Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

A-võõrkeel: 4_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Grete Pihl

klassiõpetaja ja inglise keele õpetaja

Kontakt: grete@oesel.edu.ee

Loodud: 8. märts 2020. a. kell 15.40
Muudetud: 10. märts 2020. a. kell 22.13

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, III trimester

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

https://www.riigiteataja.ee/akt/13273133
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/0000/1327/3133/13275423.pdf#

Põhikooli A-võõrkeele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab iseseisva keelekasutaja taseme, mis võimaldab selles keeles igapäevastes
situatsioonides suhelda ning lugeda ja mõista eakohaseid võõrkeelseid originaaltekste;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) omandab oskuse edaspidi õppida võõrkeeli ning pidevalt täiendada oma keeleoskust;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud,
internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.

https://www.oesel.ee/kg/m/ak/bin/voorkeeled.pdf

4. klassi lõpetaja:
1) saab aru lihtsatest igapäevastest väljenditest ja lausetest, lühikestest vestlustest ja tekstidest;
2) saab aru teksti mõttest ja olulisest teabest;
3) oskab kirjutada õpitud sõnavara piires lühikirjeldusi ja -sõnumeid (nt sõnum sõbrale);
4) oskab lühidalt kirjeldada oma lähiümbrust ja inimesi, igapäevaseid toiminguid;
5) tuleb toime väga lihtsates igapäevastes suhtlusolukordades, suudab alustada lühivestlust (nt reageerib küsimustele ja korraldustele);
6) on omandanud esmased teadmised inglise keelt kõnelevate maade ja oma kodumaa kultuuri sarnasuste ja erinevuste kohta;
7) rakendab õpetaja juhendamisel varem omandatud õpioskusi ja strateegiaid, oskab töötada iseseisvalt, paaris ja rühmas;
8) oskab õpetaja abiga seada endale õpieesmärke ning hinnata oma saavutusi.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

09.-13.03.2020
1) Unit 14: Järgarvsõnad.
2) The Present Simple / The Past Simple. TB p 90, WB p 82-85.
3) Töö tekstiga "A Visit"; lihtminevik (the Past Simple) (TB p 88 ex 6, WB p 81)

16.-20.03
1) TB p 88-89 ex 6-8 - tekst "A Visit"+ väljendid; lihtmineviku ajamäärused (WB p 82)
2) The Past Simple, questions (TB p 89-90). Retelling the story.
3) Sõnavaraharjutused (WB p 83-85). Kordamine

23.-27.03
1) Unit 15: "Weather", months, TB p 91-94 tekst "A Snowy Sunday" + väljendid
2) Tekst "A Snowy Sunday" (TB p 94-95), sõnavara kordamine (TB p 96, WB p 92-95). Dictation.
3) Unit 15: grammatika kordamine (WB p 86-91), ebareeglipärased tegusõnad + lihtmineviku ajamäärused.

30.03-03.04
1) Kordamine tööks. Revision for the test. TB p 97 - mäng
2) TEST (Unit 13-15) - 01.04.2020.
3) Unit 16: TB p 98 - "Birthday", meals and things we eat (WB p 96)

06.-10.04
1) Teatripäev Suur Uba
2) Unit 16: TB p 99-101 dialoog "Birthday" + väljendid; lihtolevik-lihtminevik (WB p 97-98)
3) Unit 16: Dates, TB p 102-103, WB p 98, järgarvud 1.-100.

13.-17.04
1) Unit 16: TK järgarvsõnadele. TB p 103, WB p 99-100
2) Kordamine, tööleht
3) Unit 17: Camping, TB p 106-107 dialoog + väljendid, uus sõnavara; WB p 101

Koolivaheaeg 18.-26.04.2020

27.04-01.05
1) Küsimuste moodustamine lihtminevikus, abitegusõna DID. Camping tips (TB p 106-107, WB p 102-103)
2) Unit 17: lihtminevik (jaatavad, eitavad ja küsilaused), TB p 108-109; WB p 103-104
3) Lihtolevik / lihtminevik (WB p 105-106).

04.-08.05
1) Farm animals (TB p 110, WB p 107 ex 1). Life in the village (TB p 112-113)
2) Revision for the test.
3) TEST (unit 16-17) - 07.05.2020

11.-15.05
1) Unit 18: Plural (mitmus). Life in the village: TB p 114, WB p 107-110
2) Unit 18: eessõnad WB p 108-109. Dialogues: Excuse me ... How can I get to ...? TB p 111, WB p 111-112. Oma kodust kirjutamine.
3) Dictation. Unit 18 tööleht

18.-22.05
1) Unit 19: Jokes, TB p 115-117. This year / last year (WB p 113)
2) Unit 19: Jokes (TB p 118). Liht- ja kestev olevik, lihtminevik; everybody/nobody (WB p 114-117 ex 7b)
3) Omadussõnad. Omastava 's-lõpu hääldus (TB p 119, WB p 118-119). Revision for the test.

25.-29.05
1) TEST (unit 18-19) - 25.05.2020. Revision. TB p 126 - The United States
2) Unit 20: Summer. Text "A Trip to the Seaside". Lihtminevik (TB p 120-123)
3) Unit 20: "A Trip to the Seaside", B p 124-125.

