Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

A-võõrkeel: 3_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Reet Lasn

klassiõpetaja

Kontakt: reetv@oesel.edu.ee

Loodud: 9. märts 2020. a. kell 07.09
Muudetud: 9. märts 2020. a. kell 07.09

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, III trimester

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Võõrkeeleõpetus taotleb, et õpilane
• on huvitatud võõrkeele õppimisest ja selle kaudu silmaringi laiendamisest;
• õpib aktiivselt kuulama ja mõistma igapäevast võõrkeelset kõnet ja vestlust;
• omandab õige häälduse, intonatsiooni ja rütmi;
• omandab sõnavara, mis võimaldab end väljendada igapäevases suhtlemises ning vestluses õppekava temaatika piires;
• õpib lugema ja mõistma lihtsat võõrkeelset teksti ja suudab edasi anda selle sisu;
• õpib kirjutama lihtsat seotud teksti;
• julgeb omandatud teadmisi - oskusi praktikas kasutada;
• omandab erinevaid võtteid ja viise, mis hõlbustavad võõrkeelte omandamist;
• oskab kasutada sõnaraamatuid, käsiraamatuid ja muid vajalikke teatmeteoseid;
• huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ning nende kultuurist.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

09.-13.03
1) Unit 11: Days B p 76-77, kestev olevik. WB p 46
2) B p 78 nädalapäevad, kestev olevik. WB p 47-48
3) 2. B p 79 kestev olevik. WB p 49-50

16. -20.03
1) Sõnavara kinnistamine
2) Test ( Unit 11)
3) Unit 12 sõnavaraga tutvumine

23.-27.03
1) Unit 12 Home: B p 80-81 Eluruumid WB p 51
2) B p 82 Kestev olevik. WB p 52
3) B p 83-84. Ex 8-10. What are you doing? WB p 53

30.03-03.04
1) B p 84 I can... Ex 11, WB p 54 -55
2) Test( Unit 12)
3) Unit 13 TOWN, tutvumine sõnavaraga

06.-09.04
1) B p 85-86. WB p 56
2) B p 87 there is, there are. WB p 57
3) B p 87 eessõnad; WB p 58

13.-17.04
B p 88-89; WB p 59
2) Unit 13 tööleht kinnistamiseks
3) Veerandist kokkuvõtete tegemine. Mängud.

VAHEAEG

27.-30.04
1)-2) kevadpühad
3) U.14 Seasons B p 90 B p 91 Erinevate aastaaegade ilm. WB p 60( päevad, kuud, aastaajad)-61. Ex 4.

04- 08.05
1) Pühad B p 92.
2) WB p 61. Ex 5 p 62
3) Unit14 sõnavara kinnistamine WB p 63

11.-15.05
1) Kordamine tööks.
2) TEST( Unit 14)
3) Unit 15: Shopping, B p 93-94

18.-22.05
1) Teemade kordamine, B p 95-97
2)-3) Grammatika kordamine, WB p 64.

25.-29.05
1) Round up Test 3 (Unit 15) - tunnitööna
2)-3) teemade kinnistamine, kokkuvõtete tegemine

1.-09.06
. Kooliaasta lõpetamine. Praktikad.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

III trimestri osaoskused:
• Tead vajalikku sõnavara õppetükkide kaupa nii suuliselt kui kirjalikult;
• Oskad lugeda õpitud rütmisalme, dialooge ja teksti õige häälduse ja intonatsiooniga.
• Oskad kirjeldada ennast, oma kaaslast (My name is ... I'm ... years old. I've got blue eyes, ...... My trousers are ...)
• Oskad vabandada ja tänada, kutsuda kaaslast tegutsema (Let's play ball!)
• Oskad iseloomustada eseme/olendi asukohta (next to/ between/ under/ on (top of) / in)
• Tead ülakoma omastavalist tähendust ainsuses ja mitmuses (girl's / girls' friend)
• Oskad kasutada omastavaid asesõnu my/your/his/ her/our/their.
• Tead ja oskad kasutada tegusõna BE vorme.
• Oskad öelda, mida keegi suudab, oskab (CAN), mida keegi omab (HAVE/HAS GOT)
• Oskad moodustada nimisõna mitmust.
• Tead numbreid 1-20.
• Oskad esitada Kas- küsimust ja sellele vastata (Are you ...? Can you ...? Have you ...?)
• Oskad kasutada artikleid a/an, the (This is a new house. The house is really big.)
• Tead tähestikku.

Hindamine üles

3. klassi õpilaste teadmistele ja oskustele antakse sõnalisi hinnanguid. Hinnangud kajastuvad õpilaspäevikus, kirjalikul tööl või eKoolis. Sõnaliste hinnangute andmisel toetutakse kujundava hindamise põhimõtetele. Hinnang on õpilase positiivse enesehinnangu kujunemise aluseks.

Osaoskuste hindamisel on kasutusel tähed:
T - tead ja oskad
P - pead veel harjutama
O - oskus omandamata

Lisaks on eKoolis kasutusel tähekombinatsioon KH (kujundav hindamine), millele järgneb selgitus, milline on osaoskuse saavutus.
* Kasutusel (eKoolis) on ka kirjaliku töö puhul saavutatud punktide arv, mille puhul selgitusse on lisatud maksimumpunktid ja viide osaoskustele.

Konsultatsioon N kell 14.00- 14.45 ruumis 308.