Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Muusika: 3a, 3c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Helle Rand

muusikaõpetaja

Kontakt: helle@oesel.edu.ee

Loodud: 25. märts 2020. a. kell 17.06
Muudetud: 25. märts 2020. a. kell 17.06

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, III trimester

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Me õpetame last end muusika kaudu väljendama, rikastame tema sisemaailma ning arendame tema loovust laulmise, liikumise, pillimängu ja omaloomingu abil. Anname õpilasele elementaarsed teadmised häälehoiust ja muusikateooriast, ülevaate tähtsamatest muusikaga seotud teemadest ning tutvustame oma maa kultuuripärandit.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

10.11.03 KG Laululinnu solistide klassisisene valimine. Kull ja värvuke, helilooja W.A.Mozartist.
13.03 Printsess oksaroos ja Mereröövlisaar-laulame kuulmnise järgi ja lavastame. ül79.

1718.03 Balleti tutvustamine. MK ül.80, 81. helilooja P.Tšaikovskist. Pähklipureja.
20.03 Ilus elu-saade plaatpillidel, Mesilöane susumu. Ül.83

24.25.03 Luuletava siili laul, saade kehapillilo, Mustilkasuu, ül 84
276.03 Herilane sõidab jänest, luuletaja H.Käost, ül 85, 86.

31.03.01.04 Naljamaa, õpime kuulmise järgi, kahehäälselt, saade kahapillil, plaatpillidel. Rõõmsad haned, ül 87, 88.
03.04 Linnud toovad ilmad-õpime aN-ga. Jüripäev. MK pala.

07.08.04 Üks väike karjapiiga-kuulmise järgi, ül. 89, 90
10.04 Kevade on tulnud, teeme ise viisi. Kiigelaul, saade kandlel ja mängime ka plokkflöödil.

14.15.04 Kuula mu linnuke-laulumäng juurde, Kägu-AN-ga, ül 91.
17.04 Lõoke, saade väikekandlel ja plaatpillidel. Eeltakt, Kägu-noodist AN-ga.

28.29.04 Vihmakene, vellekene-AN-ga. ül.92.
30.04 Võimlemas-teeme ise viisi. Laulgem kõik koos, kaanonis, ül.93

05.06.05 Kevadpidu-AN-ga, saade kehapillil. MK. Ema-kuulmise järgi.
08.05 Kes on meie ema-kuulmise järgi, ül.94

12.13.05 Vana maja jõe ääres-kuulmise järgi, moll-helirida. minu vanaema, ül.95.
54.05 Süda tuksub-AN-ga. ül.95 jätkame.

19.20.05 Saab sööki ja jooki-kuulmise järgi, ül.96.
22.05 Tuhat tänu, saade väikekandlel, ül 97.

26.27.05 Koolitöö lõpeb, ül.97, 98.
29.05 Kordamisküsimused ja ülesanded lk. 158 Lemmiklaulude laulmine, laulumängude kordamine.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane oskab laululiselt hingata ja fraseerida, ilmekalt laulda. Pentatoonika astmed on kuuldeliselt kinnistunud, ta teab nende asukohta noodijoonestikul. Õpilane suudab improviseerida lihtsaid meloodiaid lauldes või plaatpillil, tugevnenud on meetrumi ja rütmitaju, ta on tundma õppinud pause ja TIRI-TIRI rütmimudelit ning vokaal- ja instrumentaalmuusika esitajaid. Rütmiliste kaasmängude ja pillisaadete abil on arenenud õpilase koordinatsioon. Ta teab ilmeka laulmise põhitõdesid, omab kuulamisharjumust ja 2-häälse laulmise kogemust (kaanonid).

Hindamine üles

Õpilastele antakse sõnalisi hinnanguid (KH) lähtuvalt oodatavatest õpitulemustest (vt ainekaardi osa „Milliseid oskusi õpilased saavad“). Kokkuvõttev hinnang märgitakse 3 korda aastas trimestri lõpus sõnaliselt: T= „tead ja kasutad“, P= „pead veel harjutama” või O= „oskus omandamata“.
Hinnangu aluseks olevad õpitegevused on:
1. KIRJALIKUD TÖÖD: pildid, ülesanded noodivihikus.
2. SUULISED VASTAMISED: laulude laulmine, rütmide taasesitamine kehapillil või plaksutades, koordinatsiooniülesannete täitmine, improvisatoorsete ülesannete täitmine.
Trimestri lõpus õpilasele antav kokkuvõttev hinnang sisaldab järgmisi osaoskusi:
Tunned kuuldeliselt astmeid DI, RA, SO, NA, MI, LE, JO, tead nende asukohta noodijoonestikul
Tunned kuuldeliselt rütme TA, PAUS, TI-TI, TA-A, TA-A-A, TIRI-TIRI, TAI-RI, oskad neid noodijoonestikule kanda ning määrata taktijoonte asukohta
Laulad peast 2-3 laulu, sh Kooli laulu ja EV hümni
Tunned plokkflöödil d2, c2, h1, a1, g1, f1, e1 ja d1 mänguvõtteid ning kasutad neid pillimängus

Konsultatsiooniaeg ja järelvastamised kokkuleppel õpetajaga.