Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Praktiline inglise keel: 5_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Merle Tustit

klassiõpetaja

Kontakt: merletu@oesel.edu.ee

Loodud: 31. märts 2020. a. kell 21.00
Muudetud: 31. märts 2020. a. kell 21.04

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, II poolaasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Praktiline inglise keel toetab inglise keele õpetamise eesmärke.
Taotletakse, et õpilane:
1. väärtustab inglise keelt kui avaliku suhtluse vahendit, suhtub lugupidamisega teiste rahvaste keeltesse ja kultuuridesse;
2. tajub keeleoskust õpioskuste osana, kujuneb teadlikuks keelekasutajaks;
3. omandab põhiteadmised keelest ja õigekirjaoskuse, huvitub võõrkeeleõppes kasutatava materjali sisust;
4. arendab keeleoskust kui eneseväljendus- ja suhtlusvahendit; osaleb aktiivselt võõrkeeleõppes,
5. õpib asjakohaselt kasutama eri suhtluskanaleid; harjub oma kirjakeeleoskuse täiendamiseks kasutama sõna- ja käsiraamatuid ning veebiallikaid;
6. osaleb aktiivselt erinevates võõrkeele tundides kasutatavates aktiivõppevormides (sh. paaris- ja rühmatöö, diskussioon jne) ja on huvitatud loovtööde teostamisest ja projektides osalemisest võõrkeeles;
7. õpib suhtlema inglise keeles;
8. seab endale õpieesmärke ning hindab koostöös kaaslaste ja õpetajaga oma saavutusi

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

20.-24.jaan
Turismiinfo küsimine, leidmine (internetist, meediast, voldikutest)

27.-31.jaan
Postkaardi kirjutamine (TB ex 1-3; WB p 76)

3.-7.veeb
Kella tundmine, oma päevast jutustamine. (TB p 76-77; WB ex 9, 10)

10.-14.veeb
Tervis ja ohutus. Ohutu liiklemise reeglistiku koostamine.

17.-21. veeb
Ebareeglipärased tegusõnad. Ristsõnade koostamine ja lahendamine. (TB p 79-80; WB ex 5-7)

vaheaeg

2.-6.märts
Collections (oma kollektsiooni tutvustamine kaaslastele; sellest kirjutamine) (TB p 90; WB p 92) Uute teadmiste omandamine lähtudes oma kollektsioonist, info otsimine internetist

9.-13.märts
Rühmatöö (täringumäng TB p 99)

16.-20.märts
Erinevad keelemängud

23.-27.märts
Elukutsed (piltmõistatuste ja –ülesannete lahendamine). Oma nädalast kirjutamine

30.märts - 3.apr
Küsimuste moodustamine, küsimustele vastamine. Hea uudisega kirjakese koostamine kaaslasele (WB p 103).

6.-10.aprill
Sõnavaramängud

13.-17.aprill
Sõnavaramängud

vaheaeg

27.apr - 1.mai
Retsepti põhjal toidu/koogi/joogi valmistamine ja selle esitlemine kaaslastele.

4.-8.mai
Retsepti põhjal toidu/koogi/joogi valmistamine ja selle esitlemine kaaslastele.

11.-15.mai
Kui palju see maksab? Dialoogid. Kauplusemäng.

18.-22.mai
Oma lemmikloomast jutustamine/kirjutamine. Loomapidamisega seotud kohustused.

25.- 29.mai
loovuslaager

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

5. klassi lõpetaja:
1) saab õpitud temaatika piires aru lausetest ja sageli kasutatavatest väljenditest;
2) mõistab olulist õpitud temaatika piires;
3) oskab kirjutada lihtsat seotud teksti õpitud temaatika piires;
4) tuleb toime teda puudutavates igapäevastes suhtlusolukordades õpitavat keelt emakeelena kõnelejaga;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ning nende kultuurist ja oskab näha õpitava maa ja oma maa kultuuri sarnasusi ja erinevusi
6) rakendab õpetaja juhendamisel varem omandatud õpioskusi ja -strateegiaid;
7) töötab õpetaja juhendamisel iseseisvalt, paaris ja rühmas; osaleb projektides;
8) seab endale õpieesmärke ning hindab koostöös kaaslaste ja õpetajaga oma saavutusi.
9) oskab kasutada sõnaraamatuid, käsiraamatuid, veebimaterjale

Lõiming
Praktiline inglise keel lõimub kõigi 5. kl õppeainetega (ilukirjanduslike ja teabetekstide, sõnavara õppimise ja kasutamise kaudu)

Hindamine üles

Praktilise inglise keele kursuses kasutatakse kujundava hindamise põhimõtteid. "Arvestatud" - AR, "mittearvestatud" - MA. Numbrilise hindamise korral kantakse hinded e-koolis inglise keele päevikusse (hindelised tööd on täpsustatud õpetaja ainekaardis).

II poolaastal arvestuse saamiseks õpilane
1) osaleb aktiivselt tunnitegevustes
2) jutustab vähemalt kolmel teemal
3) osaleb meeskonnatöödes
4) koostab posteri ja sellele vastav esitluse
5) tutvustab toiduretsepti

Õpilasel on kohustus ebaõnnestunud töö järele vastata 10 päeva jooksul alates töö toimumise päevast. Kui õpilane puudub kohustusliku hindelise töö tunnist vm arvestuslikust õppeülesandest märgitakse eKooli päevikusse märk „0“. Hindelise töö järeletegemine on kohustuslik. Märk "0" asendub hindega "AR" pärast töö tegemist/ esitamist või hindega "MA", kui 10 päeva jooksul ei ole tööd järele vastatud. Tegemata tunnitöö hinnanguks on "mittearvestatud" - MA. Õpetaja lisab sellele ka kommentaari, milles täpsustatakse järeletegemise võimalus.

Konsultatsioonid: kolmapäeval kell 14.00 ruumis 205