Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12898 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Eesti keel: 4 indiv õpe prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Maarja Vahter

õpetaja

Kontakt: maarja.vahter@oesel.edu.ee

Loodud: 23. märts 2020. a. kell 14.36
Muudetud: 23. märts 2020. a. kell 16.32

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, III trimester

Kestvus: 4 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Põhikooli aineõpetus taotleb, et õpilane:

•austab eesti keelt kui rahvuskultuuri kandjat;
•arendab kriitilist mõtlemist ja analüüsioskust;
•väärtustab head keeleoskust eneseväljendus- ja suhtlusvahendina;
•arendab oma suulist ja kirjalikku väljendusoskust, omandab õigekirjaoskuse;
•õpib mõtestatult lugema ja kirjutama eri liiki tekste;
•loeb eakohast väärtkirjandust, kujundab selle kaudu oma kõlbelisi tõekspidamisi, rikastab oma mõttemaailma;
•arendab kirjanduse mõistmist, kujutlusvõimet, loovust ja kunstimaitset;
•huvitub ilukirjandusest ja paikkonna kultuurist;
•õpib hankima teavet erinevatest allikatest; harjub kasutama sõnaraamatuid ja käsiraamatuid.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

09.-13.03
* Contra / Presidendi suur saladus
* Andrus Kivirähk / President kinnas
* Mis on kirjeldamine?
* Aapeli / Kummitavad palitud

16.-20.03
* Liht- ja liitlause
* Liht- ja liitlause
* Liht- ja liitlause
* Kristiina Kass / Samuel Seebimulli perekond

23.-27.03
* Liht- ja liitlause / Samuel Seebimulli perekond
* Õpime raamatutegelast paremini tundma / Liht- ja liitlause
* Õpime raamatutegelast paremini tundma / Liht- ja liitlause
* Tutvume kirjanikuga - Eno Raud / Liht- ja liitlause

30.03-03.04
* Sõjakirves on välja kaevatud / Liht- ja liitlause
* Sõjakirves on välja kaevatud / Liht- ja liitlause
* Kordamine KT 7 ül 1 ja 2
* KT 7 (ül 1, 2)

06.-09.04
* KOONDLAUSE
* Koondlause
* Toon Tellegen / Koondlause
* Minu isa / Koondlause

13.-17.04
* LIITLAUSE KIRJAVAHEMÄRGID
* Kuidas hästi kirjeldada / Liitlause kirjavahemärgid
* Toredaid luuletusi / Kordamine KT7 ül 3-5/ Liitlause kirjavahemärgid
* KT 7 ül 3-5

KOOLIVAHEAEG 18.-26.04

27.-30.04
TEEMA: LOEME MUINASJUTTE
* August Jakobson / Hiir ja varblane
* OTSEKÕNE JA SAATELAUSE
* Muinasjutt - rahva unistused ja uskumused / otsekõne ja saatelause
* Lonkav rebane/ otsekõne ja saatelause

04.-08.05
* OTSEKÕNE KIRJAVAHEMÄRGID
* Fr. Reinhold Kreutzwald / Vaeslapse käsikivi/ Otsekõne kirjavahemärgid
* Kunstmuinasjutud / Otsekõne kirjavahemärgid / Kordamine KT 8 ül 1-2
* Vaclav Ctvrtek / Kuidas Rumcajs endale uue püstoli ostis / KT 8 ül 1-2

11.-15.05.
* VANASÕNA / KÕNEKÄÄND, Tädi Kersti ja nõiutud prints
* OTSEKÕNE KASUTAMINE TEKSTIS
* Otsekõne kasutamine tekstis, Kordamine KT 8 ül 3-5
* Muinasjutulisi luuletusi / KT 8 ül 3, 4, 5

