0“. Märk "0" asendub hindega "AR" pärast töö tegemist/ esitamist või hindega"MA", kui 10 päeva jooksul ei ole tööd järele vastatud. Tegemata tunnitöö hinnanguks on "mittearvestatud" - MA. Õpetaja lisab sellele ka kommentaari, milles täpsustatakse järeletegemise võimalus. Kui õpilane on haige olnud, siis saab vastamise aja õpetajaga kokku leppida.
Konsultatsioon toimub esmaspäeviti kell 14.00-14.45 ruumis 404.