Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

A-võõrkeel: 7_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Grete Pihl

klassiõpetaja ja inglise keele õpetaja

Kontakt: grete@oesel.edu.ee

Loodud: 8. märts 2020. a. kell 15.41
Muudetud: 23. märts 2020. a. kell 09.07

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, III trimester

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Põhikooli võõrkeeleõpetusega taotletakse, et õpilane

* huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest;
* õpib aktiivselt kuulama ja mõistma igapäevast võõrkeelset kõnet ja vestlust;
* omandab õige häälduse, intonatsiooni ja rütmi;
* omandab sõnavara, mis võimaldab tal end väljendada igapäevases suhtlemises ning vestluses õppekava temaatika piires;
* õpib lugema ja mõistma lihtsat võõrkeelset teksti ja edasi andma selle sisu;
* õpib kirjutama lihtsat seotud teksti;
* julgeb omandatud teadmisi-oskusi praktikas kasutada;
* omandab erinevaid võtteid ja viise, mis hõlbustavad võõrkeelte omandamist;
* õpib kasutama sõnaraamatuid, käsiraamatuid ja muid vajalikke teatmeteoseid;
* huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ning nende kultuurist.

https://www.oesel.ee/kg/m/ak/bin/voorkeeled.pdf

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

09.-13.03.2020
1) The River Thames. Revision (WB p 94-96 ex 5-9)
2) Unit 14: Water, sayings (TB p 83-85); töö tekstiga " The Tuhala Witch`s Well"
3) The Tuhala Witch`s Well : https://www.tlu.ee/en/news/oliver-koit-why-does-tuhala-witchs-well-boil-over
Aegade kasutamine lausetes: the past simple, the past perfect (WB p 98 ex 2), harjutusi sõnavarale (WB p 97-99)

16.-20.03
1) Reading the texts "The Water Cycle", TB p 86-88; sõnaliikide määratlemine; kuulamisül WB p 100 ex 6
2) Sõnavara kordamine (WB p 99-100 ex 5); kirjutamine ilusast looduslikust kohast, mida oled külastanud (TB p 85 ex 4b, WB p 101 ex 7)
3) Revision for the test (unit 13-14). 22.03 - ülemaailmne veepäev: Water. Vt videot ja tee sellele lisatud 2 ülesannet.
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/study-break/video-zone/world-water-crisis

23.-27.03
1) TEST (unit 13-14) - 25.03.2020
2) Unit 12: Superstitions: TB p 73-75 tekst + väljendid
3) Erinevatest eelarvamustest lood TB p 76-77, tekstide jutustamine. Listening WB p 87-88 ex 6)

30.03-03.04
1) Reported Speech (kaudkõne) WB p 86-87. ; verb+to, verb+ing, WB p 88-89, TB p 91
2) Tõlkelaused, a good-luck card - heade soovide kaardi kirjutamine WB p 90-91. Revision for the test.
3) Unit 15: Show what you know: TB p 89-92, phrases with TAKE; clothes

06.-10.04.
1) Unit 15: Show what you know: WB p 102 (use of the article THE; the Past Perfect) + harjutused, kordamine tööks (THE / - opiveeb.ee ül)
2) TEST (unit 11-12, 15) - 09.04.2020
3) Suur Reede

13.-17.04
1) Unit 16: Ireland TB p 93-94 ex 1-4; Unit 16: artiklite kasutamine (WB p 106-107)
2) Unit 16: Ireland TB p 95-98 ex 5-8
3) Unit 16: TB p 98 ex 9-12. Talk about Ireland. Proverbs

KOOLIVAHEAEG 18.-26.04.2020

27.04-01.05
1) Unit 16: tõlkeharjutus WB p 108 + listening "The Isle of Man" WB p 109
2) Saaremaast kirjutamine (WB p 110). Kordamine. Ebareeglipärased tegusõnad.
3) Kevadpüha

04.-08.05
1) Garden TB p 99-101; harjutus eessõnadele WB p 111
2) Töö tekstiga" Foolish Brothers" part one, TB p 102-103; WB ex 2-4 p 111-113 (it is..., there is...), reported speech
3) töö tekstiga" Foolish Brothers" part two, TB p 104-105; WB ex 5 p 114-115

11.-15.05
1) Kuulamisül WB Ex 6 p 115. Ebareeglipäraste tegusõnade põhivormid - harjutamine + kordamine tööks
2) 10. mai 2018 - TEST (Unit 16-17+ ebareeglipäraste tegusõnade põhivormid): vocabulary; articles a/an, the, - ; prepositions; reported speech; it is, it was; there is, there are, there was
3) Unit 18: Fish and chips TB p 106-109 Ex 1-8

18.-22.05
1) Unit 18: harjutusi sõnavarale ja aegadele WB Ex 1-4 p 117-119. Retseptide lugemine ja tegemine TB p 110
2) Unit 18: Tõlkeharjutus+ kuulamine WB p 120-121; kirjutamine tervislikest eluviisidest WB Ex 8 p 122
3) Unit 18 tööleht. Unit 19: Future, Life in 2050

