Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

B-võõrkeel (S): 7_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Marika Varjas

saksa keele õpetaja

Kontakt: mikku@oesel.edu.ee

Loodud: 8. märts 2020. a. kell 22.13
Muudetud: 8. märts 2020. a. kell 22.53

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, III trimester

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Võõrkeeleõpetus taotleb, et õpilane
• on huvitatud võõrkeele õppimisest ja selle kaudu silmaringi laiendamisest;
• õpib aktiivselt kuulama ja mõistma igapäevast võõrkeelset kõnet ja vestlust;
• omandab õige häälduse, intonatsiooni ja rütmi;
• omandab sõnavara, mis võimaldab end väljendada igapäevases suhtlemises ning vestluses õppekava temaatika piires;
• õpib lugema ja mõistma lihtsat võõrkeelset teksti ja suudab edasi anda selle sisu;
• õpib kirjutama lihtsat seotud teksti;
• julgeb omandatud teadmisi - oskusi praktikas kasutada;
• omandab erinevaid võtteid ja viise, mis hõlbustavad võõrkeelte omandamist;
• oskab kasutada sõnaraamatuid, käsiraamatuid ja muid vajalikke teatmeteoseid;
• huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ning nende kultuurist.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

9. - 12.3.
1) Das Konzert hat Spass gemacht! Freizeitbeschäftigungen
2) Das Konzert hat Spass gemacht! Freizeitbeschäftigungen
3) Das Konzert hat Spass gemacht! Beschreibung einer Person

16. - 19.3.
1) Das Konzert hat Spass gemacht! Beschreibung einer Person
2) Das Konzert hat Spass gemacht! Beschreibung einer Person
3) Das Konzert hat Spass gemacht! Beschreibung einer Person

23. - 26.3.
1) Das Konzert hat Spass gemacht!
2) Landeskunde. Berlin
3) Landeskunde. Berlin

30.3. - 2.4.
1) Vor dem Essen schauen wir das Fahrrad an. Uhrzeit. Wohnräume
2) Vor dem Essen schauen wir das Fahrrad an. Uhrzeit. Wohnräume
3) Vor dem Essen schauen wir das Fahrrad an. Zeitangaben

6.- 9.4.
1) Vor dem Essen schauen wir das Fahrrad an. Zeitangaben
2) Schöne Ferien. Ferienaktivitäten
3) Schöne Ferien. Ferienaktivitäten

13. - 16.4.
1) Schöne Ferien. Orte in der Natur
2) Schöne Ferien. Orte in der Natur
3) Schöne Ferien. Orte in der Natur

IV vaheaeg 20. aprillist kuni 26. aprillini 2020

27.- 30. 4.
1) Schöne Ferien. Orte in der Natur
2) Schöne Ferien. Perfekt


4.-7.5.
1) Lukas hat Geburtstag. Schule
2) Lukas hat Geburtstag. Schule
3) Lukas hat Geburtstag. Geburtstag

11. -14.5.
1) Lukas hat Geburtstag. Geburtstag
2) Lukas hat Geburtstag. Feste feiern
3) Lukas hat Geburtstag. Feste feiern

18. -21.5.
1) Lukas hat Geburtstag. einladen.
2) Lukas hat Geburtstag. Wünsche
3) Landeskunde. Klassenfahrt

25. - 28.5.
1) Landeskunde. Klassenfahrt
2) Auf einen Blick
3) Wiederholung

1.- 4.6.
kokkuvõttev hindamine
praktika

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilased:
* Omandavad vajaliku sõnavara ja suhtlemisfraasid õppetükkide kaupa.
* Kuulamisülesannete abil õpivad ja harjutavad korrektset hääldust ja intonatsiooni, omandavad õige kõnerütmi.
* Kuulavad teksti kindla informatsiooni saamiseks, saavad kuulatud tekstist aru.
* partneriga dialoogi harjutades kasutavad õpilased suhtlemiseks tüüpilisi fraase.
* Jutustavad etteantud teemal, kui on eelnevalt selleks valmistunud.
* Kirjutavad lühikesi tekste.
* Moodustavad lauseid õigete tegusõna vormidega (pööramine, tegusõna olevik, mineviku vorid, rektsioon, eesliited).
* Moodustavad lauseid erinevates ajavormides
* Moodustavad liitlauseid, kõrvallauseid õige sõnade järjekorraga .
* Kasutavad õigeid käändelisi vorme, artikleid,eessõnu.
* Loevad õigesti arve ja aastaarve, kellaaegu
* Kasutavad lausetes erinevaid eessõnu.
* Kasutavad õpitud sõnu ja väljendeid nii suuliselt kui kirjalikult
* Väljendavad häid soove, õnnitlusi

