Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


13162 ainekaarti
63 õppeainet
122 õpetajat

Loodusõpetus: 2b prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Merle Tustit

klassiõpetaja

Kontakt: merletu@oesel.edu.ee

Loodud: 31. märts 2020. a. kell 21.55
Muudetud: 31. märts 2020. a. kell 21.59

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, III trimester

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Loodusõpetus kujundab algteadmised ja -oskused teiste loodusteaduslike ainete (bioloogia, füüsika, geograafia ja keemia) õppimiseks ning loob aluse teadusliku mõtlemisviisi kujunemisele. Loodusõpetus aitab õpilasel omandada üldised alused looduskeskkonna terviklikuks tajumiseks ning esmaste seoste mõistmiseks inimese ja tema elukeskkonna vahel. Õpilane õpib märkama ning eesmärgistatult vaatlema elus- ja eluta looduse objekte ning nähtusi, andmeid koguma ning analüüsima ning nende põhjal järeldusi tegema.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

12.03. Inimese välisehitus. Kere, pea lk 18-20
19.03. Käsi, jalg lk 21-23
26.03. Kordamine. Iseseisev tööleht: Inimene.
02.04. Puhkamine lk 38, 39. Pesemine lk 37.
09.04. Kehatemperatuuri mõõtmine lk 40, 41
16.04. Toit ja toiduained. lk 28- 29. Tervislik toitumine. lk 32- 34
VAHEAEG
30.04. Toidukorrad. Käitumine toidulauas. lk 35- 36; 39
07.05. Inimese ja looduse seosed lk 42 - 45
14.05. Linnaelu ja maaelu erinevused lk 46 - 49
21.05. Teema "Inimene" kordamine lk 50 - 53
28.05. Töö õpitud materjalile
04.06. Õppekäik
8.- 12. 06. Praktikapäevad

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane ...
* tunneb inimese välisehitust
* oskab hoida end terve
* teab, et inimene on osa loodusest.
* oskab nimetada inimese vajadusi.
* teab, mida saab inimene loodusest ja kuidas seda kasutatakse.
* teab inimese seost loodusega.
* teab, millistest loodusest tulenevatest ohtudest saab hoiduda.
* peab kinni elementaarsetest hügieeninõuetest.

Hindamine üles

2. klassi õpilaste teadmistele ja oskustele antakse sõnalisi hinnanguid. Hinnangud kajastuvad eKoolis ja kirjalikul tööl. Sõnaliste hinnangute andmisel toetutakse kujundava hindamise põhimõtetele. Hinnang on õpilase positiivse enesehinnangu kujunemise aluseks.

Osaoskuste hindamisel on kasutusel tähed:
T - tead ja oskad
P - pead veel harjutama
O - oskus omandamata

Lisaks on e- koolis kasutusel tähed KH (kujundav hindamine), millele järgneb:
* selgitus, milline on osaoskuse saavutus.
* kirjaliku töö puhul osaoskuse saavutus, kuhu on lisatud maksimumpunktid ja saavutatud punktide arv.

Konsultatsioon toimub kolmapäeviti kell 13.00 ruumis 205.
Siis saad:
* Küsida õpetajalt abi või selgitusi teema kohta, mis on sulle raske.
* Teha järgi puudumise tõttu tegemata töid.