25.-29.05
1) Unit 19: to + verb, verb+ ing (WB p 123-125). Unit 19: be going to and Future Simple (WB p 126-128. 130)
2) Unit 20. Show what you know. Phrases with GET. Talk about travelling.
3) TEST: tenses (ajad, ebareeglipärased tegusõnad)

01.-05.06, 08.-09.06
1) My plans for the summer holiday. Kokkuvõte õppeaastast. Have a nice summer!
Praktikaperiood, õ.-a lõpuaktus

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õppeaasta lõpuks õpilane:
* on omandanud uue sõnavara ja väljendid (ka viisakusväljendid) unit 9-19 piires
* õpib kuulamisülesannete ja rütmisalmide kaudu korrektset inglise keele hääldust ja intonatsiooni, omandab õige kõnerütmi
* õpib paarilisega dialoogi harjutades suhtlema õpitud suhtlusfraasidega
* oskab rääkida ja kirjutada koolivaheajast, Londonist, vaatamisväärsustest, Saaremaast, teemapargi külastamisest (8-10 lauset teemal) , oskab jutustada eelarvamustest
* oskab kirjutada head soovimise kaarti (good-luck card), filmiarvustust (8 lauset)
* teab artiklite kasutamise reegleid (a/an; the, -)
* oskab kasutada järelliiteid -ant, -al, -ish, -able-, ous
* teeb vahet aegadel lihtminevik ja enneminevik, täisminevik ja enneminevik; oskab neid aegu lausetes kasutada
* teab ja kasutab kõnes õigesti erinevaid tuleviku väljendamise võimalusi (be going to, will, pr simple - ajakavas)
* oskab moodustada passiivis (umbisikulises tegumoes) lauseid
* teab määrsõnade erinevaid tähendusi
* oskab lugeda erinevaid numbreid
* oskab moodustada küsijätke ja neile vastata
* oskab panna otsekõne lauseid kaudkõnesse
* teab, millistel tegusõnadel lisandub to+verb, millistel verb+ing

Hindamine üles

Hindamise eesmärk on toetada õpilase arengut, anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta. Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele. Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid kujundava hindamise ja kokkuvõtva hindamise meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Teadmiste ja oskuste hindamisel kasutatakse hindeid viiepallisüsteemis (kajastuvad eKoolis). Õppetegevuse vältel saab õpilane õpetajalt ka suulist või kirjalikku sõnalist tagasisidet.

Õppeperioodi hinne kujuneb arvestuslike hinnete (4 testi) ja protsessihinnete põhjal. Protsessihinded (õpitud ja tundmatu teksti lugemine, jutustamine, funktsionaalne lugemine/kuulamine, sõnade tööd, kodutööd, TV täitmine, tunnis kaasatöötamine jne ) annavad kokku veel ühe KT-dega samaväärse hinde (s.t trimestri kokkuvõttev hinne = 3 testide hinnet + protsessihinnete koondhinne).
Töö ebaõnnestumisel (puudulik hinne) on õpilasel võimalik saada õpetajalt lisakonsultatsiooni ning töö uuesti sooritada, konsultatsioon esmaspäeval kell 14.00-14.45 ruumis 412 (või õpetajaga kokkuleppel ka muul ajal).
Kontrolltööde järelevastamine puuduliku hinde korral 10 päeva jooksul peale töö kättesaamist; nimetatud tööd tuleb järele vastata ka siis, kui õpilane on KT toimumise päeval puudunud haiguse tõttu. Tööd on võimalik järele vastata vaid üks kord. Üldjuhul toimub järelvastamine õpilase eelregistreerimisega kooli kodulehel
https://www.oesel.ee/kg/m/reg/jarelvastamine.php?d=2018x9

Testide hindamise skaala:
hinne 5 ... 90-100% punktide arvust
hinne 4 ... 75-89%
hinne 3 ... 50-74%
hinne 2 ... 20-49%
hinne 1 ... 0- 19%
Kui töö on esitamata või kontrolltöö sooritamata, kajastub see eKoolis nullina (seotud arvestuslikust õppetegevusest puudumisega).
"0" asendub hindega pärast töö tegemist / esitamist või "1"-ga, kui trimestri lõpuks tööd järele ei vastata.

Lugemisel, jutustamisel hinnatakse
# õpitud teksti esitamist
# tundmatu teksti lugemist ja arusaamist teksti sisust
# tööd tekstiga (olulise leidmine tekstist, lause või loo lõpetamine, sõnavaraharjutused teksti kohta, teksti pealkirjastamine, tekstist lühikokkuvõtte tegemine)
# teksti jutustamist

Kirjutamisel hinnatakse
# õpitud sõnavara õigekiri + tähendus
# kirjalikud kontrollharjutused
# keelelised kontrolltööd
# õpitud teksti kirjutamine kuulmise järgi
# lühiteksti kirjutamine kuulmise järgi
# jutukese kirjutamine


Õppekomplekt:
Ü.Kurm, E.Soolepp "I Love English" 5, TB + WB + CD; testid; kirjastus Studium, 2016