Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Muusika: 2b prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Helle Rand

muusikaõpetaja

Kontakt: helle@oesel.edu.ee

Loodud: 25. märts 2020. a. kell 16.58
Muudetud: 25. märts 2020. a. kell 16.58

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, III trimester

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Me õpetame last end muusika kaudu väljendama, rikastame tema sisemaailma ning arendame tema loovust laulmise, liikumise, pillimängu ja omaloomingu abil. Anname õpilasele elementaarsed teadmised häälehoiust ja muusikateooriast, ülevaate tähtsamatest muusikaga seotud teemadest ning tutvustame oma maa kultuuripärandit.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

11.03 Vastalapäeva kommetest. Vastlad, saade rütmipillidel ja väikekandlel.
12.03 Hiiretips-õpime kuulmise järgi. Tv.ül.56 täitmine. Vastlasõit, pastlasõit, tuhkapäevast.

18.03 Klassi solistide välja valimine. Väike rong-kuulmise järgi, muusikapala esitamise tempo.
19.03 riidepanemise laul, jälgime tempot. Jänkude saunalaul, tv.ül. 59 täitmine.

25.03 KG Laulinnu solistide esinemine. Kommilaul, rütmiharjutus kahe käega.
26.03 Räästaorel-kuulmise järgi. Tv.ül.60. Kop-kop-kop-An-ga, juurde saade väikekandlelt.

01.04 Kummisäärik-kuulmise järgi. Plokkflöödipala harjutamine.
02.04 Tihane-ülesanne rütmidega. Kes mida teeb?MK pala.

08.04 Õuelaul, saade kehapillil. Regilaulude sõnade tegemine.
09.04 Tutvumine plaatpillidega:ksülofon, metallofon, kellamäng ja mänguvõtted nendel.

15.04 Kukeke-õpime kuulmise järgi, juurde saade plaatpillidel.
16.04 Pillimehed pilliroos-õpime kuulmise järgi koos plaatpillide saatega. Musta kassi tango-kuulmise järgi.

29.04 Suure Reede kommetest. Kiik kaunil kohal. Jänku jenka.
30.04 Tibukene-kuulmise järgi, saade väikekandlel. Töömäng-kuulmise järgi ja liigutustega, Jüripäevast.

06.05 Karjapoiss-õpime kuulmise järgi, juurde saade plaatpillidel ja väikekandlel.
07.05 Buratino laul-õpime kuulmise järgi. tv.ül.66 lahendamine.

13.05 Nõiapoisid-kuulmise järgi, ül astmetega. Sulle emake-õpime kuulmise järgi.
14.05 Väike meremees-õpime kuulmise järgi. Krüll otis, saade rütmipillidel. Ül.68.

20.05 Sipsik-õpime kuulmise järgi, saade rütmipillidel. Plokkflöödipala vastamine.
21.05 Linnupere-õpime kuulmise järgi. Kevadpidu, saade plaatpillil. Ül.72.

27.05 Ema teeb köögi süüa-kuulmise järgi, Laul vanaemast, tv.ül 75, 76.
28.05 Laulu, laula, suukene, suvisest laulupeost. Seitse sokku, saade plaatpillidel.Aasta jooksul õpitu kordamine. Lemmiklaulude laulmine.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane oskab kirjutada noote joonestikule, teab kuidas tõmmata noodivarsi. Teab rütmide TA, TI-TI, PAUS, TA-A ja TA-A-A vältusi, oskab neid taktidesse grupeerida. Suudab saata laule keha-, plaat- ja rütmipillidel, tunneb plaatpillide nimesid. Teab voldi, lõpumärgi, kordusmärgi ja tempo mõistet. Tunneb dünaamikatermineid forte ja piano, oskab neid musitseerimisel kasutada. Oskab laulda lihtsaid motiive RA, SO, MI, LE ja JO astmetel, märkida neid noodijoonestikule. Omab kuulamisharjumust ja teab ilmeka laulmise põhitõdesid. Omandab plokkflöödil d2 ja c2 noodi mänguvõtted, kasutab h1, a1 ja g1

Hindamine üles

Õpilastele antakse sõnalisi hinnanguid (KH) lähtuvalt oodatavatest õpitulemustest (vt ainekaardi osa „Milliseid oskusi õpilased saavad“). Kokkuvõttev hinnang märgitakse 3 korda aastas trimestri lõpus sõnaliselt: T= „tead ja kasutad“, P= „pead veel harjutama” või O= „oskus omandamata“.
Hinnangu aluseks olevad õpitegevused on:
1. KIRJALIKUD TÖÖD: pildid, ülesanded noodivihikus.
2. SUULISED VASTAMISED: laulude laulmine, rütmide taasesitamine kehapillil või plaksutades, koordinatsiooniülesannete täitmine, improvisatoorsete ülesannete täitmine, harjutused plokkflöödil.
Trimestri lõpus õpilasele antav kokkuvõttev hinnang sisaldab järgmisi osaoskusi:

Tunned kuuldeliselt astmeid RA, SO, MI, LE, JO, alumine RA ja SO, tead nende asukohta noodijoonestikul
Tunned kuuldeliselt rütme TA, PAUS, TI-TI, TA-A, TA-A-A, oskad neid noodijoonestikule kanda ning määrata taktijoonte asukohta
Laulad peast 2-3 laulu, sh Kooli laulu ja EV hümni
Tunned plokkflöödil d2, c2, h1, a1, g1 mänguvõtteid ning kasutad neid pillimängus

Konsultatsiooniaeg ja järelvastamised kokkuleppel õpetajaga.