Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

B-võõrkeel (S): 11abc_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Marika Varjas

saksa keele õpetaja

Kontakt: mikku@oesel.edu.ee

Loodud: 8. märts 2020. a. kell 23.24
Muudetud: 24. märts 2020. a. kell 11.53

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, VI kursus

Kestvus: 3 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

Miks me seda ainet õpime?
Saksa keele õppimine võimaldab õpilasel laiendada oma suhtlemisvõimalusi ja kultuurilist silmaringi, tagab juurdepääsu teadmisallikaile ning loob eeldused vahetuks suhtlemiseks, toetab edasisi õpinguid ja tegevust ühiskonnas. Saksa keele populaarsus kasvab, kuna kasvanud on Saksamaa osatähtsus Euroopa majandusriikide seas.
Riiklik õppekava seab võõrkeeltes keelepoliitiliseks eesmärgiks saavutada gümnaasiumi lõpuks vähemalt kahe võõrkeele valdamine iseseisva keelekasutaja, s.o B-tasemel.
B-tase on iseseisva keelekasutaja, B-tase tähendab keeleoskuse arengus olulist astet, millega on õppijal võimalik ühiskonnas vähem või rohkem edukalt, kuid siiski iseseisvalt toime tulla. Sel tasemel keeleoskus ulatub lihtsast toimetulekust nõudliku, nt kõrgkooliõpingute alustamiseks vajaliku keeleoskuseni, mistõttu on oluline täpsemalt eristada toimetulekut B1- (suhtluslävi) ja B2- (edasijõudnu) tasemel.
Raamdokumendi http://www.hm.ee/index.php?044980 üldskaala kirjeldusele toetudes B1-tasemel keeleoskaja „mõistab kõike olulist endale tuttaval teemal, nagu töö, kool, vaba aeg vm, saab enamasti hakkama välisriigis, kus vastavat keelt räägitakse. Oskab koostada lihtsat teksti tuttaval või enda jaoks huvipakkuval teemal. Oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning lühidalt põhjendada-selgitada oma seisukohti ja plaane.”
B2- (edasijõudnu) tasemel keelekasutaja „mõistab keerukate abstraktsel või konkreetsel teemal tekstide ning erialase mõttevahetuse tuuma. Suudab spontaanselt ja ladusalt vestelda sama keele emakeelse kõnelejaga. Oskab paljudel teemadel luua selget üksikasjalikku teksti ning selgitada oma vaatenurka, kaaluda kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi.”
Enamasti on B-taseme keeleoskus kõrgkooli astumise ja toimetuleku eeldus paljudes suhtlemist nõudvates ametites, kui omandatakse ka vajalik ameti- ja oskuskeel.
Põhikooli B-võõrkele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab keeleoskuse taseme,mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

9. - 12.3.
Beruf, Job und Praktikum
Wortschatz
16. - 19.3.
Speakly keeleõppeprogrammi registreerumine,
aktiivne osalemine proovinädalas
23. - 26.3.
Speakly jätkutöö: sõnavara, keelestruktuuride omandamine , välja kirjutada vähemalt 5 sõna, moodustada lauseid vastavalt grammatilistele normidele, Avalduse kirjutamine töökoha saamiseks
30.3. - 2.4.
Töökuulutus
Speakly jätkutöö: sõnavara, keelestruktuuride omandamine , välja kirjutada vähemalt 5 sõna, moodustada lauseid vastavalt grammatilistele normidele,
6.- 9.4.
Beruf, Job und Praktikum- Arbeitsstelle
Speakly jätkutöö: sõnavara, keelestruktuuride omandamine , välja kirjutada vähemalt 5 sõna, moodustada lauseid vastavalt grammatilistele normidele, Avalduse kirjutamine töökoha saamiseks
13. - 16.4.
Sich schriftlich bewerben
Speakly jätkutöö: sõnavara, keelestruktuuride omandamine , välja kirjutada vähemalt 5 sõna, moodustada lauseid vastavalt grammatilistele normidele, Avalduse kirjutamine töökoha saamiseks
IV vaheaeg 20. aprillist kuni 26. aprillini 2020
27.- 30. 4.
Arbeitsanzeigen lesen und formulieren
Bewerbungsanschreiben

