Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12881 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

A-võõrkeel: 3_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Kersti Kirs

klassiõpetaja

Kontakt: kersti@oesel.edu.ee

Loodud: 9. september 2020. a. kell 11.31
Muudetud: 9. september 2020. a. kell 11.31

Õppeaasta: 2020/2021

Õppekava: Põhikooli õppekava, I trimester

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Võõrkeeleõpetus taotleb, et õpilane
· on huvitatud võõrkeele õppimisest ja selle kaudu silmaringi laiendamisest;
· õpib aktiivselt kuulama ja mõistma igapäevast võõrkeelset kõnet ja vestlust;
· omandab õige häälduse, intonatsiooni ja rütmi;
· omandab sõnavara, mis võimaldab end väljendada igapäevases suhtlemises ning vestluses õppekava temaatika piires;
· õpib lugema ja mõistma lihtsat võõrkeelset teksti ja suudab edasi anda selle sisu;
· õpib kirjutama lihtsat seotud teksti;
· julgeb omandatud teadmisi - oskusi praktikas kasutada;
· omandab erinevaid võtteid ja viise, mis hõlbustavad võõrkeelte omandamist

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I nädal 1.- 4. sept.
1) Avaaktuse päev.
2) Sissejuhatus ainesse. Miks me inglise keelt õpime? TB p 6-8.
Sarnaste sõnade leidmine inglise ja eesti keeles. TB p 8- 9 ex 1- 2.
3) Hääldusmärkidega tutvumine. TB p 9 ex 3- 4. How are you? TB p 10 ex 5- 86 Hääldusmärgid tähistamaks a, ä ja o häälikut. TB p 10 ex 7- 8.

II nädal 7.- 11. sept.
1) Let`s... B p 11 ex 9- 11.
Sõnade eristamine häälikute järgi. B p 12 ex 12.
2) Värvid. TB p 13-14ex 13- 16.
3) Värvid. TB p 15-17 Ex17-21.Sõnade sobitamine hääldusmärkidega. TB p 15 ex 17- 18.

III nädal 14.-18. sept.
1) Värvide kordamine. TBp17 Ex22.Hüvasti jätmine. TB p 18 ex 23. Häälikuühendite järgi sõnade eristamine TB p 18 ex 24.
Sulghäälikuid tähistavad hääldusmärgid. TB p 19 ex 25- 26.
2) Nimede hääldamine. TB p 20 ex 27- 28.
Sõnade kordamine. TB p 21
3) Enda tutvustamine. TB p 22- 23 ex 29- 32

IV nädal 21.-25. sept.

1) Häälikuühend nimedes, sõnades. TB p 24- 25 ex 33- 35
2) Rütmisalmid. Õpitud sõnade kordamine. TB p 26- 27 ex 36- 37
Suulise kursuse kokkuvõte. TB p 28- 31
3) tervisespordipäev

V nädal 28. sept.-2. okt.
1) Unit 1: Hello! I'm from .... (ma olen pärit ...). Ülakoma lühendvormides. He / she. TTB p. 32-33, WB p 3-4 (ex 1-4)
2) He / she is from ... (tema on pärit ...). Dialoogid: tervitamine, tutvumine, hüvasti jätmine, vabandamine. TB p. 34-35, WB p 4 (ex 5-7)
3)Sõnavara (B p 111) ja dialoogide kordamine. TB p 36, WB p 5

VI nädal 5. -09. okt.
1) U.1 tööleht kinnistamiseks. Koju U.1 sõnad( kõik korrata+ 21. alates õppida)
2) U.1 sõnade töö. U.2. My friend. My family. My, Mary`s; He/she is… I am …; B.p.38, WB p.6,7 (1-3), sõnad 1.-20.
3) Unit 2: His/ her; ülakoma omastavaline tähendus; TB 38/ 4- 5; WB 6/2; 8/5, 9/7-8; sõnad 21.-31.

