Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

A-võõrkeel: 4_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Kersti Kirs

klassiõpetaja

Kontakt: kersti@oesel.edu.ee

Loodud: 8. märts 2020. a. kell 21.57
Muudetud: 8. märts 2020. a. kell 21.57

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, III trimester

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Põhikooli A-võõrkeele õpetusega taotletakse, et õpilane:
* saavutab iseseisva keelekasutaja taseme, mis võimaldab selles keeles igapäevastes
situatsioonides suhelda ning lugeda ja mõista eakohaseid võõrkeelseid originaaltekste;
* huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest;
* omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
* omandab oskuse edaspidi õppida võõrkeeli ning pidevalt täiendada oma keeleoskust;
* huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
* oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud,
internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I NÄDAL (09.-13.03)
Teemad: järgarvsõnad, lihtminevik, ebareeglipärased tegusõnad, töö teksti ja väljenditega.

II NÄDAL (16.-20.03)
Teemad: Kinnistamine (järgarvsõnad, lihtmineviku ajamäärused, be pööramine olevikus ja minevikus)

III NÄDAL (23.-27.03):
Teemad: ilmaga seotud sõnavara, kuude nimetuste kordamine, U.11-14 teemade kinnistamine: ebareeglipärased tegusõnad, määrsõnad.

IV NÄDAL (30.03-03.04)
Teemad: sünnipäeva teema, söömisega seotud väljendid, järgarvsõnad 8.-100.

V NÄDAL (6.-10.04)
Teemad: U.16 teemade kinnistamine, järgarvsõnad 8.-100., lihtminevikus enda kohta lausete moodustamine (mis ma tegin eile)

VI NÄDAL (13.-17.04):
Teemad: küsilaused lihtminevikus

VAHEAEG

VII NÄDAL (27.04-1.05)
Teemad: väljendi "Excuse me..," kasutamine (tee küsimine)

VIII NÄDAL (04.- 08.05)
Teemad: niisõnade ainsus ja mitmus, eessõnad, pildi kirjeldamine

IX NÄDAL (11.-15.05)
Teemad: iseenda kodust lugemine ja kirjutamine.

X NÄDAL (18.-22.05)
Teemad: ebareeglipärased tegusõnad, vastandid

XI nädal (25.-29.05)
Teemad: kokkuvõtete tegemine, suvest rääkimine, Ameerika Ühendriigid.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

III trimestri lõpuks:
1. Omandavad vajaliku sõnavara õppetükkide kaupa.
2. Kuulamisülesannete ja rütmisalmide kaudu õpivad korrektset inglise keele hääldust ja intonatsiooni.
3. Paarilisega dialoogi harjutades õpivad õpitud keelefraasidega suhtlema inglise keeles.
4. Oskavad panna tegusõna be minevikku( was/ were)
5. Oskavad moodustada lihtsamaid lauseid lihtminevikus( reegliparased ja ebareeglipärased tegusõnad).
6. Oskavad moodustada küsilauseid lihtolevikus, teavad küsisõnu.
7. Teavad järgarve 1.-100.
8. Oskavad järgarve kasutada kuupäevade ütlemisel.
9. Oskavad kirjutada 5 lauset selle kohta, et mis eile tegid.
10. Oskavad laustes kasutada omadussõnade kesk- ja ülivõrret.
11. Teavad asesõnu something, somebody, everybody, nobody
12. Oskavad rääkida ilmast 5 lauset.
13. Teavad ja oskavad kasutada väljendeid talviste tegemiste kohta.
14. Oskavad kasutada viisakusväljendit "excuse me" tee küsimisel.
15. Oskavad moodustada there is..., there are...lauseid
16. Oskavad moodustada nimisõna mitmust+ teavad olulisemaid erandeid.
17. Oskab kirjutada oma kodust 6 lauset (WB p 112).

Hindamine üles

Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele.
Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Kasutatakse nii kujundavat hindamist kui kokkuvõtvat hindamist, mida kombineeritakse suulise või kirjaliku tagasi-/edasisidega; hinnangutega.

Trimestri hinne kujuneb tunnikontrollide ja igapäevase õppetöö käigus saadud hinnete (õpitud ja tundmatu teksti lugemine, jutustamine, funktsionaalne lugemine/kuulamine, sõnade tööd, kodutööd, TV täitmine jne) põhjal. Õpilane peab olema valmis esitama iga tunni lõpus oma tunnitöö õpetajale hindamiseks.
Töö ebaõnnestumisel (puudulik hinne) on õpilasel võimalik saada õpetajalt lisakonsultatsiooni ning töö uuesti sooritada.

Konsultatsioon kolmapäeviti 14.00-14.45 ruumis 404 (või õpetajaga kokkuleppel ka muul ajal).
Tööde järelevastamine puuduliku hinde korral 10 päeva jooksul peale töö kättesaamist, nimetatud tööd tuleb järele vastata ka siis, kui õpilane on töö toimumise päeval puudunud haiguse tõttu. Tööd on võimalik järele vastata vaid üks kord.
Testide hindamise skaala:
hinne 5 ... 90-100% punktide arvust
hinne 4 ... 75-89%
hinne 3 ... 50-74%
hinne 2 ... 20-49%
hinne 1 ... 0- 19%

Konsultatsioon toimub kolmapäeviti kell 14.00-14.45 ruumis 404.

Kui töö on esitamata või sooritamata, kajastub see eKoolis nullina. "0" asendub hindega pärast töö tegemist / esitamist või "1"- ga, kui 10 koolipäeva jooksul tööd järele ei vastata.

Õpilase hindamine, kellele on rakendatud IÕK:
1) arvestatakse õpilase õpioskuste iseärasustega;
2) kasutatakse diferentseeritud ehk õpilase võimeid ja arengut arvestavat hindamist;
3) kontrollimisel kasutatakse lihtsustatud või vähendatud materjaliga tööd;
4) hinnatakse väiksemate osade kaupa.

Märkused:
õppekomplekt
Ülle Kurm, E. Soolepp "I Love English" Book 2 + WB 2 + CD, kirjastus Studium, Tartu 2012