4.-7.5.
Gespräche führen
Wortschatz
11. -14.5.
Kundenwünsche
Reisezeiten und Reiseziele

18. -21.5.
Rund ums Wohnen
Beschwerden unter Nachbarn

25. - 28.5.
Rund ums Wohnen
Wohnen im Würfel

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilased laiendavad sõnavara, kordavad ja kinnistavad eelnevate kursuste jooksul õpitud grammatilisi struktuure, täiendavad kirjutamis- ja kuulamisoskust. B1/B2 tasemel. Õpilased õpivad tundma ja kasutama tänapäevast individuaalseks õppeks mõeldud keeleõppevahendit Speakly

Hindamine üles

Kursuse hinde saamiseks on õpilane sooritanud testid iga lektsiooni sõnavara ja grammatika kohta, testi hinne kujuneb punktide alusel vastavalt kogutud punktidele maksimaalsest võimalikust:
hinne 5 - 100-90%
hinne 4 - 89-75%
hinne 3 - 74-50%
hinne 2 - 49-20%
hinne 1 - 19- 0%
Lisaks iga õppetüki kohta sooritatud testile arvestatakse kokkuvõtva hinde väljapanemisel aktiivsust, s.t aktiivset osalust töös, õpilase pingutust (nii suuliste kui ka kirjalike ülesannete korral) ja muude väikesemahuliste tööde hindeid, mille osakaal on 50 % kursuse lõpphindest. Kursuse aktiivsuse hinne on kursuse viimane hinne ja sisaldab kogu kursuse vältel osalust õppimisprotsessis.
Õpilane valmistab ette IGAKS tunniks, kordab ja õpib sõnavara, lahendab kodused ülesanded ja hoiab korras vihiku, töövihiku ja õpiku.
Puudumiste korral tuleb tööd järele teha. Kui puudutud tundide arv ületab 25 % kursuse kogumahust, sooritab õpilane kursusel käsitletud materjalide ulatuses hindelise testi, sel juhul on testi hinne ka kursuse hindeks. Järeltöö sooritamiseks on üks võimalus. Kui puudumise tõttu on töö esitamata või kontrolltöö sooritamata, kajastub see e-koolis nullina, mis asendatakse hindega pärast töö sooritamist. Kui töö jääb sooritamata, siis asendatakse 10 tööpäeva pärast "0" hindega "1". Maha kirjutatud tööd hinnatakse hindega 1 ja see ei kuulu parandamisele. Ebaõnnestunud töö tuleb uuesti sooritada 10 päeva jooksul töö kättesaamise päevast.
Kokkuvõttev hinne on hinne aktiivsuse, s.t. tunnitöö, koduste ülesannete sooritamise, õpilase igakordse pingutuse eest (50%) ja testide (50%) hinnetest. Kokkuvõttev hinne ei ole hinnete aritmeetiline keskmine. Kursuse hinnete alusel kujuneb VI kursuse lõpuks välja kokkuvõttev hinne, mis ei ole samuti aritmeetiline keskmine, KÕIGE OLULISEM on heade teadmiste omandamine kursuste lõppedes ehk VI kursuse tulemus.
Kui õpilane ei ole kokkuvõtva hindega ( tulemusega) rahul, võib ta sooritada testi kogu materjalile ja selle testi tulemus ongi vastava perioodi kokkuvõtvaks hindeks (kursuse hinne, või kõikide kursuste hinne)
Konsultatsioonid neljapäeval peale 7. tundi ruumis 400A või ka muul ajal, distantsõppe ajal aadressil: mikku@oesel.edu.ee, või messenger-grupis: Deutschgruppe 11 kontakteerudes , õpilane lepib konsultatsiooni ja ka järeltöö sooritamises eelnevalt õpetajaga kokku.