Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Loodusõpetus: 4 indiv õpe prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Maarja Vahter

õpetaja

Kontakt: maarja.vahter@oesel.edu.ee

Loodud: 25. märts 2020. a. kell 23.15
Muudetud: 5. aprill 2020. a. kell 15.11

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, III trimester

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Loodusõpetus kujundab alusteadmised ja -oskused teiste loodusteaduslike ainete (bioloogia, füüsika, geograafia ja keemia) õppimiseks ning loob aluse teadusliku mõtlemisviisi kujunemisele.
Loodusõpetuse õppimise kaudu kujuneb õpilastel arusaam loodusest kui tervikust.
Õpitakse märkama seoseid looduses, mõistma looduse toimimise seaduspärasusi, inimese sõltuvust looduskeskkonnast ning inimtegevuse mõju looduskeskkonnale. Omandatakse positiivne hoiak kõige elava suhtes. Arendatakse tahet ja valmisolekut kaitsta looduskeskkonda ning kujundatakse
säästvaid väärtushinnanguid ja hoiakuid.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

09.-13.03
* Kordamine (tundra, vihmamets, kõrb)
* Inimese kehaehitus /KT9

16.-20.03
* Elundkondade ülesanded /KT10
* Meeleelundid (silmad, kõrvad, keel, nina)

23.-27.03
* Meeleelundid (nahk) / KT11
* Tugi- ja liikumiselundid

30.03-03.04
* Hingamiselundid
* Vereringe / KT 12

06.-09.04
* Seedeelundid
* Erituselundid / KT 13

13.-17.04
* Suguelundid
* Närvisüsteem. Näärmed / KT14

KOOLIVAHEAEG 18.-26.04

27.-30.04
* Inimene on imetaja
* Inimesed ja ahvid / KT 15

04.-08.05
* Inimese põlvnemine
* Taimed inimese elus

11.-15.05.
* Loomad inimese elus
* Seened inimese elus

18.-22.05
* Bakterid inimese elus / KT 16
* Õuesõpe

27.-31.05
* Puude ja põõsaste vaatlemine
* Ajavaru

01.-09.06
PRAKTIKANÄDAL

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

-

Hindamine üles

Hinnatakse õpilase teadmisi ja oskusi suuliste vastuste, sh esituste ning kirjalike tööde alusel, arvestades teadmiste ja
oskuste vastavust ainekavades taotletavatele õpitulemustele ning arvestades õpilase individuaalseid iseärasusi ja mõtlemistasandite arengut.
Hindamise eesmärk on toetada õpilase arengut ja õpimotivatsiooni.

Hindenormid:

Hindega „5” hinnatakse, kui õpilane saavutab 90–100% maksimaalsest võimalikust punktide arvust,
hindega „4” 75–89%,
hindega „3” 50–74%,
hindega „2” 20–49%,
hindega „1” 0–19%.