Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12898 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Matemaatika: 4 indiv õpe prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Maarja Vahter

õpetaja

Kontakt: maarja.vahter@oesel.edu.ee

Loodud: 23. märts 2020. a. kell 23.32
Muudetud: 24. märts 2020. a. kell 16.24

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, III trimester

Kestvus: 5 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Põhikooli matemaatikaõpetusega taotletakse, et õpilane

1) arutleb loogiliselt, põhjendab ja tõestab;
2) modelleerib looduses ja ühiskonnas toimuvaid protsesse;
3) püstitab ja sõnastab hüpoteese ning põhjendab neid matemaatiliselt;
4) töötab välja lahendusstrateegiaid ja lahendab erinevaid probleemülesandeid;
5) omandab erinevaid info esitamise meetodeid;
6) kasutab õppides IKT-vahendeid;
7) väärtustab matemaatikat ning tunneb rõõmu matemaatikaga tegelemisest;
8) rakendab matemaatikateadmisi teistes õppeainetes ja igapäevaelus.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

09.-13.03
* Korrutamine kahekohalise arvuga
* Korrutamine kahekohalise arvuga
* Korrutamine kahekohalise arvuga
* Korrutamine kahekohalise arvuga
* Kokkuvõttev töö

16.-20.03
* Puuduva teguri, jagatava ja jagaja leidmine
* Puuduva teguri, jagatava ja jagaja leidmine
* Puuduva teguri, jagatava ja jagaja leidmine
* Puuduva teguri, jagatava ja jagaja leidmine
* Puuduva teguri, jagatava ja jagaja leidmine

23.-27.03
* Puuduva teguri, jagatava ja jagaja leidmine
* Puuduva teguri, jagatava ja jagaja leidmine
* Puuduva teguri, jagatava ja jagaja leidmine
* Kordamine TK15
* Kokkuvõttev töö (TK 15)

30.03-03.04
*Kolmnurk, kolmnurga ümbermõõt
* Kolmnurk, kolmnurga ümbermõõt
* Isekülgse kolmnurga joonestamine
* Isekülgse kolmnurga joonestamine / Kordamine (TK 18)
* Kokkuvõttev töö (TK 18)

06.-09.04
* Ristküliku ja ruudu joonestamine
* Ristküliku ja ruudu joonestamine
* Ristküliku ja ruudu joonestamine
* Kordamine (TK 19)
* Kokkuvõttev töö (TK 19)

13.-17.04
* Murrud
* Murrud
* Murrud
* Kordamine, TK 17
* Kokkuvõttev töö TK 17

KOOLIVAHEAEG 18.-26.04

27.-30.04
* Murrud
* Murrud
* Murrud
* Kordamine (KT 10)
* Kokkuvõttev töö (KT 10)

04.-08.05
* Jagamine ühekohalise arvuga
* Jagamine ühekohalise arvuga
* Jagamine ühekohalise arvuga
* Jagamine ühekohalise arvuga
* Jagamine ühekohalise arvuga

11.-15.05.
* Jagamine kahekohalise arvuga
* Jagamine kahekohalise arvuga
* Kordamine (TK 16)
* Kokkuvõttev töö TK 16

18.-22.05
* Jagamine kahekohalise arvuga
* Jagamine kahekohalise arvuga
* Jagamine kahekohalise arvuga
* Kordamine (KT 9)
* Kokkuvõttev töö (KT 9)

27.-31.05
* Kordamine
* Kordamine
* Kordamine
* Kordamine
* Kokkuvõte (KT 11/ KT 12)

01.-09.06
PRAKTIKANÄDAL

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

-

Hindamine üles

Hindega „5” hinnatakse, kui õpilane saavutab 90–100% maksimaalsest võimalikust punktide arvust,
hindega „4” 75–89%,
hindega „3” 50–74%,
hindega „2” 20–49%,
hindega „1” 0–19%.