Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Matemaatika: 10abc_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Enda Torga

matemaatikaõpetaja

Kontakt: enda.torga@oesel.edu.ee

Loodud: 31. märts 2020. a. kell 09.11
Muudetud: 31. märts 2020. a. kell 09.12

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, IV kursus

Kestvus: 35 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

Gümnaasiumi kitsa matemaatika kursus VEKTOR TASANDIL. JOONE VÕRRAND 35 tundi
Eesmärgid:
1) tunnetada koordinaattasandit ja muuta see matemaatilise mõtlemise abivahendiks; mõista vektorite seost selle tasandiga;
2) esitada algebralisi võrrandeid ja võrratusi ning nende süsteeme geomeetrilise mudelina ning seostada neid omavahel, mis aitab omakorda otsustada ja prognoosida.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

30.03. - 03.04.
Põhikooli kursuse kordamine.
Punkti asukoha määramine tasandil.
Lõigu keskpunkt.
Kahe punkti vaheline kaugus.
06. 04. - 09.04.
Ülesandeid eelmise nädala teemadel
Vektori mõiste ja tähistamine. Vektorite võrdsus, kollineaarsus, seotud vektor, vabavektor.
Vektorite liitmine
13.04. – 17.04.
Vektorite liitmine ning lahutamine (geomeetriliselt), vastandvektor.
Vektori korrutamine arvuga. Nullvektor, ühikvektor.
Vektori koordinaadid. Vektori pikkus.
27.04. - 30.04.
Kordamine – vektori koordinaadid
Vektori koordinaadid otspunktide kaudu
Tehted koordinaatidega esitatud vektoritega
04.05. - 08.05.
Kahe vektori vaheline nurk. Kahe vektori skalaarkorrutis, selle rakendusi.
Vektorite kollineaarsus ja ristseis.
Kordamine
Kontrolltöö – 08.05
11.05. - 15.05.
Sirge võrrandid (tõusu ja algordinaadiga, kahe punktiga, punkti ja tõusuga).
Kahe sirge vastastikused asendid tasandil.
18.05. - 22.05.
Nurk kahe sirge vahel, sirgete ristseis.
Parabooli võrrand. Ringjoone võrrand.
Sirge ja kõvera lõikepunktide leidmine.
25.05. - 01.06.
Kordamine
Kontrolltöö – 01.06
10. klassi materjali kordamine

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpitulemused
Õpilane
selgitab vektori mõistet ja vektori koordinaate;
liidab ja lahutab vektoreid ning korrutab vektorit arvuga nii geomeetriliselt kui ka koordinaatkujul;
leiab vektorite skalaarkorrutise, rakendab vektorite ristseisu ja kollineaarsuse tunnuseid;
koostab sirge võrrandi, kui sirge on määratud punkti ja tõusuga, tõusu ja algordinaadiga, kahe punktiga;
määrab sirgete vastastikused asendid tasandil;
koostab ringjoone võrrandi keskpunkti ja raadiuse järgi;
tunneb sirget, ringjoont ja parabooli ning nende võrrandeid, joonestab sirgeid, ringjooni ja paraboole nende võrrandite järgi;
kasutab vektoreid ja joone võrrandeid geomeetriaülesannetes.

Hindamine üles

Distantsõppe ajal kasutatakse kujundavat ja arvestuslikku hindamist.