Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

A-võõrkeel: 3_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Kersti Kirs

klassiõpetaja

Kontakt: kersti@oesel.edu.ee

Loodud: 8. märts 2020. a. kell 21.40
Muudetud: 8. märts 2020. a. kell 21.43

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, III trimester

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Võõrkeeleõpetus taotleb, et õpilane
· on huvitatud võõrkeele õppimisest ja selle kaudu silmaringi laiendamisest;
· õpib aktiivselt kuulama ja mõistma igapäevast võõrkeelset kõnet ja vestlust;
· omandab õige häälduse, intonatsiooni ja rütmi;
· omandab sõnavara, mis võimaldab end väljendada igapäevases suhtlemises ning vestluses õppekava temaatika piires;
· õpib lugema ja mõistma lihtsat võõrkeelset teksti ja suudab edasi anda selle sisu;
· õpib kirjutama lihtsat seotud teksti;
· julgeb omandatud teadmisi - oskusi praktikas kasutada;
· omandab erinevaid võtteid ja viise, mis hõlbustavad võõrkeelte omandamist

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I NÄDAL (09.-13.03)
Teemad: numbrid 13-20, asesõnad, küsimused: Have you got...?
Nädalapäevad, oma nädalategevustest rääkimine

II NÄDAL (16.-20.03)
Teemad: eluruumid, kestev olevik.

III NÄDAL (23.-27.03)
Teemad: I can… (ma oskan...); linnaga seotud sõnavara

IV NÄDAL (30.03- 03.04)
Teemad: there is…, there are... (kusagil asub midagi); eessõnad

V NÄDAL (06.-10.04)
Teemad: U.13 teemade kinnistamine (linnaga seotud sõnad; there is…, there are...; küsisõnad); erinevate aastaaegade ilm


VI NÄDAL (13.-17.04)
Teemad: päevad/ kuud/ aastaajad; you can...

KOOLIVAHEAEG

VII NÄDAL (27.04- 01.05)
Teemad: U.14 sõnavara kinnistamine (kuud, aastaajad)

VIII NÄDAL (´04.-08.05)
Teemad: poodlemisega seotud sõnavara- toiduained; How much is…?

IX NÄDAL ( 11.-15.05)
Teemad: grammatika teemade kinnistamine (kestev olevik, määravad eessõnad, there is/ there are...)

X NÄDAL (18.-22.05):
Teemad: extra reading, õpitu kinnistamine

XI NÄDAL (25.-29.05)
Teemad: õpitu kordamine
Kooliaastast kokkuvõtete tegemine.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

III trimestri lõpul hinnatakse järgmisi osaoskuseid (kajastuvad eKoolis tunnistusel):
• tead õpitud sõnade tähendust, oskad sõnu hääldada ja kirjutada, tunned hääldusmärke
• loed ilmekalt ning õige intonatsiooniga
• mõistad loetud teksti õpitud sõnavara piires
• oskad kasutada asesõnu
• oskad kasutada eessõnu
• oskad esitada kas-küsimust ja sellele vastata

Hindamine üles

3. klassi õpilaste teadmistele ja oskustele antakse sõnalisi hinnanguid. Hinnangud kajastuvad õpilaspäevikus, kirjalikul tööl või eKoolis. Sõnaliste hinnangute andmisel toetutakse kujundava hindamise põhimõtetele. Hinnang on õpilase positiivse enesehinnangu kujunemise aluseks.

* Algastmes hinnatakse-tagasisidestatakse kõike: järelehääldamist, sõnatähenduse taipamist, vaatlus-, vestlus-, lugemisoskust, õigesti ja ilusa käekirjaga tehtud harjutust, ärakirja jne.
* Kirjutamisel hinnatakse-tagasisidestatakse
# õpitud sõnavara õigekiri + tähendus ;
# TV täitmine;
# kirjalikud kontrollharjutused ;
# keelelised kontrolltööd

Osaoskuste hindamisel on kasutusel tähed:
T - tead ja oskad
P - pead veel harjutama
O - oskus omandamata

Lisaks on eKoolis kasutusel tähekombinatsioon KH (kujundav hindamine), millele järgneb selgitus, milline on osaoskuse saavutus.
* Kasutusel (eKoolis) on ka kirjaliku töö puhul saavutatud punktide arv, mille puhul selgitusse on lisatud maksimumpunktid ja viide osaoskustele.
Kui töö on esitamata või kontrolltöö (TEST) sooritamata, kajastub see eKoolis nullina. "0" asendub sõnalise hinnanguga pärast töö tegemist / esitamist.
Kirjaliku töö ebaõnnestumisel on õpilasel võimalik saada õpetajalt lisakonsultatsiooni ja sooritada töö kokkulepitud ajal uuesti.
Konsultatsioon toimub kolmapäeviti kell 14.00-14.45 ruumis 404.

Õpilase hindamine, kellele on rakendatud IÕK:
1) arvestatakse õpilase õpioskuste iseärasustega;
2) kasutatakse diferentseeritud ehk õpilase võimeid ja arengut arvestavat hindamist;
3) kontrollimisel kasutatakse lihtsustatud või vähendatud materjaliga tööd;
4) hinnatakse väiksemate osade kaupa.