Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

A-võõrkeel: 8c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Katrin Liiv

inglise keele õpetaja / klassiõpetaja

Kontakt: katrin.liiva@oesel.edu.ee

Loodud: 9. märts 2020. a. kell 19.33
Muudetud: 9. märts 2020. a. kell 19.51

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, III trimester

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Põhikooli võõrkeeleõpetusega taotletakse, et õpilane:
* huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest;
* õpib aktiivselt kuulama ja mõistma igapäevast võõrkeelset kõnet ja vestlust;
* omandab õige häälduse, intonatsiooni ja rütmi;
* omandab sõnavara, mis võimaldab tal end väljendada igapäevases suhtlemises ning vestluses õppekava temaatika piires;
* õpib lugema ja mõistma lihtsat võõrkeelset teksti ja edasi andma selle sisu;
* õpib kirjutama lihtsat seotud teksti;
* julgeb omandatud teadmisi-oskusi praktikas kasutada;
* omandab erinevaid võtteid ja viise, mis hõlbustavad võõrkeelte omandamist;
* õpib kasutama sõnaraamatuid, käsiraamatuid ja muid vajalikke teatmeteoseid;
* huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ning nende kultuurist.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

9.-13.märts
1) Unit 12 Teksti II osa TB p77-78 ex9 WB ex6 p 84-85 tõlkelaused väljenditele
2) I või II osa jutustamine, pildi kirjeldamine Ex11-13p78-79.Passive WBp82-84 Ex1-4.
3) WB ex5p84+ WB Ex7,8p86 kuulamis-ja kirjutamisülesanne

16.-20.märts
1) U.12 tööleht kinnistamiseks
2) Unit 13 Names TBp80-82 Ex1-5; WB Ex1 p 87
3) U.13 Reading the text TB p 82-84 Ex6-8

23.-27.märts
1) Tõlkelaused väljenditele WB ex5,6p89-90
2) Teksti jutustamine+ Ex10,11p84 nimedest vestlemine
3) Passive WB Ex2-4 p 87-89

30.märts -3.apr
1) Kuulamisülesanne ja kirjutamisülesanne WB ex7-8p91
2) Test unit 13
3) Unit 14: Relationships TBp85-88 Ex1-7+ tõlkelaused WB ex4p95 part 1

6.-10.apr
1) Teksti II osa TB p 88-90 Ex8-10+ tõlkelaused WB ex 4 p 95 part 2; WB ex1 p 92 the idioms
2) The present perfect continuous WB Ex2,3p93-94
3) Suur Reede

13.-17.apr
1) Kaudkõne WB ex5 p96, kuulamisül. WB ex 6,7 p 96-97
2) Unit 14 tööleht kinnistamiseks
3) Valentine`s Day- otsing internetist Ex12,13p90-91+ WB Ex8p97

vaheaeg

27.apr – 1. mai
1) Unit 15: Show what you know TB p 92-94
2) Unit 15: passive voice kordamine; the present perfect continuous WBp98-101 Ex1-4
3) riigipüha

4.-8.mai
1) Unit 15: kinnistavad harjutused WBp102-103 Ex5-7
2) Test Unit 15 Unit 16.Travel TBp95-96 Ex1-3; WBp104-105 Ex1-3
3)Adverbs, question tags WBp106-107 Ex4-5; TBp97-99 Ex4-7 Reading the blogs

11.-15.mai
1) TBp100-102 Ex8-10 Töö tekstiga( blogi lugemine)
2) Tõlkelaused+ kuulamisül. WBp107-109 ex6-9 Searching the information of Australia TB ex13 p 102
3) TEST Unit 16

18.-22.mai
1) Unit 17: should have done Bp103-105, WB p110 Ex1,2+ WB ex2p129( Unit 20)
2) Unit 17 be used to do sth WBp112; aegade ja passiivi harjutamine WB ex6,7p131-132( Unit 20)
3) Unit 20 grammatika

25.-29.mai
1) Unit 18 Cities( Washington D.C.; New York City) TBp112-115
2)Unit 19 puude liigid TBp121;
3) suveplaanidest kirjutamine WB ex11p134

