Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

A-võõrkeel: 6_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Katrin Liiv

inglise keele õpetaja / klassiõpetaja

Kontakt: katrin.liiva@oesel.edu.ee

Loodud: 9. märts 2020. a. kell 19.15
Muudetud: 9. märts 2020. a. kell 19.30

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, III trimester

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Põhikooli võõrkeeleõpetusega taotletakse, et õpilane

* huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest;
* õpib aktiivselt kuulama ja mõistma igapäevast võõrkeelset kõnet ja vestlust;
* omandab õige häälduse, intonatsiooni ja rütmi;
* omandab sõnavara, mis võimaldab tal end väljendada igapäevases suhtlemises ning vestluses õppekava temaatika piires;
* õpib lugema ja mõistma lihtsat võõrkeelset teksti ja edasi andma selle sisu;
* õpib kirjutama lihtsat seotud teksti;
* julgeb omandatud teadmisi-oskusi praktikas kasutada;
* omandab erinevaid võtteid ja viise, mis hõlbustavad võõrkeelte omandamist;
* õpib kasutama sõnaraamatuid, käsiraamatuid ja muid vajalikke teatmeteoseid;
* huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ning nende kultuurist.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

9.-13. märts
1) Kaudkõne- jutustav lause olevikus ajavormide kasutamine lauses WB ex 3, 4, 6
2) Ajavormide kasutamine lauses, kaudkõne
3) U.13 Stressed.Enesetunde kirjeldamine, kaudne kõne TB p 75-76, WB p 77-78

16.-20. märts
1) Feeling stressed - töö tekstiga TB p 77-78, WB ex 4, 5, 9
2) Omadussõnade järjekord nimisõnade ees, juhtumi kirjeldus TB p 79, WB p 80-82
1) Unit 12 -13 test

23.-27. märts
1) Unit 14 sõnavara harjutamine WB p 83-84
2) Unit 14 The story of the zebra crossing - töö tekstiga. Eessõnad TB p 82-85, WB ex 3
3)Tee juhatamine kasutades kaarti. Linna kaardist kirjutamine TB p 86-87, WB ex 8, 9

30.märts-3.apr
1) Unit 14: Reported Speech; linnaplaani kohta kirjutamine. WBp86-89.
2) Test Unit 14
3)Unit 15 Red Nose Day Tbp 88-91, murdude nimetuste õppimine p 91, WB p 94 ex 7

6.-10.apr
1)Unit 15 teemade kinnistamine TBp92-93.
2) Unit 15 grammatika kinnistamine, WBp90-93
3) Unit 15 grammatika kinnistamine, WBp90-93

13.-17.apr
1) TEST Unit 15 + irregular verbs
2) Unit 16 We Care. TB p 94-96 ex1-3. WB p 96
3) Unit 16 A Country Clean-up Day TB p 96-98 ex4-8.

vaheaeg

27.apr- 1.mai
1) WB p 97-98. Loendatavad ja loendamatud nimisõnad
2) Unit 16: Ümbertöötlemisest sinu peres. TBp99. WB ex8,9 p 100-101
3) riigipüha

4.-8.mai
1) Sõnavara kinnistavad harjutused+ kaudkõne. WB p 98-100, kordamine tööks.
2) Test Unit 16 + irregular verbs (8. mai). Building word towers. WBp102.
3) Unit 17: Chocolate TB p 100-101; WB p 103-104

11.-15.mai
1) Unit 17 töö tekstiga TBp102-103 ex4-8
2) sõnavara kinnistamine WB p106 ex8,9
3) eessõnad WBp104-105 Ex5-7

18.-22.mai
1) TB p 104 Chocolate in my life; WB ex10-11p107
2) Unit 17 tööleht kinnistamiseks
3) Unit 18: Chores TB p 105-106; WB p108-109 aegade kinnistamine

25.-29.mai
1) Unit 18: TBp107-108 ex4-7 Home Robots; WBp110-111 artiklite kasutamine
2) TBp109 dialogues; kuulamisülesanne ja tõlkeharjutus WBp112
3) Unit 19 My Media Life TB p 110-113 Abbreviations WBp116 , WB p 122,125