18.-22.05
TEEMA: SÕNA JA PILT
* Kuninga kaardimeister / PILT KÕNELEB / (Kaashäälik, täishäälik, sulghäälik - kordamine)
* SÜNONÜÜMID (sulghääliku pikkus - kordamine)
* Joonas Sildre / sünonüümid / koma - kordamine/ Harjutamine Kordav KT ülesanded valikuliselt
* Kordav KT ül valikuliselt

27.-31.05
* MITMETÄHENDUSLIKUD SÕNAD / KORDAMINE, Harjutav KT 9 ülesanded valikuliselt
* Venda Sõelsepp / Kui Kurgil jäi kurk haigeks / mitmetähenduslikud sõnad / Kordamine Harjutav KT 9 ül. valikuliselt
* ANTONÜÜMID / Kordamine Harjutav KT 9 ül valikuliselt
* Sõnad / Toredaid luuletusi / Kokkuvõte/ KT 9 ülesanded valikuliselt.

01.-09.06
PRAKTIKANÄDAL

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Tunneb ära teabe- ja ilukirjandusteksti.
Loeb arusaamisega, leiab tekstist infot.
Oskab arutleda palas toimunu üle.

Oskab tegelast kirjeldada, iseloomustada, leida tekstist tegelase kohta infot.

Teab, millest koosneb kõne ja saab aru kõne sõnumist.
Oskab leida kõnest sissejuhatuse, teemaarenduse, kokkuvõtte.
Oskab leida tekstist otsekõnet sisaldavaid lauseid.
Oskab lisada lausesse puuduva saatelause või otsekõne
Teab, et saatelause võib paikneda otsekõne ees või järel.
Oskab kasutada otsekõnet tekstis ning varieerida saatelause öeldist.
Oskab kasutada otsekõne kirjavahemärke. .

Tunneb tekstis ära liht- ja liitlause. Oskab leida öeldist.
Teab, kuidas ühendatakse lihtlaused liitlauseks. Teab, kuidas kasutada liitlauses kirjavahemärke.
Oskab leida ja moodustada koondlauset.
Oskab kasutada koma koondlauses ning teab, milliste sidesõnade ette koma ei panda.

Teab, mis on rahvaluule, teab rahvaluule liike.
Loeb luuletust ning mõistab selle sisu.
Oskab luuletuste sisu ümber jutustada, oma arvamust põhjendada.
Oskab luuletust ilmekalt esitada, valida esitamiseks kohast tempot, hääletugevust ja intonatsiooni.

Teab, mis on muinasjutt, oskab nimetada muinasjutu tunnuseid ning oskab neid tekstist leida.
Oskab arutleda muinasjutus toimunu üle.
Teab, mis on kunstmuinasjutt ning oskab nimetada tänapäeva muinasjutte.

Teab, mis on vanasõna, ning oskab vanasõnade tähendust oma sõnadega seletada.
Teab, mis on kõnekäänd. Oskab teha vahet kõnekäänul ja vanasõnal. Oskab kõnekäändude tähendusi oma sõnadega seletada.

Saab aru, miks on pildid raamatutes tähtsad.
Oskab kirjeldada pildil nähtut.
Teab, mis on koomiks.
Loeb koomiksit ning mõistab pildi ja teksti koosmõju.
Teab, mida tähendab pildi üldplaan, lähiplaan.

Seletab uute sõnade tähendust.
Oskab leida sõnale lähedase tähendusega vasteid.
Teab, mis on sünonüüm, ning oskab leida sama tähendusega sõnu.
Teab, mis on mitmetähenduslik sõna, oskab leida sõna erinevaid tähendusi.
Mõistab mitmetähenduslike sõnade tähendust kontekstis.
Teab, mis on antonüüm. Oskab leida antonüüme.
Seletab väljendite tähendust.

Hindamine üles

Hindega „5” hinnatakse, kui õpilane saavutab 90–100% maksimaalsest võimalikust punktide arvust,
hindega „4” 75–89%,
hindega „3” 50–74%,
hindega „2” 20–49%,
hindega „1” 0–19%.