01.-05.06, 08.-09.06
Harjutused kordamiseks (unit 20, WB). Aastast kokkuvõtete tegemine. Have a nice summer!
Praktikaperiood

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

III trimestril õpilased
1. omandavad vajaliku sõnavara õppetükkide kaupa (unit 14-20),
2. õpivad kuulamisülesannete ja rütmisalmide kaudu korrektset inglise keele hääldust ja intonatsiooni,
3. õpivad paarilisega dialoogi harjutades õpitud keelefraasidega suhtlema inglise keeles,
4. osakavad moodustada omadussõnade keskvõrret ja ülivõrret, oskavad asju võrrelda, oskavad moodustada lauseid fraasiga: I enjoy...
5. oskavad kasutada tegusõna BE olevikus ja lihtminevikus (am/is/are; was/were),
6. oskavad moodustada lihtsamaid lauseid lihtminevikus (reegliparased ja ebareeglipärased tegusõnad),
7. oskavad moodustada küsilauseid lihtolevikus, teavad küsisõnu; oskavad vastata erinevatele kas-küsimustele,
8. oskavad kirjutada 8 lauset oma pere ja sõprade sportlikest tegevustest,
9. teavad sidesõnade and, but, because tähendust, oskavad neid sidesõnu lauses kasutada,
10. teavad järgarve 1.-100., oskavad järgarve kasutada kuupäevade ütlemisel,
11. teavad asesõnu something, somebody, everybody, nobody, teavad, et need on ainsuses,
12. oskavad moodustada there is..., there are... algusega lauseid,
13. teavad mineviku ajamäärusi ja ebareeglipäraseid tegusõnu (vt WB p 88-89 piires)
14. eristavad grammatilisi aegu the Present Progressive, the Present Simple ja the Past Simple; oskavad moodustada eitavat, jaatavat, küsivat lausest nendes aegades

Hindamine üles

Hindamise eesmärk on toetada õpilase arengut, anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta. Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele. Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid kujundava hindamise ja kokkuvõtva hindamise meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Teadmiste ja oskuste hindamisel kasutatakse hindeid viiepallisüsteemis (kajastuvad eKoolis). Õppetegevuse vältel saab õpilane õpetajalt ka suulist või kirjalikku sõnalist tagasisidet.

Õppeperioodi hinne kujuneb arvestuslike hinnete (3 testi) ja protsessihinnete põhjal. Protsessihinded (õpitud ja tundmatu teksti lugemine, jutustamine, funktsionaalne lugemine/kuulamine, sõnade tööd, kodutööd, TV täitmine, tunnis kaasatöötamine jne )
annavad kokku veel ühe KT-dega samaväärse hinde (s.t trimestri kokkuvõttev hinne = 3 testide hinnet + protsessihinnete koondhinne).

Lugemisel, jutustamisel hinnatakse
# õpitud teksti esitamist
# tundmatu teksti lugemist ja arusaamist teksti sisust
# tööd tekstiga (olulise leidmine tekstist, lause või loo lõpetamine, sõnavaraharjutused teksti kohta, teksti pealkirjastamine, tekstist lühikokkuvõtte tegemine)
# teksti jutustamist

· Kirjutamisel hinnatakse
# õpitud sõnavara õigekiri + tähendus
# kirjalikud kontrollharjutused
# keelelised kontrolltööd
# õpitud teksti kirjutamine kuulmise järgi
# lühiteksti kirjutamine kuulmise järgi
# jutukese kirjutamine

Keeleliste kontrollharjutuste ja testide hindamine:
Hinne "5" - 90-100% punktide arvust
Hinne "4" - 75- 89% punktide arvust
Hinne "3" - 50 -74% punktide arvust
Hinne "2" - 20 -49% punktide arvust
Hinne "1" - 0 - 19% punktide arvust

Trimestri vältel toimub
1) Õppeprotsessi hindamine ettevalmistuseta (tunni töö)
2) Õppeprotsessi hindamine ettevalmistusega, ka kodutöö; sõnavara tundmise kontrollimine
3) 3 testi ja 1 etteütlus, mis puudumise korral tuleb järele vastata
4) TV harjutuste hindamine valikuliselt

Töö ebaõnnestumisel (puudulik hinne) on õpilasel võimalik saada õpetajalt lisakonsultatsiooni ning töö uuesti sooritada. Konsultatsioon esmaspäeval kell 14.00-14.45 ruumis 412 (või õpetajaga kokkuleppel ka muul ajal).
Kontrolltööde järelevastamine puuduliku hinde korral 10 päeva jooksul peale töö kättesaamist, nimetatud tööd tuleb järele vastata ka siis, kui õpilane on KT toimumise päeval puudunud haiguse tõttu. Tööd on võimalik järele vastata vaid üks kord.
Kui töö on esitamata või kontrolltöö sooritamata, kajastub see eKoolis nullina (seotud arvestuslikust õppetegevusest puudumisega). "0" asendub hindega pärast töö tegemist / esitamist või "1"-ga, kui trimestri lõpuks tööd järele ei vastata.Märkused:
Õppekomplekt: Ülle Kurm ja Ene Soolepp "I Love English" 2., Studium 2012 (õpik, TV, CD)