Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


13328 ainekaarti
63 õppeainet
122 õpetajat

Kirjandus: 5b prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Liivi Erlenbach

klassiõpetaja

Kontakt: liivi.erlenbach@oesel.edu.ee

Loodud: 18. märts 2020. a. kell 11.36
Muudetud: 18. märts 2020. a. kell 11.36

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, III trimester

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Põhikooli kirjandusõpetusega taotletakse, et õpilane:
1) loeb eakohast ilukirjandust, arendab oma lugemisoskust ning omandab püsiva
lugemisharjumuse kui maailma ja enda mõistmise vahendi;
2) väärtustab kirjandust oma rahvuskultuuri olulise osana ning tutvub eri rahvaste kirjanduse
ja kultuuriga;
3) mõistab ilukirjanduse kujundlikku keelt, rikastab oma sõnavara ning arendab suulist ja
kirjalikku väljendusoskust;
4) arendab oma loomevõimeid ja suhtub lugupidamisega loometöösse;
5) kujundab kirjanduse abil oma esteetilisi ja eetilisi väärtushoiakuid;
6) laiendab oma silmaringi ning rikastab mõtte- ja tundemaailma;
7) annab iseseisvaid hinnanguid ning sõnastab ja esitab oma mõtteid;
8) hindab kriitiliselt ja kasutab otstarbekalt erinevaid infoallikaid.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

09. - 13.03
Ilmkärakas õ lk 56 - 59, tv h 129, 130
Papüürus, vahatahvel , pärgamesnt õ lk 80 - 81 ( arvetuslik töö tv h 132, 133 )
16. - 20.03
Kõik poisid ei saa suureks õ.lk. 62 - 65 , tv lk 72
Raamat kui kunstiteos õ.lk. 66 - 67, tv lk 73
23. - 27.03
Tahvel ja paber, krihvel ja sulg õ.lk. 68 - 69 tv h 139
Igaühele kättesaadav raamat õ.lk. 70 - 71, tv h 141, 142
30.03 - 03.04
Meile tehakse test õ.lk. 72 - 75, tv lk 76
Raamatute suur võim õ lk 76 - 77, tv lk 77
06. - 09.04
Kaks Karlat õ lk 78 - 79, tv lk 78
Lihavõtted ehk kevadpühad õ.lk. 86 - 87, tv h 157, 158
13. - 17.04
Kevadeteemaline mudelluuletus TV h 158 ( arvestuslik )
Jüripäev õ.lk. 88 - 89 , tv lk 83
Vaheaeg 20 . - 24.04
27. - 30.04
Toredaid luuletusi õ lk 80 - 81
Volbripäev, 1. mai õ.lk. 90 - 91, tv h 163
04. - 08.05
6.peatüki kokkuvõte tv lk 79
Väikesel nõial on mure õ lk 100 - 103
11. - 15.05
Toredaid luuletusi õ lk 96 - 98
7.peatüki kokkuvõte tv lk 87
18. - 22.05
Jaanipäev, 24.juuni õ.lk. 92 - 93, tv lk 85
Sõnajalaõie otsija õ.lk. 94 - 95, tv lk 86
25. - 29.05
Õpiku kokkuvõte tv lk 88 - 89

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Teksti vastuvõtt:
*loeb ja kuulab isiklikust huvist ning õppimise eesmärkidel nii huvivald­kondade kui ka õpi- ja elutarbelisi tekste;
*rakendab tuttavat liiki teksti lugemisel ja kuulamisel eri viise ja võima­lusi;
*valib juhendamise toel oma lugemisvara;
Tekstiloome:
*jutustab, kirjeldab, arutleb suuliselt ja kirjalikult, vormistab kirjalikud tekstid korrektselt;
*esineb suuliselt (tervitab, võtab sõna, koostab ning peab lühikese ettekande ja kõne);
Suuline ja kirjalik suhtlus:
*valib juhendamise toel suhtluskanali;
*leiab koos partneri või rühmaga vastuseid lihtsamatele probleemülesannetele, kasutades sobivalt kas suulist või kirjalikku keelevormi;
*esitab kuuldu ja loetu kohta küsimusi ning annab hinnanguid;

Hindamine üles

Kirjanduses kokkuvõttev hinne iga trimestri lõpus + koondhinne õppeaasta lõppedes. Vastavalt riiklikule õppekavale on alates 5.kl eesti keel ja kirjandus erinevad õppeained.

Õpilane saab veerandi jooksul hinded:
1) teksti ladus ja mõtestatud lugemine
2) teksti kava põhjal ümberjutustamine.
3) teksti loominguline ümberjutustamine;
4) omaloominguline jutt.
5) luuletuse esitamine
6) luulemõistete tundmine (värss, salm, riim rütm)
7) tekstiõpetuse tundides saadud hinded ( fantaasiajutt või jätkulugu, ettekanne, omalooming)

Hinne"5" -saavutatud õpitulemused vastavad õpilase taotletavatele õpitulemustele täiel määral ja ületavad neid; vigadeta, ladus, teadlik ja ilmekas lugemine; õige, loogiline ja sõnavaralt õige jutustamine; õpilane oskab pealkirjastada teksti erinevaid osi, arutleb kirjandusliku tervikteksti või katkendi põhjal teksti teema, põhisündmuste, tegelaste, nende probleemide ja väärtushoiakute üle, avaldab ja põhjendab oma arvamust, valides sobivaid näiteid nii tekstist kui ka oma elust; otsib teavet tundmatute sõnade kohta, teeb endale selgeks nende tähenduse;

Hinne"4" - saavutatud õpitulemused vastavad üldiselt õpilase õppe aluseks olevatele taotletavatele õpitulemustele; lugemises 1-2 viga, jutustamisel esineb mõningaid ebatäpsusi pala sisu edasiandmisel, puudusi sõnavalikus vms.; peast lugemisel vahetatakse sõnu, kuid parandatakse need ise

Hinne"3" - saavutatud õpitulemused võimaldavad õpilasel edasi õppida või kooli lõpetada ilma, et tal tekiks olulisi raskusi hakkamasaamisel edasisel õppimisel või edasises elus; lugemisel esineb 3-5 viga, tempo aeglane; jutustamisel takerdutakse, jutustus lünklik, sõnavara vaene; luuletuse tekst ei ole kindlalt peas

Hinne"2" - õpilase areng õpitulemuste osas on toimunud, aga ei võimalda oluliste raskusteta hakkamasaamist edasisel õppimisel või edasises elus; lugemisel 6 või enam viga, ei saada aru loetust ega osata vastata küsimustele; jutustamisel ei suudeta edasi anda pala sisu; luuletuse tekst ei ole peas

Hinne "1" - saavutatud õpitulemused ei võimalda oluliste raskusteta hakkamasaamist edasisel õppimisel või edasises elus ning kui õpilase areng nende õpitulemuste osas puudub.

Kui töö on esitamata või suuline vastamine sooritamata, kajastub see eKoolis nullina. "0" asendub hindega pärast töö tegemist / esitamist või "1"-ga, kui trimestri lõpuks tööd järele ei vastata. Konsultatsioon toimub kolmapäeval kell 14.00 - 14.45 ruumis 303 või muul ajal kokkuleppel õpetajaga, järele saab vastata 10 õppepäeva jooksul .