Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Rahvatants: 2a, 2b, 2c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Merle Tustit

klassiõpetaja

Kontakt: merletu@oesel.edu.ee

Loodud: 31. märts 2020. a. kell 22.34
Muudetud: 31. märts 2020. a. kell 23.17

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, III trimester

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Rahvatantsutundides toetatakse õpilaste tunnetuslikku, esteetilist, eetilist ja sotsiaalset arengut. Lisaks tantsusammude sooritamise oskusele õpivad õpilased nägema liikumise-liigutuste ilu, kogema ja kontrollima erinevaid emotsioone, tegema koostööd, austama kaaslasi ja reegleid.
Tantsutundide ülesandeks on ka õpilase kehalise ja motoorse arengu toetamine. Tantsusamme sooritades täiustuvad liigutusoskused ja paraneb kehatunnetus, saavutatakse liigutuste dünaamilisus ja kergus. Oluline koht tantsutundides on rühti kujundavatel ja korrigeerivatel harjutustel ning koordinatsiooniharjutustel.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

09.- 13.03.
Tantsu "Süda tuksub" sammude ja sammkombinatsioonide õppimine. Oma klassi tantsu õppimine. Tantsu "Oige ja vasemba" tantsimine.
16.- 20.03.
Tantsu "Süda tuksub" sammude ja sammkombinatsioonide õppimine. Oma klassi tantsu õppimine. Tantsu "Oige ja vasemba" tantsimine.
23.- 27.03.
Tantsu "Süda tuksub" sammude ja sammkombinatsioonide õppimine. Oma klassi tantsu õppimine. Tantsu "Oige ja vasemba" tantsimine.
30.03.- 03.04.
Oma klassi tantsu põhisammude ja sammkombinatsioonide õppimine. Tantsu "Oige ja vasemba" ja "Süda tuksub" tantsimine muusikasse.
06.-09.04.
Oma klassi tantsu põhisammude ja sammkombinatsioonide õppimine. Tantsu "Oige ja vasemba" tantsimine muusikasse.
08.-12.04.
Oma klassi tantsu põhijoonise ja tantsujärjekorra õppimine.
13.-17.04.
Oma klassi tantsu põhijoonise ja tantsujärjekorra õppimine. Polkasammu õppimine. "Kolmepuari" õppimine.

VAHEAEG

27.- 30.04.
Oma klassi tantsu põhijoonise ja tantsujärjekorra õppimine. Polkasammu õppimine. "Kolmepuari" õppimine.
04.-08.05.
Oma klassi tantsu põhijoonise ja tantsujärjekorra õppimine. Polkasammu õppimine. "Pate cake polka" õppimine.
11.-15.05.
Oma klassi tantsu põhijoonise ja tantsujärjekorra õppimine. "Pate cake polka" õppimine.
18.-22.05.
Õpitud tantsude tantsimine. Laulumängud.
25.05.- 29.05.
Õpitud tantsude tantsimine. Laulumängud.
01.- 05.06.
Õpitu kordamine.
08.- 12. 06.
Projektipäevad.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane...
* saab teadmisi rahvatantsust, rahvatantsutraditsioonidest, rahvariietest ja nende kandmisest
* õpib tantsudes esinevaid samme ja sammkombinatsioone
* õpib lihtsamaid tantse
* Õpilastel areneb suhtlemis- ja esinemisjulgus
Rahvatants...
* aitab kaasa sõbralike suhete kujunemisel poiste ja tüdrukute vahel
* aitab kaasa kollektiivsustunde ja vastutustunde kasvatamisel
* aitab kaasa kehaliste võimete arenemisele (vastupidavus, koordinatsioon)

Hindamine üles

Suuline positiivne hinnang iga õigesti välja tulnud sammu ja sammkombinatsiooni puhul. Arvestuslik hindamine trimestri hindena 3 korda aastas. Kasutatakse kujundava hindamise põhimõtet.

Õppeperioodi jooksul antakse hinnang järgmistele osaoskustele:
* Pead kinni tantsutunnis kehtestatud reeglitest, oskad arvestada paarilisega.
* Oled omandanud õpitud tantsusammud ja sammkombinatsioonid.
* Oskad tantsida õpitud tantse.

Osaoskuste hindamisel on kasutusel tähed:
T - tead ja oskad
P - pead veel harjutama
O - oskus omandamata
Lisaks on e- koolis kasutusel tähed KH (kujundav hindamine), millele järgneb selgitus, milline on osaoskuse saavutus.

Konsultatsioon kolmapäeviti kell 13.00 - 13.45 ruumis 205.