Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Matemaatika: 2b prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Merle Tustit

klassiõpetaja

Kontakt: merletu@oesel.edu.ee

Loodud: 31. märts 2020. a. kell 21.10
Muudetud: 31. märts 2020. a. kell 21.35

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, III trimester

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Põhikooli matemaatikaõpetusega taotletakse, et õpilane
• õpib ümbritseva maailma esemeid ja nähtusi struktureerima (järjestama, võrdlema, rühmitama, loendama, mõõtma jne);
• õpib arvutama;
• omandab esmase ruumikujutluse;
• õpib tundma põhilisi tasandilisi kujundeid ja ruumilisi kehi ning rakendab õpitut praktikas;
• õpib üldistama ja loogiliselt mõtlema;
• arendab oma võimeid, intuitsiooni ja loovust;
• saab aru matemaatika kohast inimtegevuses ja kultuuri arengus;
• tunneb rõõmu matemaatikaga tegelemisest

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

9.- 13. märts
*Iseseisvad tööd- tööleht 11
*Kirjalik liitmine lk 42- 45
*Kirjalik lahutamine lk 46-49

16.- 20. märts
*Kordamine. Nuputa lk 50-51
*Harjutamine lk 52-55
*Harjutamine lk 56-57 Iseseisev töö- tööleht 12

23.- 27. märts
*Iseseisev töö- tööleht 13
*Korrutamine lk 58
*Harjutame lk 62-63

30. märts - 3. aprill
Tutvumine korrutamisega. Lk 58-61
Tekstülesanded korrutamisel. Lk 4-5 (2 tundi)

6.- 10. aprill
Korrutamine arvuga 2. Lk 6-9
Korrutamine arvuga 3. Lk 10-13
Harjutame. Lk 14-15

13.- 17. aprill
Korrutamine arvuga 4. Lk16-19
Korrutamine arvuga 5. Lk 20-23
Kordamine. Lk 24-25

VAHEAEG

27.- 30. aprill
Jagamine. Lk 26-29
Jagamine arvuga 2. Lk 30-31

4.- 8. mai
Jagamine arvuga 3. Lk 32- 33
Jagamine arvuga 4. Lk 34-35
Jagamine arvuga 5. Lk 36-37
Kordamine. Lk 38-39

11.- 15. mai
Tööleht 14. Taskuraha. Lk 40-41
Arvud 1000-ni. Lk 42-43
Sajalised, kümnelised, ühelised. Harjutamine. Lk 46-49
Tööleht15. Järjestamine ja võrdlemine

18.- 22. mai
Harjutame. Lk 52-53. Tööleht 16
Kilomeeter. Lk 54-57
Gramm ja kilogramm. Lk 58-61

25.- 29. mai
Tööleht 17
Liiter. Lk 62-63
Geomeetriliste kujundite kordamine. Lk 64-65. Tööleht 18

1.- 5. juuni
Kordamine. Lk 66-67
Kordamine. Lk 68-69
Tööleht 19

8.- 12. juuni
Kordamine
Praktikapäevad

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane:
* oskab liita täiskümneni, lahutada täiskümnest.
* leiab tähe arvväärtuse proovimise teel; mõistab, et lahutamine on liitmise pöördtehe.
* täidab tabeli, milles esineb tähtavaldis.
* oskab kirjutada kuupäeva; teab, et aastas on 365 päeva.
* tunneb kalendrit ja seostab seda oma elutegevuste ja sündmustega.
* loeb kellaaegu.
* Teab ajaühikute tund, minut, sekund nimetusi ja nende lühendeid; oskab neid ajaühikuid liita, lahutada ning teisendada. Oskab leida mõõtühikutevahelisi seoseid.
* Oskab liita kahekohalisele arvule ühekohalist arvu üleminekuga ühest kümnest teise.
* Oskab lahutada kahekohalisest arvust ühekohalist arvu üleminekuga ühest kümnest teise.
* Teab, et temperatuuri mõõdetakse kraadides. Teab et temperatuuri mõõdetakse termomeetriga. Oskab lugeda termomeetrinäitu.
* Oskab leida internetist otsitavat lehekülge ja sealt soovitud andmeid.
* Tunneb geomeetrilisi kujundeid: kuup, risttahukas, silinder, koonus, kera, püramiid, nelinurkne püramiid.
* Oskab sirkliga joonestada soovitud suurusega ringjoont.
* Oskab pinnalaotusest meisterdada silindrit.
* Oskab pinnalaotusest meisterdada kolmnurkset ja nelinurkset püramiidi.
* Oskab kahekohalisele arvule ühekohalist arvu kirjalikult liita.
* Oskab kahekohalisest arvust ühekohalist arvu kirjalikult lahutada.
* Oskab leida puuduvat arvu liitmis- ja lahutamisülesannetes.

Hindamine üles

2. klassi õpilaste teadmistele ja oskustele antakse sõnalisi hinnanguid. Hinnangud kajastuvad eKoolis ja kirjalikul tööl. Sõnaliste hinnangute andmisel toetutakse kujundava hindamise põhimõtetele. Hinnang on õpilase positiivse enesehinnangu kujunemise aluseks.

II trimestril tulevad hindamisele järgmised osaoskused:
1. Oskad peast liita ja lahutada 20-piires.
2. Oskad lahendada ühetehtelist tekstülesannet.
3. Tunned õpitud geomeetrilisi kujundeid.
4. Oskad kahekohalisele arvule ühekohalist arvu liita ja kahekohalisest arvust ühekohalist arvu lahutada üleminekuta.
5. Oskad joonestada antud pikkuse järgi sirglõiku ja seda tähistada.

Osaoskuste hindamisel on kasutusel tähed:
T - tead ja oskad
P - pead veel harjutama
O - oskus omandamata

Lisaks on e- koolis kasutusel tähed KH (kujundav hindamine), millele järgneb:
* selgitus, milline on osaoskuse saavutus.
* kirjaliku töö puhul osaoskuse saavutus, kuhu on lisatud maksimumpunktid ja saavutatud punktide arv.

Konsultatsioon toimub kolmapäeviti kell 13.00 ruumis 205.
Siis saad:
* Küsida õpetajalt abi või selgitusi teema kohta, mis on sulle raske.
* Teha järgi puudumise tõttu tegemata töid.