Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

A-võõrkeel: 9_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Kersti Kirs

klassiõpetaja

Kontakt: kersti@oesel.edu.ee

Loodud: 9. märts 2020. a. kell 18.35
Muudetud: 9. märts 2020. a. kell 18.35

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, III trimester

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Põhikooli võõrkeeleõpetusega taotletakse, et õpilane:
* huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest;
* õpib aktiivselt kuulama ja mõistma igapäevast võõrkeelset kõnet ja vestlust;
* omandab õige häälduse, intonatsiooni ja rütmi;
* omandab sõnavara, mis võimaldab tal end väljendada igapäevases suhtlemises ning vestluses õppekava temaatika piires;
* õpib lugema ja mõistma lihtsat võõrkeelset teksti ja edasi andma selle sisu;
* õpib kirjutama lihtsat seotud teksti;
* julgeb omandatud teadmisi-oskusi praktikas kasutada;
* omandab erinevaid võtteid ja viise, mis hõlbustavad võõrkeelte omandamist;
* õpib kasutama sõnaraamatuid, käsiraamatuid ja muid vajalikke teatmeteoseid;
* huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ning nende kultuurist.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I NÄDAL (09.-13.03)
Teemad: Eesti teatrist kirjutamine, eessõnad, erinevad tingimust väljendavad sidesõnad, sõnamoodustus.

II NÄDAL (16.-20.03)
Teemad: idioomid, haridusteemal arutelu, W. Shakespeare

III NÄDAL (23.-27.03)
Teemad: kinnistamine, used to/ would, tingimuslause III tüüp; raha, sidesõnad ja eessõnad

IV NÄDAL (30.03-03.04)
Teemad: , emaili kirjutamine, riikide nimed; kaudkõne, sidesõnad.

V NÄDAL (06.-10.04)
Teemad: blogid, tõlkelaused väljenditele, oma kodulinnast kirjutamine; Eestis elamisest vestlus.
Suur Reede

VI NÄDAL (13.-17.04)
Teemad: ; kaudkõne, sidesõnad; metsik loodus.

KOOLIVAHEAEG

VII NÄDAL (27.04- 01.05)
Teemad: loendatavad ja loendamatud nimisõnad; ainsus/mitmus.

VIII NÄDAL ( 04.-08.05)
Teemad: tegevused with do/ take/ play/ go, hobidest rääkimine; active and passive, tingimuslaused.

IX NÄDAL ( 11.-15.05)
Teemad: kirjutamisülesannete kordamine, karjäär, kaudkõne.

X NÄDAL (18.-22.05)
Teemad: karjääri teema, pildi kirjeldamine, kuulamisülesanded.

XI NÄDAL (25.-29.05)
Eksamiteks valmistumine (WB p 129-136 teemade kordamine, suuliseks eksamiks harjutamine).

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

III trimestri lõpuks õpilane
* omandab uue sõnavara teemade kaupa U.13-U.19
* Oskab lugeda ja saab aru õpitud sõnavaral baseeruvatest tekstidest, mõistab konteksti abil üksikuid tundmatuid sõnu/väljendeid sisaldavat kirjutist ja oskab teha kuulamisharjutusi, mis baseeruvad õpitud teemadele
* Oskab vestluse/jutustuse kuulamisel leida tekstist vajalikku infot
* Oskab koostada dialoogi, võttes vajalikke rolle( poes ostlemine, vestlus kodutöödest õpetajaga, reisimisest, loomaaia külastamisest, oma hobidest)
* Oskab moodustada I, II ja III tüübi tingimuslauset( hüpoteetilist)
* Oskab jutustada 8 lauset teemal: minu hobid ja vabaaeg
* Oskab vormistada kirja( tuttavale- informal) ja on tutvunud ametliku kirja vormistamise reeglitega( formal)
* Oskab kasutada used to/ would korduvast tegevusest rääkides, mida kunagi tehti ja enam ei tehta
* Oskab kirjutada Eesti teatritest( 8 lauset); W. Shakespearest( 8 lauset).
* Oskab lauses kasutada relative pronouns: that, who, which, whom, whose
* Oskab otsekõnet kaudkõneks muuta
* Oskab moodustada ainsuse ja mitmuse vorme nimisõnadel( singular/ plural)
* Oskab kasutada aktiiviaegu ja passiiviaegu lausete moodustamisel

Hindamine üles

Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele.
Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Kasutatakse nii kujundavat hindamist kui kokkuvõtvat hindamist, mida kombineeritakse suulise või kirjaliku tagasi-/edasisidega; hinnangutega.

Trimestri hinne kujuneb tunnikontrollide ja igapäevase õppetöö käigus saadud hinnete (õpitud ja tundmatu teksti lugemine, jutustamine, funktsionaalne lugemine/kuulamine, sõnade tööd, kodutööd, TV täitmine jne) põhjal. Õpilane peab olema valmis esitama iga tunni lõpus oma tunnitöö õpetajale hindamiseks.
Töö ebaõnnestumisel (puudulik hinne) on õpilasel võimalik saada õpetajalt lisakonsultatsiooni ning töö uuesti sooritada.

Konsultatsioon kolmapäeviti 14.00-14.45 ruumis 404 (või õpetajaga kokkuleppel ka muul ajal).
Tööde järelevastamine puuduliku hinde korral 10 päeva jooksul peale töö kättesaamist, nimetatud tööd tuleb järele vastata ka siis, kui õpilane on töö toimumise päeval puudunud haiguse tõttu. Tööd on võimalik järele vastata vaid üks kord. Üldjuhul toimub järelvastamine õpilase eelregistreerimisega kooli veebilehel
https://www.oesel.ee/kg/m/reg/jarelvastamine.php?d=2018x9

Kirjalike tööde hindamise skaala:
hinne 5 ... 90-100% punktide arvust
hinne 4 ... 75-89%
hinne 3 ... 50-74%
hinne 2 ... 20-49%
hinne 1 ... 0- 19%
Kui töö on esitamata või sooritamata, kajastub see eKoolis nullina. "0" asendub hindega pärast töö tegemist / esitamist või "1"-ga, kui veerandi lõpuks tööd järele ei vastata.

Vajalikud töövahendid:
Ülle Kurm, Mare Jõul "I Love English" Book 7 + WB 7.
Jooneline või ruuduline vihik.
Mapp töölehtede jaoks.
Tintenpen + värvilised pliiatsid ja vildikad.