Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12885 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

A-võõrkeel: 4_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Liivi Erlenbach

klassiõpetaja

Kontakt: liivi.erlenbach@oesel.edu.ee

Loodud: 19. märts 2020. a. kell 09.04
Muudetud: 19. märts 2020. a. kell 09.04

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, III trimester

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Õpilane · on huvitatud võõrkeele õppimisest ja selle kaudu silmaringi laiendamisest; · õpib aktiivselt kuulama ja mõistma igapäevast võõrkeelset kõnet ja vestlust; · omandab õige häälduse, intonatsiooni ja rütmi; · omandab sõnavara, mis võimaldab end väljendada igapäevases suhtlemises ning vestluses õppekava temaatika piires; · õpib lugema ja mõistma lihtsat võõrkeelset teksti ja suudab edasi anda selle sisu; · õpib kirjutama lihtsat seotud teksti; · julgeb omandatud teadmisi - oskusi praktikas kasutada; · omandab erinevaid võtteid ja viise, mis hõlbustavad võõrkeelte omandamist; · oskab kasutada sõnaraamatuid, käsiraamatuid ja muid vajalikke teatmeteoseid; · huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ning nende kultuurist.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

09. - 13.03
Unit 13 B p 83 - 84; WB p 78
Unit 13 Round up
UNIT 13 TEST Unit 14 Järgarvud B p 85, WB p 79
16. - 20.03
Unit 14 A visit B p 86 - 87/ 4; WB p 80
Unit 14 Reeglipärase ja ebareeglipärase tegusõna mineviku moodustamine B p 87 / 5 - 88; WB p 82
Unit 14 B p 89 - 90, WB p 81, 83- 85
23. - 27.03
Unit 15 Weather B p 91 - 92,WB p 86 - 90
Unit 15 A snowy Sunday B p 93 - 94; WB p 91
Unit 15 B p 95, WB p. 92 - 93
30.03 - 03.04
Unit 14, 15 Round up WB p 94- 95
TEST UNIT 14, 15
Unit 16 Birthday B p 98, WB p 96 - 97
06. - 09.04
Unit 16 B p 99 - 100; WB p 98 - 99 /8
Unit 16 B p 101 - 102; WB p 99 / 9
13. - 17.04
Unit 16 Birthday B p 98, wb p 96
Unit 16 The dialogue B p 99, wb p 97
Unit 16 Practise in pairs B p 100 - 101, wb p 98
Vaheaeg 27. - 30.04
04. - 08.05
Unit 16 Järgarvud 8 - 100, B p 102; wb p 99
Unit 16 When? B p 103, wb p 100
Unit 16 Round up Unit 16 sõnade kokkuvõttev hinne
11. - 15.05
Unit 17 Did you ..... B p 104 - 105, wb p 101
Unit 17 Camping B p 106 - 107 / 5, wb p 102
Unit 17 Did he, she, they ....... B p 107 / 6 - 108, wb p 103 - 104
18. - 22.05
Unit 17 B p 109 , wb p 105 - 106
Unit 17 Round up Unit 17 sõnade kokkuvõttev hinne
Unit 18 Nimisõnade ainsus ja mitmus B p 110 - 111, wb p 107
25. - 29.05
Unit 18 Short cut B p 112 - 113, wb p 108 - 109
Unit 18 B p 114, wb p 110 - 112
Unit 19 , 20 Jokes B p 115 - 117, wb p 113 - 115

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilased:
- teavad ja oskavad kirjutada ning lugeda sõnu unit 13- 20
- tekste lugeda ja tõlkida
- jutustada
- moodustada küsimusi
- moodustada reeglipäraste ja ebareeglipäraste tegusõnade lihtminevikku
- moodustada omadussõnade ülivõrret
-moodustada tegusõna BE lihtminevikku
- öelda järgarve inglise keeles 1 - 100
-öelda kuupäevi
-moodustada nimisõnade ainsust ja mitmust

Hindamine üles

LUGEMISES hinnatakse 4. klassis kodus õpitud teksti lugemist ja tõlkimist.
KIRJUTAMISEL hinnatakse:
õpitud sõnavara õigekiri + tähendus ;
TV harjutuste täitmine (valiku hindamisele kuulunud harjutustest teeb õpetaja);
kirjalikud keelelised ja sõnavaralised kontrollharjutused ;
kontrolltööd

Keeleliste kontrollharjutuste ja -tööde hindamine:
Hinne "5" - 90 - 100%
Hinne "4" - 75 - 89%
Hinne "3" - 50 - 74%
Hinne "2" - 20 - 49% punktide arvust
Hinne "1" - 0 - 19% punktide arvust

Hinne "0" tähistab õpilase poolt esitamata või tegemata tööd, mis tuleb järgi vastata. "0" asendub hindega pärast töö tegemist.

Trimestri vältel toimub
1) Jooksev hindamine ettevalmistuseta, tunni töö
2) Jooksev hindamine ettevalmistusega, ka kodutöö; sõnavara tundmise kontrollimine
3)testid, mis puudumise korral tuleb järele vastata ( kõik testid peavad olema sooritatud vähemalt "rahuldavalt")
4) TV harjutuste hindamine valikuliselt

Mitterahuldava hinde saamise või puudumise korral tuleb töö uuesti teha või järgi vastata kümne päeva jooksul alates töö kättesaamise päevast või kooli tulemisest.
Konsultatsiooniaeg kolmapäeval kell 14.00 ruumis 303