Hindamine üles

Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele.
Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Kasutatakse nii kujundavat hindamist kui kokkuvõtvat hindamist, mida kombineeritakse suulise või kirjaliku tagasi-/edasisidega; hinnangutega.
Õpilane valmistab ette IGAKS tunniks, kordab ja õpib sõnavara, lahendab kodused ülesanded ja hoiab korras vihiku, töövihiku ja õpiku. Õpilane peab olema valmis esitama iga tunni lõpus oma tunnitöö õpetajale hindamiseks.
Trimestri hinne kujuneb tunnikontrollide ja igapäevase õppetöö käigus saadud hinnete (õpitud ja tundmatu teksti lugemine, jutustamine, funktsionaalne lugemine/kuulamine, harjutused, rollimängud, sõnade tööd, kodutööd, TV täitmine jne) põhjal. Lisaks iga õppetüki kohta sooritatud testile arvestatakse kokkuvõtva hinde väljapanemisel aktiivsust, s.t aktiivset osalust töös, õpilase pingutust (nii suuliste kui ka kirjalike ülesannete korral) ja muude väikesemahuliste tööde hindeid, mille osakaal on 50 % kursuse lõpphindest. Kursuse AKTIIVSUSE HINNE on kursuse viimane hinne (kajastub e-koolis) ja sisaldab kogu kursuse vältel osalust õppimisprotsessis.
Kokkuvõttev hinne on hinne aktiivsuse, (s.t. tunnitöö, koduste ülesannete sooritamise, õpilase igakordse pingutuse eest (50%) ja testide (50%) hinnetest. KOKKUVÕTTEV HINNE EI OLE HINNETE ARITMEETILINE KESKMINE.
Töö ebaõnnestumisel (puudulik hinne) on õpilasel võimalik saada õpetajalt lisakonsultatsiooni (eelneval kokkuleppel) ning töö uuesti sooritada.
Tööde hindamise skaala:
hinne 5 ... 90-100% punktide arvust
hinne 4 ... 75-89%
hinne 3 ... 50-74%
hinne 2 ... 20-49%
hinne 1 ... 0- 19%
Kui töö on esitamata või sooritamata, kajastub see eKoolis nullina. "0" asendub hindega pärast töö tegemist / esitamist või "1"-ga, kui trimestri lõpuks tööd järele ei vastata.
Puudumiste korral tuleb tööd järele teha. Kui puudutud tundide arv ületab 25 % trimestri kogumahust, sooritab õpilane kursusel käsitletud materjalide ulatuses hindelise testi, sel juhul on testi hinne ka trimestri hindeks. Järeltöö sooritamiseks on üks võimalus. Maha kirjutatud tööd hinnatakse hindega 1 ja see ei kuulu parandamisele. Tööde järelevastamine puuduliku hinde korral 10 päeva jooksul peale töö kättesaamist, nimetatud tööd tuleb järele vastata ka siis, kui õpilane on töö toimumise päeval puudunud haiguse tõttu. Tööd on võimalik järele vastata vaid üks kord.

Konsultatsioon neljapäeviti 14.45-15.30 ruumis 400 A (või õpetajaga kokkuleppel ka muul ajal). Konsultatsiooni täpne aeg tuleb eelnevalt õpetajaga kokku leppida.
Vajalikud töövahendid:
Beste Freund . Deutsch für Jugendliche Kursbuch A.1.2.
Beste Freund . Deutsch für Jugendliche Arbeitsbuch A.1.2.
Jooneline vihik.