1.-2.juuni
Aastast kokkuvõtete tegemine. Unit 20

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

* Omandab vajaliku sõnavara ja suhtlemisfraasid õppetükkide kaupa.
* Kuulamisülesannete ja rütmisalmide kaudu õpib korrektset inglise keele hääldust ja intonatsiooni, omandab õige kõnerütmi.
* Oskab kuulata teksti kindla informatsiooni saamiseks.
* Paarilisega dialoogi harjutades õpib suhtlema õpitud suhtlusfraasidega.
* Teeb vahet loendatavatel ja loendamatutel nimisõnadel.
* Moodustab loendatavate ja loendamatute nimisõnade ainsust ja mitmust.
* Kasutab lauses modaalverbe can, may, must.
* kasutab artikleid a, an, the.
* Oskab moodustada kaudkõne (jutustav lause olevikus).
* Oskab moodustada tegusõnade vorme (lihtolevik, lihtminevik, kestev minevik).
* Oskab kasutada tekstis kirjavahemärke ja suurt, väikest algustähte.
* Oskab kasutada lauses omadussõnu ja määrsõnu.
* Teab omadussõna järjekorda nimisõna ees.
* Oskab nimisõnu ja tegusõnu tuletada.
* Oskab kasutada eessõnu väljendites.

Hindamine üles

Õpilane saab trimestri jooksul hindeid ja hinnanguid ( e -koolis märge KH) sõnade tööde, kontrolltööde, jutustamise, koduste ja tunnitööde (töölehed) sooritamise eest . Trimestrite hinded moodustavad õppeaasta lõppedes aastahinde.
1) iga õppetüki (unit) lõppedes sooritab õpilane kontrolltöö (test), mis hõlmab kogu õppetüki vältel õpitud sõnavara, grammatikat ja kirjutamis-, kuulamis või lugemisülesannet.
Hindamisskaala:
Hinne 5 90-100%
4 75-89 %
3 50-74 %
2 20- 49%
1 0 - 19% maksimaalsest võimalikust punktide arvust

2) enne kontrolltööd sooritab õpilane sõnade töö ( word test), mis hõlmab selle õppetüki raames õpitud sõnavara.(vt hindamisskaala)

3) igas kuus vastab õpilane vähemalt kord kodus ettevalmistatud jutustamisülesannet.

Hindamine:
Hinne 5 - jutt on ladus, vastab teemale, õpilane kasutab oma jutus õpitud uusi väljendeid ja sõnu ja kasutab grammatiliselt õigeid lausekonstruktsioone, hääldus on korrektne, saavutatud õpitulemused vastavad õpilase õpitulemustele täiel määral ja ületavad neid;
Hinne 4 - jutt on ladus, vastab teemale, õpilase sõnavara on teemakohane, kuid uusi sõnu kasutab vähe või ei kasuta üldse. Grammatikas teeb üksikuid vigu. Hääldus on korrektne. Saavutatud õpitulemused vastavad üldiselt õpilase õpitulemustele;
Hinne 3 - jutustamisel takerdub, vajab sisu edasiandmisel suunavaid küsimusi, sõnavara on vaene, teeb vigu grammatikas, kuid saavutatud õpitulemused võimaldavad õpilasel edasi õppida ilma, et tal tekiks olulisi raskusi hakkamasaamisel edasisel õppimisel
Hinne 2 - oskab sisu edasi anda vaid õpetaja suunavatele küsimustele vastates, õpilase areng on toimunud, aga ei võimalda oluliste raskusteta hakkamasaamist edasisel õppimisel
Hinne 1 - ei oska vastata ka suunavatele küsimustele, saavutatud õpitulemused ei võimalda oluliste raskusteta hakkamasaamist edasisel õppimisel või edasises elus ning õpilase areng nende õpitulemuste osas puudub.

4) Õpilane saab hindeid koduste tööde sooritamise eest ja tunni töö sooritamise eest (töölehed)

Järelvastamine:
Kui õpilane puudub kohustusliku hindelise töö tunnist märgitakse eKooli päevikusse koos puudumistähisega märk „0“ (nt -/0). Hindelise töö järeletegemine on kohustuslik; õpilasel on kohustus puudulikult sooritatud töö järele vastata 10 päeva jooksul. ( vajadusel kokkulepe õpetajaga). Puudulikult sooritatud tööle esitab õpilane vigade paranduse.
Tegemata kodutöö hindeks on "1" ja tuleb esitada hiljemalt järgmiseks ainetunniks.

Jutustamise hinnet saab järele vastata õpetaja järelvastamise- ja konsultatsiooni tunnis.

Konsultatsiooniaeg kolmapäeval kell 13.45 ruumis 200a

Õppetunnis vajalikud õppevahendid::
inglise keele õpik
töövihik
korrektne inglise keele vihik
mapp töölehtedele
kirjutusvahend