1.-2.juuni
Kokkuvõtete tegemine

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õppeaasta lõpuks õpilane:
1) teab väljendeid sõnaga turn
2) oskab vormistada ja kirjutada kirja sõbrale
3) oskab moodustada küsijätke
4) vestleb oma suveplaanidest
5) kasutab lausetes järgmisi aegu: the Past Simple/ Continuous/ Perfect; the Present Simple/ Continuous/ Perfect; the Future Simple, the Present Perfect Continuous
6) oskab moodustada omadussõnast määrsõnu -ly liite lisamisega
7) kasutab väljendeid used to, be used to doing sth, you should (not) have done
8) oskab moodustada lauseid passiivis (present/past simple, present continuous)
9) vestleb/ kirjutab spordist oma peres ning ametitest, taskurahast, reisimisest (a'- 10 lauset)
10) oskab jutustades kasutada otsekõne asemel kaudkõnet
11) teab tingimuslausete 0/ I/II tüübi reegleid ja oskab selle järgi tingimuslauseid moodustada
12) oskab moodustada nimisõnast tegijanime( art-artist)
13) teab reeglit ja oskab lausetes kasutada much/ many/ a lot of; (a) little / (a) few
14) on omandanud õppetükkide 12-19 sõnavara + väljendid, kasutab õpitud sõnavara jutustamisel, suhtlemisel
15) kirjeldab suvalist pilti 10 lausega, kasutades 8. klassis õpitud sõnavara

Hindamine üles

Õpilane saab trimestri jooksul hindeid ja hinnanguid ( e -koolis märge KH) sõnade tööde, kontrolltööde, jutustamise, koduste ja tunnitööde (töölehed) sooritamise eest . Trimestrite hinded moodustavad õppeaasta lõppedes aastahinde.
1) iga õppetüki (unit) lõppedes sooritab õpilane kontrolltöö (test), mis hõlmab kogu õppetüki vältel õpitud sõnavara, grammatikat ja kirjutamis-, kuulamis või lugemisülesannet.
Hindamisskaala:
Hinne 5 90-100%
4 75-89 %
3 50-74 %
2 20- 49%
1 0 - 19% maksimaalsest võimalikust punktide arvust

2) enne kontrolltööd sooritab õpilane sõnade töö ( word test), mis hõlmab selle õppetüki raames õpitud sõnavara.(vt hindamisskaala)

3) igas kuus vastab õpilane vähemalt kord kodus ettevalmistatud jutustamisülesannet.

Hindamine:
Hinne 5 - jutt on ladus, vastab teemale, õpilane kasutab oma jutus õpitud uusi väljendeid ja sõnu ja kasutab grammatiliselt õigeid lausekonstruktsioone, hääldus on korrektne, saavutatud õpitulemused vastavad õpilase õpitulemustele täiel määral ja ületavad neid;
Hinne 4 - jutt on ladus, vastab teemale, õpilase sõnavara on teemakohane, kuid uusi sõnu kasutab vähe või ei kasuta üldse. Grammatikas teeb üksikuid vigu. Hääldus on korrektne. Saavutatud õpitulemused vastavad üldiselt õpilase õpitulemustele;
Hinne 3 - jutustamisel takerdub, vajab sisu edasiandmisel suunavaid küsimusi, sõnavara on vaene, teeb vigu grammatikas, kuid saavutatud õpitulemused võimaldavad õpilasel edasi õppida ilma, et tal tekiks olulisi raskusi hakkamasaamisel edasisel õppimisel
Hinne 2 - oskab sisu edasi anda vaid õpetaja suunavatele küsimustele vastates, õpilase areng on toimunud, aga ei võimalda oluliste raskusteta hakkamasaamist edasisel õppimisel
Hinne 1 - ei oska vastata ka suunavatele küsimustele, saavutatud õpitulemused ei võimalda oluliste raskusteta hakkamasaamist edasisel õppimisel või edasises elus ning õpilase areng nende õpitulemuste osas puudub.

4) Õpilane saab hindeid koduste tööde sooritamise eest ja tunni töö sooritamise eest (töölehed)
5) Loovülesannete( kirja kirjutamine, jutukeste kirjutamine) ja harjutavate grammatikatestide eest antakse õpilasele hinnanguid ( eKoolis märge KH, millele järgneb õpetaja kommentaar)

Järelvastamine:
Kui õpilane puudub kohustusliku hindelise töö tunnist märgitakse eKooli päevikusse koos puudumistähisega märk „0“ (nt -/0). Hindelise töö järeletegemine on kohustuslik; õpilasel on kohustus puudulikult sooritatud töö järele vastata 10 päeva jooksul. ( vajadusel kokkulepe õpetajaga). Puudulikult sooritatud tööle esitab õpilane vigade paranduse.
Tegemata kodutöö hindeks on "1" ja tuleb esitada hiljemalt järgmiseks ainetunniks.

Jutustamise hinnet saab järele vastata õpetaja järelvastamise- ja konsultatsiooni tunnis.
Järelvastamine eelregistreerimisega kooli kodulehel https://www.oesel.ee/kg/m/reg/jarelvastamine.php?d=2018x9
Konsultatsiooniaeg kolmapäeval kell 14.45 ruumis 200a

Õppetunnis vajalikud õppevahendid::
inglise keele õpik
töövihik
korrektne inglise keele vihik
mapp töölehtedele
kirjutusvahend