Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Tööõpetus: 2b prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Merle Tustit

klassiõpetaja

Kontakt: merletu@oesel.edu.ee

Loodud: 31. märts 2020. a. kell 22.01
Muudetud: 31. märts 2020. a. kell 22.13

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, III trimester

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Tööõpetuse õpetamisega taotletakse, et õpilane
• omandab vajalikud oskused igapäevaeluks, tööks ja harrastusteks;
• omandab teadmisi mitmesuguste materjalide, töövahendite ja -traditsioonide kohta ning oskab neid oma töös kasutada;
• kogeb eneseteostuse võimalusi käelise tegevuse kaudu, arendab loovust ja esteetilist maitset;
• õpib tundma ja valima sobivamaid töövõtteid, olema säästlik ettevõetud töös;
• arendab tööks vajalikke isiksuse omadusi: vastutustunnet, täpsust, püsivust ning töökultuuri ja -harjumusi;
• omandab oskuse iseseisvalt mõelda, töötada, otsustada, hinnata oma tööd kriitiliselt.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

13.03
e-õpe kodus

20.03.
Vanemate abistamine kodus

27.03.
Korrastustööd. Oma asjade koristamine.

03.04.
* Värvilised munad
* Munapärja meisterdamine.

10.04.
Suur Reede

17.04.
Lindude meisterdamine nn lehvikuna

24.04.
Liblika voltimine.
Liblikas õiel.

08.05.
Kingitus emale. ( 2 tundi)

14.05.
Pliiatsitopsi meisterdamine (2 tundi)

22.05.
Sirelid vaasis ( salvrätikud) ( 2 tundi)

29.05.
Jäätis (2 tundi) - kleepetöö

05.06.
KIK-I PROJEKT Mihkli Talumuuseumis

12.06.
Projektipäevad

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane:
*kasutab materjale säästlikult
*tutvub erinevate tehnikatega
*oskab kujundada ja konstrueerida ruumis ja tasapinnal
*oskab iseseisvalt töötada, arvestades töö teostamisel tööle seatud ülesandeid ja eesmärke
*oskab töökohta tööks organiseerida
*täidab töötades ohutusnõudeid
*tagab korra ja puhtuse töökeskonnas

Hindamine üles

*Tööõpetus kui loovaine hindamine on individuaalne, arvestab iga õpilase võimeid ja arengut
*Hinnatakse teadmisi, loovat tegevust, teadmiste ja oskuste rakendamist iseseisvas praktilises töös, valminud kunstiteost tervikuna
*Hindamise aluseks on õpilase areng õppetegevuse käigus,loomingulisus, loogilisus ja lõpptulemuse kvaliteet.

2. klassi õpilaste teadmistele ja oskustele antakse sõnalisi hinnanguid. Hinnangud kajastuvad õpilaspäevikus ja e-koolis. eKoolis kajastuvad õpilase puudumised ja märkused. Sõnaliste hinnangute andmisel toetutakse kujundava hindamise põhimõtetele. Hinnang on õpilase positiivse enesehinnangu kujunemise aluseks.
II poolaastal hindamisele tulevad osaoskused:
* Oskad kasutada õpitud töövõtteid
* Sul on kaasas vajalikud töövahendid
* Teed oma tööd hoolikalt ja viid alustatu lõpuni.

Osaoskuste hindamisel on kasutusel tähed:
T - tead ja oskad
P - pead veel harjutama
O - oskus omandamata
Lisaks on:
* e- koolis kasutusel tähed KH (kujundav hindamine), millele järgneb selgitus, milline on osaoskuse saavutus.

Konsultatsioon reedeti kell 13.00 - 13.45 ruumis 205.
Sellel ajal saab:
1) Teha järgi puudumise tõttu tegemata töid.
2) Lõpetada tunnis poolelijäänud tööd