VII nädal 12.-16. okt.
1)This/these; nimisõna mitmuse moodustamine TB 39/ 6-7; 40/ 8; WB 7/4, 8/6, 9/9; sõnad 32. -41.
2) Sõnavara kinnistavad ristsõnad ja mängud.
3) Unit 2: Tähestik A- G; B 40/ 9- 10; 41/ 11; sõnad korrata.

KOOLIVAHEAEG
VIII nädal 26.-30. okt.
1) Unit 2: kordamine: WB 10/10- 12
2) 28.okt. - TEST (Unit 2); U 3 sõnad 1- 14
3) Unit 3: TB 42/1- 4, WB 11/1- 3;

IX nädal 2.-6. nov.
1) Unit 3: I`m good at... Tegusõna BE vormid; TB 43/ 5- 7; wb 13/6- 9; 14/10. Tähestik. sõnad 15-28
2)Unit 3: Spelling your name. TB 44/ 8- 11; WB 12/ 4- 5; 14/11; sõnad 29- 37
3) Spellimise harjutamine.

X nädal 09.-13. nov.
1) Spellimine hindele( nimed).
2) Unit 3: kordamine TB 45/ 12- 13. U.3 sõnade töö; U.3 kinnistavad harjutused
3) 12. nov- TEST( Unit 3)

XI nädal 16.-20. nov.
1) U. 4 sõnad 1- 10 Unit 4: Asesõnade mitmus: we, you, they; TB 46/1, 47/2; Wb 15/ 1- 3
2) Artikkel a/ an; nr 7- 10; TB 47/ 3; sõnad 11- 21
3) Unit 4: nr 7- 10; TB 48/4- 7; WB 16/6, 17/7- 8; 18/9- 10. sõnad 22- 31

XII nädal 23.-27. nov.
1) Unit 4: TB 49/8; WB 18/11- 12; 16/4- 5; sõnad 32- 39; Unit 4 kordamine: in, on, under
2) U. 4 tööleht kinnistamiseks
3)Trimestrist kokkuvõtete tegemine.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

I trimestri osaoskused

* Tunned ja eristad hääldusmärke.
* Loed õpitud tekste õige intonatsiooniga.
* Tunned tähestikku, oskad nimesid tähthaaval hääldada.
* Oskad tutvustada ennast ja oma kaaslast ning rääkida oma perekonnast.
* Tead õpitud sõnade ja väljendite tähendust, oskad neid kirjutada.
* Oskad kasutada tegusõna BE vorme (am/is/are) jaatavas, eitavas ja küsilauses.
* Oskad kasutada asesõnu he/she ning omastavaid asesõnu my/his/her.
* Oskad kasutada kõnes ja kirjas omastavat käänet ('s) ja nimisõna mitmust.

Hindamine üles

3. klassi õpilaste teadmistele ja oskustele antakse sõnalisi hinnanguid. Hinnangud kajastuvad õpilaspäevikus, kirjalikul tööl või eKoolis. Sõnaliste hinnangute andmisel toetutakse kujundava hindamise põhimõtetele. Hinnang on õpilase positiivse enesehinnangu kujunemise aluseks.

Osaoskuste hindamisel on kasutusel tähed:
T - tead ja oskad
P - pead veel harjutama
O - oskus omandamata

Lisaks on eKoolis kasutusel tähekombinatsioon KH (kujundav hindamine), millele järgneb selgitus, milline on osaoskuse saavutus.
* Kasutusel (eKoolis) on ka kirjaliku töö puhul saavutatud punktide arv, mille puhul selgitusse on lisatud maksimumpunktid ja viide osaoskustele.
Kui töö on esitamata või kontrolltöö (TEST) sooritamata, kajastub see eKoolis nullina. "0" asendub sõnalise hinnanguga pärast töö tegemist / esitamist.
Kirjaliku töö ebaõnnestumisel on õpilasel võimalik saada õpetajalt lisakonsultatsiooni ja sooritada töö kokkulepitud ajal uuesti.
Konsultatsioon toimub esmaspäeviti kell 14.00-14.45 (7. tund) ruumis 404.